"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม เดือน พฤษภาคม 2567 (นายสมศักดิ์ ทวีพันธ์)

1. เรื่อง แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน                                      (งบค่าเสื่อม) วงเงินระดับจังหวัด 20% ปีงบประมาณ 2567

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ได้แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) วงเงินระดับจังหวัด 20% ปีงบประมาณ 2567 ให้กับหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติรายการและวงเงินตามมติคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จึงขอแจ้งให้หน่วยบริการของท่านได้ดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ที่มา : ด่วนที่สุด ที 0033.005/ 2453 ลว. 4 เม.ย. 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ                        ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ศก 3300

https://drive.google.com/file/d/1kZWQlslxnX2XW2Nv4p5UN1si2VIaBxal/view?usp=drive_link

2. เรื่อง   แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน                                      (งบค่าเสื่อม) วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% ปีงบประมาณ 2567

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง 

            ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ได้แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบค่าเสื่อม) วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%  ปีงบประมาณ 2567 ให้กับหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร  โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติรายการและวงเงินตามมติคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จึงขอแจ้งให้หน่วยบริการของท่านได้ดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.005 /ว 2454 ลว. 4 เมษายน 2567  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ            ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ศก 33000 

https://drive.google.com/file/d/1ZcZvr9arCX0M2N2gMDQsqJ_HjdoPezHz/view?usp=drive_link


3. เรื่อง การปรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงครึ่งปีหลังของหน่วยบริการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้หน่วยบริการในสังกัด ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงประจำปิงบประมาณ 2567 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยบริการดำเนินการทบทวนแผน - ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและดำเนินการปรับแผนแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2567 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ให้ท่านแจ้งหน่วยบริการในสังกัดดำเนินการปรับแผนแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2567 และส่งแผนให้กลุ่มงานประกันสุขภาพภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อตรวจสอบและเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติการปรับแผนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย

ที่มา : ที่ ศก 0033.005 / ว 2513 ลว 5 เมษายน 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ                            ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ศก 33000

https://drive.google.com/file/d/1sNC2Urd35XoRp4R1LZJQYr16QvCV2LFb/view?usp=drive_link