"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC 2562
งานฝากแจ้งจาก ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ โดย คุณโสพิณ พิมเทพา
1.การประชุมเชิงปฏิบัติการลงข้อมูลโปรแกรม LTC ปี 2562

         ด้วย งานผู้สูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ โดยคุณโสพิณ พิมเทพาขอประสานล่วงหน้าเพื่อการติดตามการลงข้อมูลในโปรแกรม LTC ซึ่ง สสจ.ศรีสะเกษ จะเชิญวิทยากรการอบรม คือ​ นายสิทธทวี ทางามพรทวีวัฒน์ ในวันที่​ 6​ กันยายน 2562 นี้ โดยจะมีเนื้อหาในประเด็น​ การลงข้อมูลตามโปรแกรมฯและแนวทางการดำเนินงานในปี​ งบประมาณ 2563 รวมถึงการจัดการข้อมูลการคัดกรองสุขภาพ​ ผู้สูงอายุ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ สสจ.ศรีสะเกษ ครั้งนี้ จะเป็​นทีมโค้ชในงาน LTC และ​งาน​ดูแลผู้สูงอายุในระดับอำเภอ​  ดังนั้น สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญ PMระดับอำเภอและ​CM​ ที่สามารถเป็นพี่เลี้ยงการจัดการโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในงาน​ LTC​ และ​ผู้สูงอายุ จำนวน​  อำเภอละ​  4​ ท่าน (หนังสือเชิญ.. อู่ระหว่างเสนอเรื่องด่วนเข้า... ถ้าเรื่องออกจากห้องนายแพทย์​ สสจ.ศรีสะเกษ จะรีบทำหนังสือแจ้งทุกท่านทางการอีกรอบ)
         สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากอำเภอขุขันธ์  จำนวน 4 ท่าน ดังนี้                                        
         1. นายสุเพียร คำวงศ์ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน (PM ) สสอ.ขุขันธ์
         2. น.ส.วิรันตรี นัยนิตย์ จพ.เภสัชกรรม ( CM ) รพ.ขขันธ์
         3. นางรุจิรา อำพันธ์ ( CM ) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.คลองกลาง
         4. นายฐาปกรณ์ พลอยพันธ์ ( CM ) จพ.ทันตสาธารณสุข รพ.สต.ตะเคียนบังอีง


หมายเหตุ
1) ในวันประชุม​  ให้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาด้วย เพราะเป็นการประชุมเชิงปฎิบัติการ
2) การลงข้อมูล อปท. ต้องมีรหัส อปท.ดังนั้น CM ต้องทำเป็นทั้ง ตนเอง  และอปท.  จึงจะไปจัดลงข้อมูลที่อำเภอได้ต่อไป และแบบจับมือทำ  พาลงข้อมูล  จึงจะเสร็จและได้ผลงานจริง ดังนั้น CM ที่จะเข้ามาร่วมประชุมให้ประสานรหัสของ​ อปท.มาด้วย
3) ขอให้เตรียมข้อมูลจริงของพื้นที่ๆมีปัญหาการจัดการข้อมูล...ในโปรแกรมของ​ สปสช.เข้ามาพร้อมแก้ไขด้วย

4) ในส่วนของ​ผู้ที่จะเข้าประชุมเชิงปฎิบัติการ สสจ.ศรีสะเกษ มีงบดูแลเฉพาะท่านที่แจ้งรายชื่อเข้าประชุม ส่วนอำเภอใดที่จะมาเกินโควต้า ต้องแจ้งล่วงหน้า และจัดการเรื่อง​ อาหาร​ และอาหารว่างเอง


งานฝากแจ้งจาก คปสอ.ขุขันธ์ โดย คุณสมจันทร์  บัวเขียว
1.ขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และจนท.ทุก รพ.สต.ที่เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ย ลดข้อขัดแย้ง และส่งเสริมการเจรจาแบบสันติสุขในองค์กร คปสอ.ขุขันธ์ ปี 2562

