"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 (นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา)

 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


1. สสจ.ศรีสะเกษขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ Green and CLEAN Hospital Challenge และ GREEN and CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital

        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสถานบริการสาธารณสุข ตามโครงการ "บูรณาการบริหารจัดการขยะเเละสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567" ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้เกิดการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างถุกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
        จึงขอเชิญกลุ่มเป้าหมายในการร่วมอบรมได้เเก่ รพ. 1 ท่าน สสอ. 1 ท่าน และ รพ.สต. 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมฯ  ในวันที่ 9 เมษายน 2567 ตั้งเเต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มเป้าหมาย รพ.สต. ที่คัดเลือกเข้าร่วมอบรม ได้เเก่ รพ.สต. บ้านหัวเสือ และ รพ.สต. บ้านสมบูรณ์

รพ.สต. ที่ประเมินตนเองเเล้ว (GREEN and CLEAN  Sub-district Health Promoting Hospital)
* หมายเหตุ ให้ประเมินตนเองภายใน 19 เมษายน 67

👉สังกัด สธ. (โคกโพน ปรือใหญ่ จะกง กฤษณา สมบูรณ์)
👉สังกัด อบจ. (นาก๊อก นิคมซอยกลาง)

 านควบคุมโรคไม่ติดต่อ

1. ข้อมูลรายงานบุญปลาร้าสุกประจำเดือนมีนาคมอำเภอขุขันธ์

       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ รายงานข้อมูลงานบุญปลาร้าสุกมายังท่านเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับเเละมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่

งานบุญประเพณี ประจำเดือนมีนาคม 67 ทั้งหมด 46 งาน เป็นงานบุญปลาร้าสุก 44 งาน (คิดเป็นร้อยละ 95.65)

✅งานศพ 26 งาน (เป็นงานบุญปลาร้าสุก 26 งาน หรือคิดเป็นร้อยละ 100)

งานเเต่งงาน 11 งาน (เป็นงานบุญปลาร้าสุก 9 งาน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.81) 

✅งานบวช 5 งาน (เป็นงานบุญปลาร้าสุก 5 งาน หรือคิดเป็นร้อยละ 100)

✅งานขึ้นบ้านใหม่ 4 งาน (เป็นงานบุญปลาร้าสุก 4 งาน หรือคิดเป็นร้อยละ 100)

✅งานอื่นๆ 3 งาน (เป็นงานบุญปลาร้าสุก 3 งาน หรือคิดเป็นร้อยละ 100)

งานบุญปลาร้าสุกอำเภอขุขันธ์.xlsx - Google ชีต

รวมงานบุญทั้งหมด 46 งาน เป็นงานบุญปลาร้าสุก 44 งาน (ร้อยละ 95.65)

***ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ทุกตำบลสำรวจและรายงานข้อมูลจำนวนร้านส้มตำในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งให้ สสอ. ขุขันธ์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 67 นี้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคต่อไป

2. ข้อมูลรายงานบุญบุญประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอขุขันธ์

     สสจ.ศรีสะเกษ รายงานข้อมูลบุญประเพณีปลอดเหล้า ประจำปี 2566 อำเภอขุขันธ์ มีบุญประเพณี จำนวนทั้งสิ้น 249 งาน เป็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้า 200 งาน และไม่ปลอดเหล้า 34 งาน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ รพ.สต.รายงานข้อมูลบุญปลอดเหล้าประจำเดือน ผ่านแบบฟอร์ม รายงานข้อมูลงานบุญงานประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดศรีสะเกษ (google.com)

3. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งแนวทางและมาตรการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

     ภายใต้หัวข้อรณรงค์ #ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ โดยมติการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2567 5 มาตรการ ได้เเก่

1. มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

❌ ห้ามขายให้เเก่เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี
❌ ห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกประเภท (โปรโมชั่น ลด เเลก เเจก เเถม ฯลฯ)
❌ขายในเวลาที่กำหนด
❌ไม่ขายหรือดื่มในสถานที่ที่กฎหมายห้าม

2. พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย
❌ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่เด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการ

3. ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน
❌ โดยให้ อสม. และเจ้าหน้าที่ด่านชุมชนเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดยวิธีการสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น

👉แบบฟอร์มรายงานสำหรับ อสม. สังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้นเเละรายงาน

4. การบังคับใช้กฎหมาย

✅ สสอ.รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นประจำทุกวัน

5. คัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

✅ ดำเนินการคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ถูกคุมประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุราและถูกศาลสั่งคุมความประพฤติทุกราย ส่งต่อผู้ถูกคุมประพฤติที่ยินยอมเข้ารับการบำบัด ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้ที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา

 านคุ้มครองผู้บริโภค

1. รายงานความก้าวหน้าการสำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำลิงค์สำรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL6w6QVwapXAM35OaHk1OaiHOTMCC81-IddOjzw3CcsyeiHA/viewform

1. รายงานผลการลงพื้นที่เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

        โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมานั้น ผลการตรวจสอบพบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีเนื้อหาชักจูงหรือจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโโยอ้อม จำนวน 8 ร้าน จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการเเก้ไขภายใน 7 วัน และตรวจสอบต่อไป 

ภาพตัวอย่างการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าข่ายการโฆษณา เชิญชวน ชักจูง หรือจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม