"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

โครงการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ Care Giver : CG โดย คปสอ.ขุขันธ์(30 ตุลาคม 2562)

            เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ (คปสอ.ขุขันธ์) โดยโรงพยาบาลขุขันธ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้ดำเนินโครงการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ Care Giver : CG เพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูวิชาการ และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างตําบลและเครือข่ายในชุมชนได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและสร้างเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

นายธัชนนท์   คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

       โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการอบรมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ( Care Giver : CG) จํานวน 166 คน และผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager : CM) จากทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในอําเภอขุขันธ์ 

พระมหาสมศักดิ์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดค่ายนิคม
บรรยายธรรม เรื่อง การทํางานด้วยใจจิตอาสาตามแนวพุทธ 

           โดยมีวิทยากรประกอบด้วย พระมหาสมศักดิ์  สิริวฑฺฒโน      เจ้าอาวาสวัดค่ายนิคม ตำบลนิคมพัฒนา , ทีม CM และCG จาก รพ.สต.ตะเคียน ,รพ.สต.สําโรงตาเจ็น และรพ.สต.ปรือใหญ่ ร่วม      ในการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างตําบลและเครือข่ายในชุมชน เพื่อการดูแล       
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิงในชุมชน     
ทุกตำบลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อไป

ภาพ/ข่าว : สุเพียร  คำวงศ์ งานงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

ตัวชี้วัดงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC ปี 2563 (สุเพียร & สมจันทร์)...Update18-10-2562

ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข สสจ.ศรีสะเกษ  
ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานที่ 12 ส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC ปี 2563 คลิก


ที่

ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเมินหน่วยงาน
รพ.สสอ./รพ.สต.คปสอ.

ส่งเสริมสุขภาพ

16ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80þ
1.ชมรมผู้สุงอายุผ่านการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเกณฑ์ตำบลละ อย่างน้อย 1 ชมรมþ
2.วัดผ่านการประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ สถานบริการอย่างน้อย 1 แห่งþ
2.1 ร้อยละของการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์
เกณฑร้อยละ 70
þ

17ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 90þ
1.ร้อยละของผู้ป่วยดิตเตียงที่เปลี่ยนกลุ่ม
เป็นติดบ้านเพิ่มขึ้นจากปี 62
þ
2.ร้อยละของผู้ป่วยดิตบ้านที่เปลี่ยนกลุ่ม
เป็นติดสังคมเพิ่มขึ้นจากปี 62
þ

18ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85þ
1.ร้อยละของการคัดกรองสายตานับนิ้ว 3 นิ้ว 3 เมตร ร้อยละ 75þ

21ร้อยละของ Healthy Ageing ร้อยละ 80þ
1.ร้อยละการคัดกรองสุขภาพ ADL ร้อยละ 95þ
2.ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 75þ

กลุ่มงานที่ 11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดงานศูนย์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี

ที่
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเมินหน่วยงาน
รพ.สสอ./รพ.สต.คปสอ.

ศูนย์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี

3หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ทันเวลา
- ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก ภายใน 30 วัน นับจากวันให้ บริการ (ปี 2562 97.56 )
- ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน นับจากวันจำหน่ายผู้ป่วย (ปี 2562 86.68 )
þ
4ร้อยละข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน
- มากกว่าร้อยละ 97.00
þ

6หน่วยบริการมีข้อมูลน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลการบริการคนตาย ข้อมูลบริการล่วงหน้า
- ประเมินผลจากระบบ HDC วันที่ 5 ของทุกเดือน
- ประเมินผลตามวันส่งข้อมูล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - ถึงวันประเมินประจำเดือน (ทุกวันที่ 5)
- จัดเก็บข้อมูลให้คะแนนรายเดือน
þ

กลุ่มงานที่ 3 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ตัวชี้วัดงานควบคุมโรคไม่ติตต่อ

ที่
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเมินหน่วยงาน
รพ.สสอ./รพ.สต.คปสอ.

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

28. การพัฒนาระบบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้พิการด้านการแพทย์ในพื้นที่
þ
17028.1 มีข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภทที่เป็น
ปัจจุบัน (สำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ครบถ้วน
17128.2 มีการบันทึกข้อมูลผู้พิการใน 43 แฟ้ม
ครบถ้วน สมบูรณ์ร้อยละ 90
17228.3 ผู้พิการได้รับการประเมินและหรือบริการ
ฟื้นฟูด้านการแพทย์ที่เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 70

กลุ่มงานที่ 8 งานประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ตัวชี้วัดงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

18ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการกองทุน LTCþ
18.1จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ
18.2จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายทันตามกำหนด

ที่มา :
 

- ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563 คลิก
- KPI 63 คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC 2562
1. ชาวอำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ วัดปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่

วัดปรือคัน สำหรับ ประกาศเกียรติคุณวัดส่งเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้า ประจำปี 2562

ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับ เกียรติบัตรผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานตำบลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสุขภาพเขต 10 ระดับดีเด่นประจำปี 2562

ชมรมผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ ที่ได้รับ เกียรติบัตรผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานชมรมผู้สูงอายุเขต 10 ระดับดีเด่นประจำปี 2562


2. ด้วย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ร่วมกับ คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ Care Manager : CM โดย คปสอ.ขุขันธ์ กลุ่มเป้าหมาย คือ Care Manager(CM.) ทุก รพ.สต. ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรม LTC ให้เกิดการเชื่อมโยงสามารถพัฒนางานระบบ LTC และการเบิก-จ่าย ค่าตอบแทน care Giver : CG.ให้มีความครอบคลุมพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จะจัดกิจกรรมอบรม ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ 
    ในการนี้ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ร่วมกับ  คปสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญ Care Manager : CM ในหน่วยงานของท่านร่วมอบรม ตามวันเวลา ดังกล่าว

ที่มา : ที่ ศก. ๐๐๓๒.๓๐๕.๑๐ /๑๐๘ ลง ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๒   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพ Care Manaer : CM โดย คปสอ.ขุขันธ์

3.เร่งรัดการดำเนินการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และเตรียมการรองรับการดำเนินงานLTC ปี ๒๕๖๓
ที่มา : ที่ ศก. ๐๐๓๒.๓๐๕.๑๐ /๑๐๘ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒   เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และเตรียมการรองรับการดำเนินงานLTC ปี ๒๕๖๓

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. ชาวอำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ วัดปรือคัน สำหรับ ประกาศเกียรติคุณวัดส่งเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้า ประจำปี 2562

 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2560 คลิก       ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ 1 เน้นสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาวะแก่ประชาชนคนไทยให้ได้รับการดูแลรักษาที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเศรษฐฐานะ ไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วย ซึ่งในปัจจุบัน มีพระภิกษุ และสามเณรที่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทย จำนวนกว่า 300,000 รูป ยังขาดความมั่นใจ ในการเข้าใช้บริการสาธารณสุข เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิ หน้าที่ และวิธีการเข้าใช้ บริการในระบบหลักประกันสุขภาพไม่เพียงพอ ทำให้ยากต่อการ เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่ออาพาธ 
คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับพระสงฆ์สามเณร คลิก


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนกันยายน 2562

 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก
2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ข้อมูล ณ วันที่ : วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service) คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***#Server Hardware
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต. คลิกตรวจสอบ ***ไม่ควรมีข้อมูลฯPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp 
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์