"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2567 (อัจฉรา ประสงค์จินดา)

  งานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

1.1 ขอความร่วมมือดำเนินการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน และร้านค้า ร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนผ่าน Google Form ปี 2567
        ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ในงานวันไอโอดีนเเห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 โดยประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนตามเกณฑ์ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองเเดง รวมทั้งประเมินร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ร้านอาหารที่ปรุงประกอบอาหารด้วยผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ผ่านเเพลตฟอร์ม ซึ่งกำลังปรับปรุงระบบให้มีความละเอียดและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การดำเนินงานในปี 2567 สำนักโภชนาการ กรมอนามัย จึงได้จัดทำ Google Form เพื่อใช้ในการประเมินฯ ไปพลางก่อน

        ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง ดำเนินการประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนในระดับต่างๆ และประเมินร้านค้า ร้านอาหาร โดยใช้ Google Form ในการประเมินฯ ตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 💗ท่านสามารถประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนได้ที่ 👉ศูนย์อนามัยที่ 10 ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ปี 2567 เวอร์ชัน 1 พ.ค. 67 (google.com)

💗ท่านสามารถประเมินร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนได้ที่ 👉ศูนย์อนามัยที่ 10 ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ปี 2567 เวอร์ชัน 1 พ.ค. 67 (google.com)
คำอธิบาย
ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน เช่น เกลือ น้ำปลา น้ำเกลือ ซอส ซีอิ๊ว เป็นต้น โดยการตอบคำถามทั้งหมด 5 ข้อ พร้อมเเนบภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในร้านค้าของท่าน)
- ประเมินตามความเป็นจริง กรณีผู้ประกอบไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร หรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต สามารถใช้ผู้แทน เช่น บุคลากรสาธารณสุข หรือผู้แทนชุมชน หมู่บ้าน ประเมินได้เเต่เพียงท่านเดียวต่อร้าน และประเมิน 1 ครั้งเท่านั้น

💗ท่านสามารถประเมินร้านอาหารที่ปรุงประกอบโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนได้ที่ 👉 
คำอธิบาย
ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอาหาร หาบเร่ แผงลอย ฟู้ดทรัค โฮมเมด หรืออื่นๆ ที่ปรุงประกอบอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน เช่น เกลือ น้ำปลา น้ำเกลือ ซอส ซีอิ๊ว เป็นต้น สามารถประเมินตนเองโดยการตอบคำถามทั้งหมด 5 ข้อ พร้อมแนบภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่ร้านของท่านใช้ปรุงประกอบอาหาร

💗ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการลงทะเบียนประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนและร้านค้า ร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในปีงบประมาณ 2567 (สำนักโภชนาการ กรมอนามัย, 2567) เพื่อดูข้อมูลชุมชนหมู่บ้านที่ได้ประเมินเรียบร้อยเเล้ว ได้ที่ 👉 รายงานการดำเนินงานประจำเดือน - Google ไดรฟ์
หมายเหตุ** หมู่บ้านใดที่ประเมินแล้วไม่ต้องประเมินซ้ำอีก

💗ท่านสามารถดูรหัสหมู่บ้านไอโอดีน กระทรวงมหาดไทย ได้ที่👉 รหัสหมู่บ้านไอโอดีน ปีงบ 2567.xlsx - Google ชีต

1.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนตามกลุ่มวัย ภายใต้ภารกิจ  "สาสุข อุ่นใจ ชาเลนจ์ 2567
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานใน รพ.สต. ของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนตามกลุ่มวัย ภายใต้ภารกิจ "สาสุข อุ่นใจ ชาเลนจ์ 2567" ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความตระหนักและความรู้ด้านการจัดการพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพตนเอง
2. เพื่อเสริมความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
3. เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
💙💙💙 เป้าหมายร้อยละ 100 ในสถานบริการสาธารณสุขทุกเเห่ง

💗ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมภารกิจได้ที่ 👉
ศูนย์รวมข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของประเทศไทย | HLO/HLC Hub (moph.go.th)

💗ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินงานแบบ Real Time ได้ที่ 👉สรุปข้อมูล สาสุขอุ่นใจ ชาเลนจ์ (moph.go.th)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

2.1 ขอความร่วมมือ รพ.สต. ทุกเเห่ง เข้ารับการประเมินตนเองในระบบ ตามโครงการ  Green and Clean Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)

        ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขหมวด 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ประเด็นโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน

        จึงขอให้ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำ รพ.สต. ทุกเเห่งเข้าไปประเมินตนเองในระบบ https://gch.anamai.moph.go.th/ 

รพ.สต. ที่ประเมินตนเองเเล้ว (GREEN and CLEAN  Sub-district Health Promoting Hospital) จำนวน 7 เเห่ง ได้เเก่ 

