"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระหว่างท้องถิ่น ท้องที่ ภาคีเครือข่ายระดับตำบล ณ ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 (6 สิงหาคม 2562)


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศต้านไข้เลือดออก เป็นวาระแห่งจังหวัด


กำหนดการ Kick off และประชุม MOU
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับประเทศ ปี2562
ผู้ป่วย 59,167 ราย  ตาย 67 ราย
อัตราป่วย/แสน  89.57  อัตราป่วยตาย(%) 0.11


 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับจังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2562 
อำเภอขุขันธ์ ลำดับที่ 11 ผู้ป่วย 142 ราย ตาย 1 ราย

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ ปี 2562
ตำบลลมศักดิ์ ผู้ป่วย 9 ราย
อัตราป่วย/แสน ปชก. 159.74
อันดับที่ 2 ของอำเภอขุขันธ์

  อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบข้อมูลปี 2562 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
สรุปผลศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC
อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๒๒

ข้อมูลระหว่างวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕๒

สถานการณ์โรค
      อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดศูนย์ปฏิบัติการ EOC ตอบโต้สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม ปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๔๒ ราย อัตราป่วย ๙๓.๘๓ ต่อแสนประชากร (อันดับ ๑๑ ของจังหวัดศรีสะเกษ) พบผู้ป่วยเสียชีวิต ๑ราย อัตราตาย ๐.๖๖ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๗๔ 

        พบอัตราผู้ป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรก เรียงลําดับอัตราป่วยจากมากไปหาน้อยเป็นรายตําบล ดังนี้
     
ตำบลนิคมพัฒนา (๑๘๖.๒๒ ต่อแสนประชากร)
     
รองลงมาคือตําบลลมศักดิ์ (๑๔๙.๗๔ ต่อแสนประชากร)
     
ตําบลจะกง (๑๕๘.๘๖ ต่อแสนประชากร)
     
ตําบลโสน (๑๔๙.๘๗ ต่อแสนประชากร)
     
และ ตําบลตะเคียน (๑๓๙.๒๘ ต่อแสนประชากร)
     
ตําบลที่เกิดโรคแล้ว ๒๑ ตําบล(ร้อยละ ๙๕.๔๕)
     
หมู่บ้านที่เกิดโรคแล้ว ๙๐ หมู่บ้าน(ร้อยละ ๓๒.๖๐)

  พื้นที่ที่พบผู้ป่วย 1 ราย ในรอบ28 วันย้อนหลัง
จำนวน 10 ตำบล(ร้อยละ 45.45
18 หมู่บ้าน(ร้อยละ 6.52)
กระทรวงสาธารณสุข
ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 5 ส. 
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
และโรคชิคุนกุนยา

มาตรา ๒๕ (๑)
การมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ถือเป็นเหตุรำคาญ 
หากเจ้าของบ้านปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ในบริเวณหลังคาเรือนของตน ต้องทำลายหรือแก้ไข 

มาตรา ๗๔ 
หากฝ่าฝืนจะมีความผิด
จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2 พันบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ 

หมายเหตุ
เกณฑ์ค่าดัชนีความชุกลูกน้ำ...หมู่บ้านที่ยังไม่เกิดโรค หรือเกิดโรคและสงบแล้ว พวกเราต้องรายงานให้ผ่านเกณฑ์ (อย่างน้อยก็ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ)
หมู่บ้านมี HI น้อยกว่า 10 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหมู่บ้านท้้งหมด
โรงเรียน,ศูนย์เด็ก,วัด,หน่วยงานราชการ ค่า CI=0
ถ้าสำรวจพบลูกน้ำให้กำจัด และรายงานเป็น 0
หมู่บ้านที่เกิดโรคในรอบ28 วัน ค่า HI ต้องน้อยกว่า 5 ในวันที่ 1-14 หลังจากได้รับรายงานเคส และวันที่ 15-28 เท่ากับ 0 ได้ยิ่งดี (คือตอน อสม.ไปสำรวจลูกน้ำ อาทิตย์ละ 1 ครั้งอย่างน้อยแล้วปรากฎว่าพบลูกน้ำ ให้กำจัดลูกน้ำทันที และรายงานเป็น 0 )

เรียบเรียง : นายสุเพียร  คำวงศ์ ผู้ประสานงานเขต รพ.สต.ที่ 1 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลอ้างอิง : นายฤทธาธร ดอกพอง หน.งานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ (5 สิงหาคม 2562)

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมMOU คลิก