"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC 2562
1. ชาวอำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ วัดปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ ชมรมผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่

วัดปรือคัน สำหรับ ประกาศเกียรติคุณวัดส่งเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้า ประจำปี 2562

ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับ เกียรติบัตรผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานตำบลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสุขภาพเขต 10 ระดับดีเด่นประจำปี 2562

ชมรมผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ ที่ได้รับ เกียรติบัตรผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานชมรมผู้สูงอายุเขต 10 ระดับดีเด่นประจำปี 2562


2. ด้วย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ร่วมกับ คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ Care Manager : CM โดย คปสอ.ขุขันธ์ กลุ่มเป้าหมาย คือ Care Manager(CM.) ทุก รพ.สต. ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรม LTC ให้เกิดการเชื่อมโยงสามารถพัฒนางานระบบ LTC และการเบิก-จ่าย ค่าตอบแทน care Giver : CG.ให้มีความครอบคลุมพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จะจัดกิจกรรมอบรม ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ 
    ในการนี้ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ร่วมกับ  คปสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญ Care Manager : CM ในหน่วยงานของท่านร่วมอบรม ตามวันเวลา ดังกล่าว

ที่มา : ที่ ศก. ๐๐๓๒.๓๐๕.๑๐ /๑๐๘ ลง ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๒   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพ Care Manaer : CM โดย คปสอ.ขุขันธ์

3.เร่งรัดการดำเนินการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และเตรียมการรองรับการดำเนินงานLTC ปี ๒๕๖๓
ที่มา : ที่ ศก. ๐๐๓๒.๓๐๕.๑๐ /๑๐๘ ลง ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒   เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และเตรียมการรองรับการดำเนินงานLTC ปี ๒๕๖๓

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. ชาวอำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ วัดปรือคัน สำหรับ ประกาศเกียรติคุณวัดส่งเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้า ประจำปี 2562

 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2560 คลิก       ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดให้ยุทธศาสตร์ที่ 1 เน้นสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาวะแก่ประชาชนคนไทยให้ได้รับการดูแลรักษาที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเศรษฐฐานะ ไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วย ซึ่งในปัจจุบัน มีพระภิกษุ และสามเณรที่อาศัยบนผืนแผ่นดินไทย จำนวนกว่า 300,000 รูป ยังขาดความมั่นใจ ในการเข้าใช้บริการสาธารณสุข เนื่องจากมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิ หน้าที่ และวิธีการเข้าใช้ บริการในระบบหลักประกันสุขภาพไม่เพียงพอ ทำให้ยากต่อการ เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่ออาพาธ 
คู่มือการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับพระสงฆ์สามเณร คลิก


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนกันยายน 2562

 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก
2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ข้อมูล ณ วันที่ : วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service) คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***#Server Hardware
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต. คลิกตรวจสอบ ***ไม่ควรมีข้อมูลฯPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp 
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์