👉สังกัด สธ. (โคกโพน ปรือใหญ่ จะกง กฤษณา สมบูรณ์)
👉สังกัด อบจ. (นาก๊อก นิคมซอยกลาง)

2.2 สสจ. ศรีสะเกษขอความร่วมมือประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต. ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ภายใต้ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2567 👉 

ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.สต.) มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด (ร้อยละ 25 ผ่านเกณฑ์ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไป)

มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับ รพ.สต. (5 องค์ประกอบ เกณฑ์การดำเนินงาน 25 ข้อ) คลิ๊กลิงค์ด้านล่างนะคะ 👇👇

https://docs.google.com/document/d/1bDufYvXoJqYq3G_WFlNBvVbNqugHinUL/edit

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับการประเมิน ตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประจำปี 2567 

ระบบประเมินออนไลน์  (รพ.สต. สามารถเข้าไปประเมินตนเอง พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานผ่านระบบออนไลน์ได้เเล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 - 15 ก.ค. 67 ค่ะ ** กรณีไม่ประเมินโดยใช้แบบรายงาน)

รหัสเข้าใช้งานสำหรับหน่วยบริการ
USERNAME : รหัสสถานบริการ 5 หลัก (XXXXX)
PASSWORD : @XXXXX@

👉สรุป Timeline การประเมินและรับรองการจัดบริการอาชีวอนามัย ใน รพ.สต.  ปี 2567
การประเมินตนเอง
- รพ.สต. ประเมินตนเองผ่านระบบอนไลน์พร้อมแนบหลักฐาน ตั้งเเต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 15 กรกฎาคม 2567
- สสจ. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (กรณีไม่แนบหลักฐาน หรือเเนบไม่ตรงตามเกณฑ์ ให้คะเเนนเป็น 0)

การรับรองผล
😊 ระดับเริ่มต้นพัฒนา - ระดับดีมาก 
- สคร. 10 ประเมินรับรองผล ตั้งเเต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567 
- สถาบันราชประชาสมาสัยจัดทำเกียรติบัตรรับรองคุณภาพฯ

😀  ระดับดีเด่น
- คณะกรรมการส่วนกลาง ร่วมกับ สคร.10/สสจ. สุ่มสอบทวน (แบบ onsite/online) ตั้งเเต่วันที่ 1 - 31  สิงหาคม 2567
- สคร. สรุปรายชื่อที่ผ่านการรับรอง ส่งไปยังสถาบันราชประชาสมาสัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 
- สถาบันราชประชาสมาสัยจัดทำโล่รับรองคุณภาพฯ

หมายเหตุ ระยะเวลารับรองผล มีอายุ 3 ปี (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2570)
ดาวน์โหลดแนวทางและเเบบฟอร์มสนับสนุนการดำเนินงาน 👉 
https://drive.google.com/drive/folders/1cPmiBQnDVUen6K-MTp8DUDSJBI7MrrGJ
_ขอบคุณค่ะ _


 ระเบียบวาระการประชุม

เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านสมบูรณ์

เรื่องก่อนวาระการประชุม
...................................................

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
            1.1 ..............................................................................................
            1.2 เรื่องจากที่ประชุม คปสจ ศรีสะเกษ  ............................................................................................
            1.3 เรื่องจากที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผญบ. .................................................................................
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
...............................................................................................................................
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
..................................................................................................................................

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อราบและพิจารณา
            4.1 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (นายสมพงษ์ สุรักษ์)

            4.2 กลุ่มงานบริหาร (นายศรายุทธ ปิยะโชคอนันต์)

            4.3 งานอนามัยแม่และเด็ก,งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง,งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ,งานสุขภาพจิตและงานยาเสพติด,งานควบคุม  และป้องกันโรคมะเร็งเต้านม(นางสาวภัสรา สอาด)

            4.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,วัดส่งเสริมสุขภาพและชมรมผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและ LTC (นายสุเพียร คำวงศ์)

            4.5 งานควบคุมโรคติดต่อ,งานควบคุมโรคหนอนพยาธิ,งานควบคุมป้องกันโรควัณโรค/โรงเรื้อน,ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี (ธรรมรัฐ เตียนสิงห์)

            4.6 งานคุ้มครองผู้บริโภคและควบคุมร้านอาหารปลาร้าปรุงสุก,ควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกฮฮล์และบุหรี่ (นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

            5.1 ..............................
            5.2 ..............................

