"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

โครงการอบรมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง โดย คปสอ.ขุขันธ์ 2561(หน.วิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์)​ อบรมวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมใหญ่อำเภอขุขันธ์

เอกสารประกอบการอบรมฯ (22 กุมภาพันธ์ 2562)

การตารางการอบรมฯ คลิก

การใช้งานโปรแกรม CP_V2.2 คลิก
แนวปฏิบัติการโอนเงินLTCผ่านศูนย์ผู้สูงอายุ คลิก
การใช้งานโปรแกรมลงทะเบียนLTC คลิก

หนังสือกระทรวงหาดไทยแจ้งประกาศฯ คลิก
ประกาศฯ_กำหนดหน่วยงานส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ คลิก
สิทธิ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561 คลิก 

  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิก

  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิก

  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิก

  ลิงก์เชิญเข้ากลุ่ม...ภาคีเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) อำเภอขุขันธ์  https://line.me/R/ti/g/oeXbIv4GrB

  การสนับสนุนค่าบริการด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2561 สำหรับหน่วยบริการประจำพื้นที่            
            ตามที่อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สําหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และคู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 กําหนดให้ค่าบริการ สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจํานวน 1,159.20 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุสิทธิหลักประกันสุขภาพที่มีภาวะพึ่งพิง โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการสาธารณสุขฯ จํานวน 150.00 ล้านบาท ให้จ่ายแบบเหมาจ่ายแก่หน่วยบริการประจําในพื้นที่ (ยกเว้นพื้นที่ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร) ที่เข้าร่วมดําเนินการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงในชุมชนและบริการสุขภาพชุมชน เฉลี่ยแห่งละ 900,000 บาท โดยจ่ายตามจํานวน ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป้าหมาย และสามารถปรับจ่ายแบบขั้นบันไดตามจํานวนเป้าหมายได้ตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช.กําหนด ซึ่งในเบื้องต้นสํานักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้จัดสรรเงินให้หน่วยบริการประจํา แห่งละ 900,000 บาท แล้ว นั้น


             จากการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขฯจํานวน 150.00 ล้านบาท ให้หน่วยบริการประจําในพื้นที่ พบว่า มีงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรจํานวน 54.20 ล้านบาท โดยในส่วนนี้ สปสช.ได้นํามาปรับจ่ายแบบขั้นบันไดตามจํานวนผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงที่โอนงบประมาณในปี 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการประจํา และ สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว ให้กับหน่วยบริการท่าน เรียบร้อยแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบและทําการ Download รายละเอียด การโอนเงิน ได้ที่ http://www.nhso.go.th/ เลือกเมนู ->หน่วยบริการ => NHSO Budget -> รายงานการจ่ายเงินกองทุน และขอได้โปรดดําเนินการสํารวจและประเมินผู้สูงอายุและบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 60 ปี ทุกสิทธิ์ ที่มีภาวะพึ่งพิง (คะแนนประเมิน ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามชุดสิทธิประโยชน์) และลงทะเบียนผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในโปรแกรมLTC รวมทั้งจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล( Care plan: CP) และเสนอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาว โดยแบบ CP เสนอต่อคณะอนุกรรมการ LTCให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายรายใหม่และรายเก่าภายใน 30 วันหลังลงทะเบียนในโปรแกรมฯ 

  โครงการอบรมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพิง โดย คปสอ.ขุขันธ์ 2561(หน.วิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์) คลิก

   รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ คลิก


  ที่มา : ที่ สปสช. 5.41/ว569/2561 ลง 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง การสนับสนุนค่าบริการด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2561 สำหรับหน่วยบริการประจำพื้นที่