            ตามที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอขุขันธ์ (คปสอ. ขุขันธ์ ) ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ทีมผู้ให้บริการในองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้มีความรู้และมีทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นการลดข้อขัดแย้ง และส่งเสริมการเจรจาแบบสันติสุขในองค์กร โดยจัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องปรียาธร โรงพยาบาลขุขันธ์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผอ. รพ. สต. , พยาบาล , นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยบริการ รพ. สต. แห่งละ ๓ คน

ในการนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอขุขันธ์ จึงขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

ที่มา : ที่ ศก.๐๔๓๒/ ๕๔๕  ลง ๒ ส.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญผู้เข้าร่วมอบรม

2.
การนำเสนอ Care Plan อบต.ลมศักดิ์ ผ่านไปด้วยดี

         เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 การนำเสนอ Care Plan ณ อบต.ลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จำนวน 27 ราย ใช้จ่ายงบประมาณ135,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณ ท่านสนามชัย เลิศศรี นายก อบต.ลมศักดิ์ และทีมงาน LTC และ นายพีรศิลป์ นิลวรรณ ผอ.รพ.สต.วิทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วิทย์ ที่ร่วมด้วยช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี เพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกัน...ทุกท่าน "สุดยอด"


3.แจ้งรายชื่อผู้จัดการดูแลระบบผู้สูงอายุ Care manager : CM ไปปฏิบัติงาน ดูแลผู้สูงอายุสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC แทน ณ รพ.สต.โคกโพน และ รพ.สต.นาก๊อก

          ตามที่ คปสอ.ขุขันธ์ ได้ดําเนินงานดูแลผู้สูงอายุสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน ได้ดําเนินการอบรมผู้จัดการดูแลระบบผู้สูงอายุ Care manager : CM ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตําบลทุกแห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผู้จัดการดูแลระบบผู้สูงอายุ Care manager : CM ย้ายสถานที่ ปฏิบัติงาน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกโพน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาก๊อก ส่งผลให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทั้งสองแห่งขาด Care manager : CM ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน การดูแลดําเนินงานดูแลผู้สูงอายุสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC ได้อย่างครอบคลุมและดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

          ในการนี้ คปสอ.ขุขันธ์ จึงขอส่งผู้จัดการดูแลระบบผู้สูงอายุ Care manager : CM ไปปฏิบัติงาน ดูแลผู้สูงอายุสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC แทน ดังรายนามต่อไปนี้
          1. นางสมจันทร์ บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ปฏิบัติงานตําแหน่ง CM รพ.สต.โคกโพน
          2. นางสาววิรันตรี นัยนิตย์ จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตําแหน่ง CM รพ.สต.นาก๊อก

ที่มา : ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๕./ว ๖๙ ลง ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง
 ขอส่งผู้จัดการดูแลระบบผู้สูงอายุ Care manager : CM ปฏิบัติงานแทน

4.คปสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งที่ได้แจ้ง จนท.ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมการอบรมฯโปรแกรม Thai COC 

                ตามที่ คปสอ.ขุขันธ์ ได้จัดให้มีการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้โปรแกรม Thai COC มาพัฒนาคุณภาพงานในการดูแลผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
          คปสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งที่ได้แจ้ง จนท.ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมการอบรมฯครั้งนี้ (ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบใน สสอ. ,พยาบาลวิชาชีพ ในรพ.สต.และพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลขุขันธ์)  ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สำหรับ เมนูทางลัดเข้าไปติดตามงานดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง หรือ Thai COC ทางผู้รับผิดชอบงานได้นำมาแปะไว้ที่หน้าเวปไซต์ สสอ.ขุขันธ์ และที่หน้าเวป รพ.สต.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกไปติดตามข้อมุลการดูแลผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีเมนูดังภาพประกอบด้านล่างนี้  
 ขอความร่วมมือ จนท.ผู้รับผิดชอยงานดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องทุก รพ.สต. เข้าไปรายงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการส่งเยี่ยม สถานะการับRefer WorkBench และรง.คุณภาพฯตอบกลับทุกวัน เพื่อผลงานดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง(COC) ในภาพรวมอำเภอขุขันธ์ที่ดีขึ้นร่วมกัน

