"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) จังหวัดศรีสะเกษปีงบประมาณ 2562

เอกสารและเนื้อหาการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดปรือคัน ต.ปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
การบริหารร่างกายในสมณรูป คลิก
โภชนาการสำหรับพระสงฆ์ คลิก
แผนการสอนเรื่อง เรื่องโภชนาการสำหรับพระสงฆ์ คลิก
การดูแลสุขภาพช่องปาก อสว. คลิก
 วิธีแปรงฟันแบบขยับปัด คลิก
 การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันและช่องปาก คลิก
 ดูแลสุขภาพฟันเทียม (ปลอม)  คลิก
พิษภัยในอาหาร เฝ้าระวัง  และ Bact คลิก
ชุดทดสอบหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร คลิก

หมายเหตุ
การอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) จังหวัดศรีสะเกษ  ปีงบประมาณ 2562
# จำนวน 600 รูป/คน(พระ 300 รูป +โยม 300 คนรวมเป็น 600 ราย)
# อบรมรุ่นละ 2 วัน 


โซนที่ 4 จะอบรมวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562

กรอกส่งรายชื่อพระ และ อสว.เข้าร่วมอบรมฯ
       คลิก https://bit.ly/2Dk84We

        
     ตรวจสอบรายชื่อพระ และ อสว.เข้าร่วมฯ
           คลิก 
https://bit.ly/2DefWbt

# โซนที่ 4 ประกอบด้วย รพ.สต.&ร.พ. ดังนี้
     1) อำเภอขุขันธ์    รพ.สต.&ร.พ.  2
8 แห่ง x 2 =   56 ราย
     2) อำเภอไพรบึง   รพ.สต.&ร.พ.    9 แห่ง x 2 =   18 ราย
     3) อำเภอปรางค์กู่ รพ.สต.&ร.พ.  14 แห่ง x 2 =   28 ราย
     4) อำเภอภูสิงห์    รพ.สต.&ร.พ.  10 แห่ง x 2 =   20 ราย
    สรุป   จำนวน รพ.สต.&ร.พ. 60 แห่ง x 2 = 122 ราย

# เป้าหมายการอบรม รพ.สต./โรงพยาบาล แห่งละ 2 ท่าน ประกอบด้วย
     ✓ พระ 1 รูป 
     ✓ ฆราวาสดูแลที่ใกล้ชิดวัด 1คน

#คุณลักษณะของพระสงฆ์ที่จะอบรมเป็น พระ อสว.
     - สามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี
     - อายุไม่เกิน 69 ปี 
     - สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลาครบถ้วนตามหลักสูตร
     - เจ้าอาวาส/เจ้าคณะปกครองสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสนับสนุนการดำเนินงานหลังการอบรม

#คุณลักษณะของฆราวาสที่จะมาอบรมร่วมกับพระ อสว.: 
     - เป็นกรรมการวัด หรือ
     - มีความพร้อมที่จะตัวแทนชุมชนทำงานร่วมกับพระ อสว.ในการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพและพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่จะสนับสนุนการดูแลสุข ภาพพระสงฆ์ให้กับคนในชุมชน

# สถานที่จัดการอบรมฯโซนที่ 4 : 
       ณ วัดปรือคัน  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

# งบประมาณจัดการบรมฯ :
      ✓ค่าอาหาร 100 + เบรค 50 เช้า/บ่าย 
         รวม 150บาทต่อคน/วัน * 2วัน เป็นเงิน 300บาทต่อคน/วัน
      ✓ค่าวิทยากร จัดให้จุดละ 9,000 บาท
         สำหรับรายชื่อเบิกของวิทยากร จะใช้ 6-7 คนต่อจุด(ถัวเฉลี่ย)
โครงสร้างหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) เขตสุขภาพที่ 10
แผนการเรียนรู้จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 
1. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2. โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 
3. โภชนาการสำหรับพระสงฆ์ 
4. การบริหารร่างกายและเคลื่อนไหวใช้แรงที่เหมาะสมสำหรับสมณสารูป 
5. การดูแลสุขภาพช่องปาก
6. หลักการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทางของกรมอนามัย 
7. การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในภาวะเจ็บป่วย
8.การใช้ยาสามัญประจำบ้าน

ที่มา : การอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) เขตสุขภาพที่ 10 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี


 สรุปการประชุมฯที่ สสจ.ศก. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คลิก

โครงการอบรมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง โดย คปสอ.ขุขันธ์ 2561(หน.วิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์)​ อบรมวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมใหญ่อำเภอขุขันธ์

เอกสารประกอบการอบรมฯ (22 กุมภาพันธ์ 2562)

การตารางการอบรมฯ คลิก

การใช้งานโปรแกรม CP_V2.2 คลิก
แนวปฏิบัติการโอนเงินLTCผ่านศูนย์ผู้สูงอายุ คลิก
การใช้งานโปรแกรมลงทะเบียนLTC คลิก

หนังสือกระทรวงหาดไทยแจ้งประกาศฯ คลิก
ประกาศฯ_กำหนดหน่วยงานส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ คลิก
สิทธิ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561 คลิก 

  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิก

  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิก

  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิก

  ลิงก์เชิญเข้ากลุ่ม...ภาคีเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) อำเภอขุขันธ์  https://line.me/R/ti/g/oeXbIv4GrB

  การสนับสนุนค่าบริการด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2561 สำหรับหน่วยบริการประจำพื้นที่            
            ตามที่อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สําหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และคู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 กําหนดให้ค่าบริการ สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจํานวน 1,159.20 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุสิทธิหลักประกันสุขภาพที่มีภาวะพึ่งพิง โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการสาธารณสุขฯ จํานวน 150.00 ล้านบาท ให้จ่ายแบบเหมาจ่ายแก่หน่วยบริการประจําในพื้นที่ (ยกเว้นพื้นที่ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร) ที่เข้าร่วมดําเนินการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงในชุมชนและบริการสุขภาพชุมชน เฉลี่ยแห่งละ 900,000 บาท โดยจ่ายตามจํานวน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป้าหมาย และสามารถปรับจ่ายแบบขั้นบันไดตามจํานวนเป้าหมายได้ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.กําหนด ซึ่งในเบื้องต้นสํานักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้จัดสรรเงินให้หน่วยบริการประจํา แห่งละ 900,000 บาท แล้ว นั้น


             จากการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขฯจํานวน 150.00 ล้านบาท ให้หน่วยบริการประจําในพื้นที่ พบว่า มีงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรจํานวน 54.20 ล้านบาท โดยในส่วนนี้ สปสช.ได้นํามาปรับจ่ายแบบขั้นบันไดตามจํานวนผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงที่โอนงบประมาณในปี 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการประจํา และ สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว ให้กับหน่วยบริการท่าน เรียบร้อยแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบและทําการ Download รายละเอียด การโอนเงิน ได้ที่ http://www.nhso.go.th/ เลือกเมนู ->หน่วยบริการ => NHSO Budget -> รายงานการจ่ายเงินกองทุน และขอได้โปรดดําเนินการสํารวจและประเมินผู้สูงอายุและบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 60 ปี ทุกสิทธิ์ ที่มีภาวะพึ่งพิง (คะแนนประเมิน ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามชุดสิทธิประโยชน์) และลงทะเบียนผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในโปรแกรมLTC รวมทั้งจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล( Care plan: CP) และเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาว โดยแบบ CP เสนอต่อคณะอนุกรรมการ LTCให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายรายใหม่และรายเก่าภายใน 30 วันหลังลงทะเบียนในโปรแกรมฯ 

  โครงการอบรมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง โดย คปสอ.ขุขันธ์ 2561(หน.วิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์) คลิก

   รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ คลิก


  ที่มา : ที่ สปสช. 5.41/ว569/2561 ลง 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง การสนับสนุนค่าบริการด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2561 สำหรับหน่วยบริการประจำพื้นที่

  วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (นายครรชิต ชูกลิ่น)

  วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (นายครรชิต  ชูกลิ่น)
  4.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
         4.1 งานสาธารณสุขภาคประชาชน
                4.1.1 การเพิ่มเงินค่าป่วยการ อสม.
                4.1.2 การอบรม อสม.ทดแทน
                4.1.3 การอบรมนักจัดการสุขภาพกลุ่มวัย
                4.1.4 การจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด อสม.

  วาระการประชุมเดือนกพ.2562(นายนพดล ศรีอินทร์)