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2567 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ นายสุเพียร  คำวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
        1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
        2. งานระบบเฝ้าระวังโรคฐานข้อมูลโปรแกรม D506
        3. งานระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC)
        4. งานดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ/LTC (COC, Palliative Care)
        5. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
        6. งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
        7. งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
        8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ที่มา : คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่  38/2567 เรื่อง มอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

งานดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ/LTC (COC, Palliative Care) 
1. การคัดกรองต้อกระจก พอ.สว. 
        ร.พ.ขุขันธ์ แจ้งสรุปยอดการคัดกรองต้อกระจก พอ.สว. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ (โรงพยาบาลขุขันธ์แห่งเดิม) ดังนี้
        1.  ยอดผู้ได้รับการคัดกรองตาต้อกระจก 328 ราย
        2. นัดผ่าตัดตา (รายชื่อแจ้ง จนท.ทุก รพ.สต.ในไลน์กลุ่มผ่าตัดตาต้อกระจก พอ.สว.ขุขันธ์) นัดAdmit ก่อน 1 วัน 
              วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นัดAdmit ภาคบ่าย  จำนวน 127 ราย (164ดวงตา) ผ่าตัดวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ โรงพยาบาลขุขันธ์

              วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นัดAdmit ภาคบ่าย จำนวน140 ราย (140 ดวงตา) ผ่าตัดวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ โรงพยาบาลขุขันธ์

        3. ส่งต่อ ร.พ.ศรีสะเกษ  44  ราย , ส่งต่อด่วน  2   ราย และให้รับยา/ กลับบ้าน 15 ราย

หมายเหตุ กำหนดการผ่าตัดตาต้อกระจก

        1. ผ่าตัดวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2567 ณ โรงพยาบาลขุขันธ์

        2. Admit ก่อน 1 วัน ซึ่งสถานที่ Admit ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลขุขันธ์

        3. สถานที่พิธีเปิด :  ห้องประชุมปรียาธร โรงพยาบาลขุขันธ์

ที่มา : ไลน์กลุ่มผ่าตัดตาต้อกระจก พอ.สว.ขุขันธ์,25670528.

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. KMจากประชุมงานชีวาภิบาล สร้างสุขภาวะพระสงฆ์ไทย และการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2567  
         ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้แจ้งและเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ และผู้รับผิดชอบงานสถานชีวาภิบาล เข้าร่วมประชุมงานชีวาภิบาล สร้างสุขภาวะพระสงฆ์ไทย และการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2567  ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 4 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การดำเนินการกุฏิชีวาภิบาลและการดูแลพระสงฆ์อาพาธแบบประคับประคองที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ซึ่งผู้รับผิดชอบงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมและได้จัดทำKMเนื้อหาการอบรมฯที่น่าสนใจแบ่งบันให้ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพประจำ รพ.สต.ทุกแห่งไว้ศึกษาย้อนหลังตามลำดับดังนี้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
        1. บรรยายพิเศษ ธรรมะกับการดูแลพระสงฆ์อาพาธระยะท้าย โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญฺจโน วัดวีรวงศาราม จ.ชัยภูมิ
        2. บรรยาย การจัดการทรัพย์สินเมื่ออาพาธระยะท้าย โดย นายวีระศักดิ์ โชติวาณิช รองเลขาธิการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
        3. อภิปราย สังฆทานบุญ พระคุณเจ้าได้ใช้ คนถวายได้บุญ โดย กญ.ปริญดา พีรธรรมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงฆ์และคณะ
        4. อภิปราย มาตรฐานการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพารที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย โดย ร.พ.พระศรีมหาโพธิ์, ร.พ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ร.พ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย และ ร.พ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พว.ดร.ดุษฎี ใหญ่เรืองศรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ ผู้ดำเนินการอภิปราย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
        1. อภิปราย การจัดตั้งกุฏิชีวาภิบาลต้นแบบ ใน 13 เขตสุขภาพ โดย พว.สมจิตต์ สุขสง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ และคณะ
        2. บรรยาย ความหวังและทางเลือกของผู้ป่วยระยะท้าย โดย นอ.นพ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
        3. บรรยาย การบริจาคอวัยวะและดวงตาสำหรับผู้ป่วยระยะท้าย โดย นพ.สมยศ ศรีจารนัย ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
        4. บรรยายพิเศษ มุมมองทางธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โดย พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม  วัดกลาง จ.สุพรรณบุรี
        5. อภิปราย งานวิจัยชีวิตและความตาย โดย พว.ชวลี เครือสุคนธ์, พว.สุพรรษา กุลวรรณ, พว.สังวาลย์ พิจารย์ ดร.จิราภรณ์ ศรไชย ผู้ดำเนินการอภิปราย
      เอกสารประชุมวิชาการ รพ.สงฆ์ 2567

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว3821 ลว 24 พ.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมงานชีวาภิบาลสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ไทย และการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2567

2. การประเมินตนเอง ตามมาตรฐานบริการสถานชีวาภิบาลในชุมชนและองค์กรศาสนา

        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานีว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายการดำเนินงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติ การจัดตั้งสถานชีวาภิบาลเป็นหนึ่งในนโยบาย มุ่งเน้น เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยระยะท้าย รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในระบบ Long Term Care ให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมครอบคลุม ทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิตใจ  สังคม และจิตวิญญาณ อย่างต่อเนื่อง จากโรงพยาบาลสู่บ้าน ชุมชน โดยให้มีการ จัดตั้งสถานชีวาภิบาลครอบคลุมทุกจังหวัด และให้ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานบริการสถานชีวาภิบาลในชุมชนและองค์กรศาสนา ผ่าน QR Code อำเภอขุขันธ์ ได้ประเมินวัดที่จะจัดบริการกุฏิชีวาภิบาล/Health Station​ ของอำเภอขุันธ์ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน  2 แห่ง ได้แก่ วัดโคกโพน และ วัดปรือคัน
       แบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐานบริการสถานชีวาภิบาลในชุมชนและองค์กรศาสนา 

       คู่มือมาตรฐานและแนวทางการพัฒนาสถานชีวาภิบาลในชุมชนและองค์กรศาสนา

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว2734 ลว 18 เม.ย. 2567 เรื่อง ขอให้ประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการสถานชีวาภิบาลในชุมชนและองค์กรศาสนา 

3. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ กำหนดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) ภาคทฤษฎี กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี ฆราวาส บุคลากรสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ 
        รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2567
                   ได้แก่ อำเภอเบญจลักษ์ กันทรลักษ์ ศรีรัตนะ ไพรบึง ขุนหาญ ขุขันธ์ ภูสิงห์ น้ำเกลี้ยง โนนคูณ กันทรารมย์ และปรางค์กู่

        รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายปน 2567
                   ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ พยุห์ วังหิน อุทุมพรพิสัย ห้วยทับทัน เมืองจันทร์ โพธิ์ศรีสุวรรณ บึงบูรพ์ ราษีไศล ศิลาลาด และอำเภอยางชุมน้อย
        ณ วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่ง พระ อสว.ทั้ง 2 รุ่นนี้ จะจบหลักสูตรการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) 70 ช.ม. และเพิ่มหลักสูตรชีวาภิบาลอีก 15 ช.ม. ไปพร้อมด้วยกันเลย

        จึงขอความร่วมมือท่าน แจ้งผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ / งานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ประจำ รพ.สต.ทราบและดำเนินการ ดังนี้ 
             1. สำรวจสถานะการปฏิบัติงานพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.) ปี 2567 อำเภอขุขันธ์ สำรวจแล้ว
             2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) เน้น ตำบลที่ยังไม่มีพระ อสว. จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ จะกง ใจดี ดองกำเม็ด สะเดาใหญ่ โคกเพชร ห้วยสำราญ และปราสาท  คณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ คัดเลือกส่งชื่อกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

        รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการอบรมฯ คลิก
กำหนดการ(ภาคปฏิบัติ) โครงการพัฒนาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชีและฆราวาส สู่การเป็นอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

     กิจกรรม :  ฝึกปฏิบัติงานจริงในวัด โรงพยาบาล/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน และชุมชนตามองค์ความรู้ ภาคทฤษฎี โดย มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง โดยมีใบงาน และใบส่งตัวฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งขอบเขตการฝึกปฏิบัติ ดังนี้

     กลุ่มที่ 1 พระสงฆ์และโยมอุปัฏฐากที่มีสุขภาพดี ให้คำแนะนำเทศนาการส่งเสริม สุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)ที่วัดและชุมชน

     กลุ่มที่ 2 พระสงฆ์และโยมอุปัฏฐาก ที่มีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงหรือพระสงฆ์ที่ดูแลช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคที่พบบ่อย การใช้หลักธรรมวินัยในการดูแลสุขภาพ การใช้ยาหรือการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษาดูแลภาวะร่างกาย จิตใจ การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น

     กลุ่มที่ 3 พระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ ทุพพลภาพ(ติดเตียง) เช่น การพลิก ตะแคงตัว การถวายอาหารทางสายยางที่วัด การดูแลการฉันยา การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว3987 ลว 29 พ.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.)

งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 

1. สป.สธ. ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๖/ ๑๑๗๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
             ข้อมูลการรับสมัครโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นฯ ปี 2567 คลิก (กรอกประวัติคนพิการ ส่งฯ ภายใน 31 พฤษภาคม 2567)

ที่มา : ที่ ศก 0033/ว7771  ลว 3 พ.ค. 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1. KMเก็บตกการอบรม “ผลิตยาจากสมุนไพร..อย่างไรให้มีคุณภาพ” 