ที่มา : ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๕/ ๖๘๑ ลง ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร สาธารณสุข คปสอ. ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1.ขอบคุณ รพ.สต.เป้าหมายที่ประสานพระสงฆ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562 โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี    

         ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บทบาทพระอาสาสมัครวัดส่งเสริมสุขภาพกับการพัฒนาวัตส่งเสริมสุขภาพ" เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อำภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่นำร่อง ๓ จังหวัด ๑ อำเภอ สนับสนุนบทบาทของพระสงม์(ในวัดที่จับคู่ ๑ วัด ๑ รพสต) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระอสว.ในการเป็นแกนนำพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กรมอนามัย 

          ในการนี้  สสจ.สรีสะเกษ ได้ให้ สสอ.ขุขันธ์ คัดเลือกวัดในอำเภอขุขันธ์ เป็นพื้นที่นำร่อง จำนวน 5 วัด เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้แก่
           1) วัดปรือคัน  พระ 1 รูป และ จนท.รพ.สต.ปรือคัน  1 คน

           2) วัดปรือใหญ่  พระ 1 รูป และ จนท.รพ.สต.ปรือใหญ๋ 1 คน

           3) วัดโคกโพน  พระ 1 รูป และ จนท.รพ.สต.โคกโพน 1 คน    

           4) วัดบ้านแขว  พระ 1 รูป  
           5) วัดสมบูรณ์   พระ 1 รูป และ จนท.รพ.สต.สมบูรณ์  1 คน
          และผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ​สสอ.ขุขันธ์​ 1​ คน รวมทั้งสิ้น​ 10​ คน เข้าร่วมการประชุมฯ... งานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต. ปรือคัน ,ปรือใหญ่ , โคกโพน , และสมบูรณ์ที่ได้ประสานและแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม ตามโครงการดังกล่าว

ที่มา : ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/.....  ลง 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บทบาทพระอาสาสมัครวัดส่งเสริมสุขภาพกับการพัฒนาวัตส่งเสริมสุขภาพ

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนกรกฎาคม 2562
สรุปOnePage2562ส.ค.
รพ.สต.1st2nd3rd4thก.ย.รวม
48 โคกโพน122106
49 ตะเคียนบังอิง111104
50 จะกง111104
51 ใจดี110002
52 กันจาน110002
53 อาวอย111115
54 หนองคล้า010304
55 ขนุน212106
56 ปรือใหญ่232108
57 ปรือคันตะวันออก111003
58 ทับทิมฯ 06101103
59 หนองลุง111104
60 สมบูรณ์110002
61 หัวเสือ211105
62 ตะเคียนช่างเหล็ก411107
63 กวางขาว100001
64 คลองกลาง111104
65 โคกเพชร100001
66 ปราสาท121105
67 บ่อทอง111104
68 สำโรงตาเจ็น210205
69 นาก๊อก022206
70 กฤษณา111104
71 วิทย์111104
72 ตรอย122106
73 นิคมซอยกลาง110002
74 โนน012003
ภาพรวมทั้งอำเภอฯ313025231110
-->ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
หมายเหตุ
เรียน ผอ.รพ.สต. /ผู้รับผิดชอบอัพเดทข้อมูลOne Pageบนเวปไซต์
           เริ่มตั้งแต่เช้าวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นี้ เป็นต้นไป งานไอที สสอ.ขุขันธ์ ขออนุญาตปรับเมนูกิจกรรมดีๆที่เวปไซต์ ของ รพ.สต.ของทุกแห่งเป็นรูปแบบเมนูหล่นลง ตรวจสอบและจัดเก็บผลงานแต่ละเดือนเป็นรายสับดาห์ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชา และตรวจสอบผลงานร่วมกันได้อย่างชัดเจนเป็นรายสัปดาห์ และหน้าเวปไซต์ฝั่งด้านซ้ายไม่รก ดูดีขึ้นกว่าเดิม  งานไอที สสอ.ขุขันธ์จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก
2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***#Peopleware หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ข้อมูล ณ วันที่ : วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service) คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***#Server Hardware
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต. คลิกตรวจสอบ ***ไม่ควรมีข้อมูลฯPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***#Peopleware

หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp 
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์