"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ขอเชิญเที่ยวงาน และมาร่วมพิธีแซนโฎนตาปลอดเหล้าเมืองขุขันธ์ ปี 2560 ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 15 - 16 กันยายน 2560

  
             พี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ที่รักทุกท่าน แซนโฎนตาปีนี้ ขอเชิญท่านร่วมค้นหารากเหง้าของประเพณีแซนโฎนตา เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่จะสืบทอดส่งต่อลูกหลานอย่างมีคุณค่า ความจริงทางประวัติศาสตร์แห่งประเพณีแซนโฎนตาที่ปรากฎในคัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนาของดินแดนอีสานใต้เรา บอกว่า            การทำบุญอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้ไปถึงบรรพบุรุษ หรือโฎนตาที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อจะให้ท่านได้รับจริงๆนั้น ลูกหลานทุกคน จะต้องตั้งใจปฎิบัติตนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามเป็นพื้นฐาน อย่างน้อยก็ให้รักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ อย่างสมบูรณ์ในช่วงเทศกาลแซนโฎนตา แล้วตั้งใจกรวดน้ำเพื่ออุทิศผลบุญไปถึง โฎนตา หรือบรรพบุรุษ และญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยใช้น้ำสะอาด หรือน้ำมะพร้าวซึ่งถือเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ เมื่อหยาดอุทิศให้เขาเหล่านั้นจะได้รับ และได้พ้นจากทุคติภูมิสู่สุคติภพ และโฎนตาเหล่านั้นก็จะอวยพรสรรพสาธุการ ให้แก่ลูกหลานที่ตั้งใจทำบุญอุทิศ ให้ได้รับความสุขความเจริญ ไม่เจ็บไม่จน อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขึ้น และมีโชคมีลาภที่ดีงามตลอดไป

       
         วันนี้ วันดี ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสืบสานประเพณีแซนโฎนตาอันงดงาม ด้วย
         - คนสามวัยใส่ใจแซนโฏนตา สืบทอดประเพณี
             อย่างรู้คุณค่า และมีสติ 

         - ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกการดื่มเหล้า และ
             แอลกอฮอล์ทุกชนิดเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า
        

          นี่คือส่วนหนึ่งของปฏิบัติการเพื่อสร้างเมืองขุขันธ์ให้เป็นเมือง
ที่น่าอยู่ น่าอาศัย เพราะสังคมที่ดี สามารถออกแบบ และสร้างขึ้นได้


          ด้วยความปรารถนาดีจาก คณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์  สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  กศน.อำเภอขุขันธ์  เครือข่ายประชาสังคมขุขันธ์ สถาบันวิจัยชาวนา (สวช.) โรงพยาบาลขุขันธ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1.เร่งรัดสำรวจข้อมูลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ดำเนินการรายงานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ สสอ.ขุขันธ์ จะสรุปนำส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ 11 กันยายน  2560 นี้  โดยให้ตรวจสอบ และระบุเพิ่มเติมรายละเอียดแต่ละรายว่าเป็นปีงบประมาณใดในสดมภ์ของตารางสำรวจข้อมูลอัพเดทล่าสุด...ด้วยครับ


 กรอกรายชื่อเข้ามาได้เลย โดยคลิกที่ลิงก์ ด้านล่างนี้ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I5ImH23DGgCL3ZQVx6XVuM9fewPQz8ZOyva95bxCtMQ/edit?usp=sharing

*************************************************************************
หมายเหตุ - เอกสารเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
เพื่อให้ทุกแห่งไว้ดาวน์โหลดนำไปใช้ประโยชน์ มีดังนี้
 เอกสารสำหรับ CM และ อปท.   คลิกดาวน์โหลด
 เอกสาร อ.หมอ กฤช ลี่ทองอิน   คลิกดาวน์โหลด 
 ตัวอย่างโครงการLTCและการบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ผ่านศูนย์ฯ  คลิกดาวน์โหลด  ประกอบด้วยเอกสาร 3 ชุด ดังนี้ 
         1) การบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ศูนย์
         2) โครงการ LTCตัวอย่าง_ศูนย์
         3) โมเดลการบริหารจัดการLTC ทต.นาเรือง (งานบรรยาย ป.มานพ ทต.นาเรือง)
 ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐ เพื่อทำความเข้าใจการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดบริการ LTC และการสนับสนุนการดำเนินงาน LTC ผ่าน "ศูนย์" ของอปท.ในพื้นที่ดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐   คลิกดาวน์โหลด
 ไฟล์คู่มือการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน(บ้านกลางของผู้สูงอายุ)   คลิกดาวน์โหลด

2. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม) ของ รพ.สต.ของท่านด้วยครับ 
     ข้อ 10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
     ข้อ 11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
     ข้อ 12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ 
 ทำได้ง่ายๆ โดยให้ทุก รพ.สต. เข้าเวปฯHDC ที่ http://ssk.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
แล้วทำตามขั้นตอนดังภาพที่ 1 - 6 ด้านล่างนี้ เพื่อจะได้รายชื่อผู้สูงอายุที่ดึงได้จากHDC(43+7 แฟ้ม) ซึ่ง ยังไม่ได้คัดกรองใน JHCIS ...แล้วให้นำรายชื่อผู้สุงอายุดังกล่าวที่ได้ ไปคัดกรองและกรอกข้อมูลลงที่ JHCIS ก็จะทำให้ผลงานทุก รพ.สต.เพิ่มขึ้นได้...ครับ3. ข้อมูลผลการสำรวจกล้องวงจรปิด ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค ปี 2560 ...
หมายเหตุ ตามที่เคยแจ้งในวาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาแล้ว ความว่า...
            อำเภอขุขันธ์ ได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษ และกระทรวงมหาดไทยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ให้ทุกหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจไปสำรวจกล้องวงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานให้พร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการติดตั้งกล้อง โดยกล้องใดติดตั้งเพื่อใช้ตรวจสภาพ หรือเพื่อใช้ป้องปรามก็ต้องปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยความปลอดภัย และหากเกิดเหตุการณ์ใดในช่วงที่ผ่านมา แล้วมีรายงานว่ากล้องวงจรปิด(CCTV) ไม่สามารถใช้การได้ หัวหน้าหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบ  สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือรายงานและแก้ไขให้ใช้การได้ทุกแห่ง ภายใน 14 ก.ค. 2560
ที่มา : ที่ ศก 0418/ว 2743 ลง 27 มิถุนายน 2560 เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่