"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ระเบียบวาระการประชุม สสอ.ขุขันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2567

ระเบียบวาระการประชุม
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
วันที่ เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น

เรื่องก่อนวาระการประชุม
...................................................

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
            1.1 ..............................................................................................
            1.2 เรื่องจากที่ประชุม คปสจ ศรีสะเกษ  ............................................................................................
            1.3 เรื่องจากที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผญบ. .................................................................................
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
...............................................................................................................................
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
..................................................................................................................................

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อราบและพิจารณา
            4.1 ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ (นายสมพงษ์ สุรักษ์)

            4.2 กลุ่มงานบริหาร (นายศรายุทธ ปิยะโชคอนันต์)

            4.3 งานอนามัยแม่และเด็ก,งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง,งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ,งานควบคุม  และป้องกันโรคมะเร็งเต้านม (นางสาวภัสรา สอาด)

            4.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,วัดส่งเสริมสุขภาพและชมรมผู้สูงอายุ,ผู้พิการ งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและ LTC (นายสุเพียร คำวงศ์)

            4.5 งานควบคุมโรคติดต่อ,งานควบคุมโรคหนอนพยาธิ,งานควบคุมป้องกันโรควัณโรค/โรงเรื้อน,ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี (ธรรมรัฐ เตียนสิงห์)

            4.6 งานคุ้มครองผู้บริโภคและควบคุมร้านอาหารปลาร้าปรุงสุก, งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,ควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกฮฮล์และบุหรี่ (นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

            5.1 ..............................
            5.2 ..............................