เรียน ผู้บังคับบัญชา/จนท.แพทย์แผนไทย ทุก รพ.สต.
        - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
        - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผลิตยาสมุนไพร หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม “ผลิตยาจากสมุนไพร..อย่างไรให้มีคุณภาพ” จัดโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรให้มีมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาจาก สมุนไพรในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน   โดยให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่าน QR Code  ซึ่งผู้รับผิดชอบงานฯ ได้เข้าร่วมอบรมผ่านไปแล้วและได้ผ่านการทำแบบทดสอบ Post-test 16/20 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์ให้คะแนน 70% (14/20 คะแนนขึ้้นไป) จึงได้รับใบประกาศฯผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ด้วย        - KMเก็บตกการอบรม “ผลิตยาจากสมุนไพร..อย่างไรให้มีคุณภาพ” แบ่งปันแด่ผู้สนใจ ดูและศึกษาย้อนหลังได้ตามเอกสารการอบรมฯ และคลิปวีดีโอที่แนบมาด้านล่างนี้ 
หมายเหตุ คลิปการอบรมนี้ ไม่ได้เผยแพร่สาธารณะ จึงสามารถรับชมได้เฉพาะทุกท่านที่ได้คลิกผ่านลิงก์นี้เท่านั้น

ที่มา : ที่ ศก 0033.014/ว3502  ลว 15 พ.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. การประชุมชี้แจง การจัดทำบัตรพนักงาน  เจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2542

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. หัวหน้างานงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสอ.ขุขันธ์  ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมชี้แจง การจัดทำบัตรพนักงาน  เจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2542 ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ เน้นย้ำมาว่า การจัดทำบัตรพนักงาน  เจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2542  สสอ.และ ผอ.รพ.สต.ในสังกัดฯ ทุกแห่ง  ต้องจัดทำ 100% 

ที่มา : ที่ ศก 0033.014/ว 3527 ลว 16 พ.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1. ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  อำเภอขุขันธ์
        เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.  #อำเภอขุขันธ์ โดย คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ขุขันธ์ ซึ่งมี นายพงษ์ธร  จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนางณัฐนันท์  จันทร์สวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 8 แห่ง  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 13 หมู่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคประจำ รพ.สต. และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ซึ่งกำลังเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก  ของอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้ ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน  ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  อำเภอขุขันธ์  ที่ได้เกิดการระบาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นมา มีผู้ป่วยสะสมเป็นลำดับที่ 1 ของจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบกับ สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีสที่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราป่วยอยู่ในลำดับที่ 2 ของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งหากไม่ดำเนินการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน  อาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ได้


2. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียนการจัดระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ สำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567 
        เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์  เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียนการจัดระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ สำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ และห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ สำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการจังหวัดศรีสะเกษ และวิเคราะห์ พัฒนา และขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน(Stroke)  โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิดSTEMI และกระดูกสะโพกหัก (Hip Fractture) เชิงบูรณาการในพื้นที่ต่อไป

3. ร่วมประชุมชี้แจง การจัดทำบัตรพนักงาน  เจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2542
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสอ.ขุขันธ์  เข้าร่วม ประชุมชี้แจง การจัดทำบัตรพนักงาน  เจ้าหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2542 ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

4. ร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่  
           เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ #หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่  โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคัน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือใหญ่  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม06 จำนวนทั้งสิ้น 234  ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,404,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี 🙂🙂🙂
        ขอขอบคุณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ , รองนายกฯ ประธานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลปรือใหญ่ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , ผอ.รพ.สต.ทั้ง 3 แห่ง , คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการLTC และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก71301(สปสช)/ว7 ลว 20 พ.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ครั้งที่ 1/2567

5. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสวนาถอดบทเรียนรวบรวมองค์ความรู้ศักยภาพของชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ ด้านบุญประเพณีแซนโฎนตา
        เมื่อวันที่  13 - 15  พฤษภาคม 2567 นายสุเพียร  คำวงศ์  ได้รับเชิญเป็น วิทยากรบรรยายในโครงการเสวนาถอดบทเรียนรวบรวมองค์ความรู้ศักยภาพของชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ ด้านบุญประเพณีแซนโฎนตา  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดโดย กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นางณัฐนันท์ จันทร์สวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์  และผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้านจาก 22 ตำบล ร่วมในพิธีเปิดฯ และร่วมประชุมถอดบทเรียนกันอย่างพร้อมเพรียง

6. ร่วมเวทีวางแผนแนวทางการดำเนินการความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายกับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
        เมื่อวันอังคารที่ 21พฤษภาคม  2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไกรภักดี ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ชั้น 2  นายสุเพียร  คำวงศ์ ได้เข้าร่วมเวทีวางแผนแนวทางการดำเนินการความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายกับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    ซึ่งเวทีนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัย จาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กรอบการวิจัย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 
        ชื่อโครงการ ขุขันธ์-อยู่ดีมีสุข : การจัดการทุนทางวัฒนธรรมบนฐานคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวิถีท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน 
        พื้นที่ดำเนินงานวิจัย : อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
        โดยมี นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีฯ พร้อมด้วย นางณัฐนันท์ จันทร์สวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์  หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน รองประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน กำนัน และกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ร่วมในพิธีเปิดฯ และเวทีฯ กันอย่างพร้อมเพรียง

วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. เร่งรัดแจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายคัดกรองต้อกระจก พอ.สว.

เรียน  ผู้บังคับบัญชา/จนท.ผู้รับผิดชอบงาน/ที่เกี่ยวข้อง
        - เพื่อโปรดทราบและเร่งรัดแจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายฯภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
        - ทะเบียนส่งรายชื่อคัดกรองต้อกระจก พอ.สว. วันที่ 24 พ.ค. 2567 ณ  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ (โรงพยาบาลยุขันธ์แห่งเดิม) คลิก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TBQ6Wiafxdpsg_PLr7C1Gn3gC9wq6cU_eoPsYk6vWp8/edit?usp=sharing

หมายเหตุ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) ขอความร่วมมือแจ้งGmail ของจนท.ผู้รายงานมาในไลน์กลุ่มนี้เพื่อแอดมินจะได้อนุญาตให้เข้ากรอกทะเบียนรายชื่อฯเป้าหมายต่อไป

กำหนดการวันตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
1. วันที่ดำเนินการ 24 พฤษภาคม 2567
2. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 ราย
3. สถานที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ (โรงพยาบาลยุขันธ์แห่งเดิม)
4. เครื่องมีอ อุปกรณ์ จาก พอ.สว.
5. บุคลากรทีม.พอ.สว.จำนวน 4 คน /ทีมจักษุแพทย์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ
6. บุคลากร รพ.ขุขันธ์ และรพ.สต.

กำหนดการผ่าตัดตาต้อกระจก

1. ผ่าตัดวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2567 ณ โรงพยาบาลยุขันธ์

2. Admit ก่อน 1 วัน (วันที่ 6 มิถุนายน 2567)

3. สถานที่ Admit ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลขุขันธ์
4. สถานที่พิธีเปิด ห้องประชุมปรียาธร โรงพยาบาลขุขันธ์


ที่มา : ไลน์กลุ่ม ผ่าตัดตาต้อกระจก พอ.สว.ขุขันธ์,256704301430.


2. ศูนย์อนามัยที่ 10 แจ้งขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลระบบข้อมูลบุคลากรการดูแลระยะยาวและแผนการดูแลรายบุคคล (Long Term Care : 3C) 

        ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กรมอนามัย ได้พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรการดูแลระยะยาวและแผนการดูแลรายบุคคล (Long Term Care : 3C) เพื่อลงทะเบียนผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) สำหรับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะยาวในชุมชน ปัจจุบันข้อมูลบุคลากรด้านการดูแลระยะยาว ยังขาดการปรับปรุงสถานการณ์ปฏิบัติงาน และบันทึกประวัติการได้รับการอบรมฟื้นฟูศักยภาพให้เป็นปัจจุบันซึ่งส่งผลต่อการวางแผนการดำเนินงานดูแล ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่าน แจ้งผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของท่าน ดำเนินการปรับปรุงสถานะการปฏิบัติงาน และข้อมูลการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว1971 ลว 18 มี.ค. 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูล

3. เทคนิคการรายงานมาตรฐาน>>การคัดกรอง >>ข้อที่ 11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน  ให้ข้อมูลฯการคัดกรองขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
       เรียน ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุก รพ.สต.
                - เพื่อให้ข้อมูล HDC>>กลุ่มรายงานมาตรฐาน>>การคัดกรอง >>ข้อที่ 11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน  ให้ข้อมูลฯการคัดกรองขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ และผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัด 401011 ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง (ADL) ให้ท่านทำตาม 8 ขั้นตอน ดังภาพด้านล่างนี้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยถูกต้องสมบูรณ์ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2567
                - 
ตรวจสอบ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ฯแล้ว ได้แก่ รพ.สต.บ้านโคกโพน,จะกง,อาวอย,ปรือใหญ่,สมบูรณ์ และสำโรงตาเจ็น) คลิก
                - ขอบคุณ KM จาก รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #เรียนรู้ร่วมกัน และ #ร่วมด้วยช่วยกันจัดการข้อมูลทุกแห่ง ครับ
ที่มา : Lineกลุ่มสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์, 256703181632.


งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
1. ตรวจสอบการส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506) อำเภอขุขันธ์ คลิก
เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
          - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้ค้นหาผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ตามโครงการคลินิกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในถิ่นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการตรวจรักษาให้มากขึ้น สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ช่วยเหลือดูแลรักษาในที่สุด
             - แบบฟอร์มสำหรับการสำรวจผู้ป่วยฯพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ผ่านระบบออนไลน์ คลิก 

ที่มา : ที่ ศก 0033.013/ว3274 ลว 3 พ.ค. 2567 เรื่อง สำรวจประชาชนที่มีความต้องการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 

งานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในรูปแบบดิจิทัล (D506)
1. ตรวจสอบการส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506) อำเภอขุขันธ์ คลิก 

ที่มา : แพลตฟอร์มเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัลDigital Disease Surveillance

งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1. ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.อัพเดตบัญชีรายการยาสมุนไพร และตรวจสอบอัพเดตราคาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องในโปรแกรมการให้บริการของงานแพทย์แผนไทย

        งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลขุขันธ์ แจ้งถึงทุกหน่วยบริการตรวจสอบราคายาแผนไทยและแก้ไขในโปรแกรมJHCISและลงข้อมูล​ให้ถูกต้อง​ เพราะพบว่า มีราคายาบางรายการ​ สูงกว่าราคาจริง​  ทางฝ่า​ยไอที​ สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งมา ดังรายละเอียดในไฟล์ tmp_planthai_drug_use_sisaket.xlsx ที่ได้แจ้งไปในไลน์กลุ่มแผนไทยขุขันธ์ แล้วเมื่อ 2567042311534

        และขอความร่วมมืออัพเดตบัญชีรายการยาสมุนไพรของร.พ.ห้วยทับทัน รายาปัจจุบัน พร้อมรหัสยา24หลัก ซึ่งสามารถนำไปรีวิวเพื่อตรวจสอบการตั้งราคาขายในโปรแกรมการให้บริการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องด้วย    โดยให้ทุกหน่วยบริการตรวจสอบการตั้งราคาต่อหน่วยในการจ่ายยาออกของโปรแกรมการให้บริการของตนเอง ให้ตรวจสอบอัพเดตราคาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องการตามกฎของการตั้งราคาขาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานของตนเอง  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลขุขันธ์
        ขอขอบคุณ จนท.แพทย์แผนไทย ทุก รพ.สต.ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี  ยังอีก 1 แห่ง ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ รพ.สต.บ้านวิทย์  ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการด้วย 


         ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๗ คลิก


ที่มา :
ไลน์กลุ่ม แผนไทยขุขันธ์,2567042311534.

2. 
ยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดิมที่เป็นไฟล์เอกเซล โดยให้เปลี่ยนมารายงานตรงผ่านทางลิงก์แอพบนโทรศัพท์มือถือแทน
เรียน  ผอ.รพ.สต./จนท.แพทย์แผนไทย ทุกท่าน
         - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
         - งานแพทย์แผนไทย สสอ.ขุขันธ์ ขอยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดิมที่เป็นไฟล์เอกเซล โดยให้เปลี่ยนมารายงานตรงผ่านทางลิงก์ออนไลน์ ด้านล่างนี้  กำหนดตัดยอดรายงานทุกวันสิ้นเดือน และให้กรอกรายงานผ่านลิงก์ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  

        รายงานแพทย์แผนไทยขุขันธ์2567 คลิก  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FasNhf8QZ6Dvcyp-3XTDdKKndWBX9uRbNTl47bukFxQ/edit?usp=sharing

         - ขอขอบคุณแพทย์แผนไทยทุกท่านและทุก รพ.สต.ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

ที่มา : ไลน์กลุ่ม แผนไทยขุขันธ์,256704261430.

3. การสำรวจข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในรูปแบบเอกสาร
เรียน  ผอ.รพ.สต./จนท.แพทย์แผนไทย ทุกท่าน
         - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
         - ตามที่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย สสจ.ศรีสะเกษ ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในรูปแบบเอกสาร กลุ่มเป้าหมายคือ แพทย์แผนไทย ,นักวิชาการสาธารณสุข , เภสัชกร , พยาบาล และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยในสังกัดหน่วยงานของท่าน โดยให้กรอกข้อมูลลงในไฟล์ excel ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้  ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงานฯ และผู้รับผิดชอบงานทุกท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากรในสังกัดของท่าน และดำเนินการจัดส่งไฟล์แบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบแล้ว ไปให้คุณจิรภา วงษ์วิลา งานแพทย์แผนไทย รพ.ขุขันธ์ ผ่านไลน์กลุ่มแผนไทยขุขันธ์ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เพื่อรวบรวมข้อมุลจากทุก รพ.สต.และทำหนังสือปะหน้านำส่งไปยัง สสจ.ศรีสะเกษ Email : ttm.ssko@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ต่อไป

        ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย2567 คลิก

ที่มา : ไลน์กลุ่ม แผนไทยขุขันธ์,256704301602.


งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. ประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
           เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ  โดย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ ทั้งสิ้น 103 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 618,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี 🙂🙂🙂
       ขอขอบคุณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ , นายสาคร สถานพงษ์  ประธานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลศรีตระกูล , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , ผอ.รพ.สต.บ้านหัวเสือ , คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการLTC และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
ที่มา : ที่ 82301/กป.009 ลว 29 มี.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

2. ร่วมกับงานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์
ออกติดตามการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี  ณ รพ.สต.บ้านปรือคัน
        เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้  หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และคณะ  ออกติดตามการดำเนินงาน  โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี  การตรวจอัลตร้าซาวด์ และ การตรวจสารเคมีในเลือด ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ พบว่ามีการดำเนินการตามแผน และ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและประทับใจ ภาพรวมการดำเนินงานฯผ่านไปได้ด้วยดี  🙂🙂🙂
        ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคัน  ทีมงานเจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพ และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

3. ร่วมกับงานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ ออกติดตามการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี  ณ รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้  หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และคณะ  ออกติดตาม การดำเนินงาน โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี  การตรวจอัลตร้าซาวด์   ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์พบว่ามีการดำเนินการตามแผน และมีผู้มารับบริการตรวจคัดกรองฯ จำนวนประมาณ 600 ราย การดำเนินงานฯผ่านไปได้ด้วยดี ขอชื่นชมทีมงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้  🙂🙂🙂
        ขอบคุณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก  ทีมงานเจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพ และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

3. ร่วมกับงานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ ออกเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ตำบลสำโรงตาเจ็น
        เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.45 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้  หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์   ออกเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ที่บ้านเศวต หมู่ที่ 7 และบ้านสำโรงสามัคคี หมู่ที่ 16 ตำบลสำโรงตาเจ็น  อำเภอขุขันธ์  ได้ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น  พร้อมนี้ได้มอบยาทากันยุง สนับการป้องกันตนเองด้วยการทายากันยุง สำหรับบุคคลที่อยู่ในบ้านเกิดโรค  และได้พบทีมงาน CGในสังกัด รพ.สต.สำโรงตาเจ็น ได้มาร่วมกันจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์และตามแผนการดูแลรายบุคคล
       ขอชื่นชม และขอขอบคุณ ทีมงานนำโดย นายคลาย อาจสาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสำโรงตาเจ็น  ทีมงานเจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพ และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

4. ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีรดน้ำขอพร  เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ สสอ.ขุขันธ์
        เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง ในสังกัดฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีรดน้ำขอพร  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับต่อไป

5. ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงาน #โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ณ  รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอีง  ตำบลศรีสะอาด 
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และคณะ ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี  ตรวจซ้ำรอบที่2 จำนวน 10 ราย  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนบังอีง  ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ พบว่ามีการดำเนินการตามแผน ตรวจพบผู้มารับบริการตรวจคัดกรองฯ มีผลผิดปกติ 1 ราย  และได้ตรวจสอบระบบเคลมเงินผ่านกรุงไทยดิจิทัลเฮลท์ จำนวน 436 ราย  การดำเนินงานฯผ่านไปได้ด้วยดี ขอชื่นชมทีมงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้  🙂🙂🙂 
        ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนบังอีง  ทีมงานเจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพ และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

5. ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงาน ตรวจอัลตร้าซาวด์หามะเร็งตับและนิ่วในถุงน้ำดี และโครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี  ณ รพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง  ตำบลหนองฉลอง
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้  หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และคณะ  ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงาน ตรวจอัลตร้าซาวด์หามะเร็งตับและนิ่วในถุงน้ำดี และ โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี  จำนวน 500 ราย  ณ  #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง  ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ พบว่ามีการดำเนินการตามแผน  การดำเนินงานฯผ่านไปได้ด้วยดี ขอชื่นชมทีมงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้  🙂🙂🙂 
        ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง  ทีมงานเจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพ และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

6. ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2567 ณ ห้องประชุมอำเภอขุขันธ์ ชั้น 2 
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ณ ห้องประชุมอำเภอขุขันธ์ ชั้น 2   โดยมี นายพงษ์ธร  จันทร์สวัสดิ์  นายอำเภอขุขันธ์ ในนามศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอขุขันธ์ (ศปถ.อ.) ขอขอบคุณทุกภาคี เครือข่าย ทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อปฎิบัติภารกิจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน  2567 (7 วัน ที่ผ่านมา)  ซึ่งภารกิจดังกล่าว ถือว่าสำเร็จลุล่วงด้วยดี นายอำเภอขุขันธ์ /ศปถ.อ.ขุขันธ์  🙂🙂🙂 ขอบคุณทุกท่าน  ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน มา ณ โอกาสนี้ 🙂🙂🙂