"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือน เมษายน 2567 (สมศักดิ์ ทวีพันธ์)

 1. แนวทางการจัดสรรงบค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป และงบค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2567

https://drive.google.com/file/d/1p2dAU-rMQPOGRE4CO5Zy_g9beDbLyNZK/view?usp=drive_link

2.แจ้งอนุมัติงบค่าเสื่อม 20% ระดับจังหวัด ปี 2567

https://drive.google.com/file/d/1iRYqabEGp0WAHTXR87CEKEKDduVKhuqL/view?usp=drive_link

3.แจ้งอนุมัติงบค่าเสื่อม 70% ระดับหน่วยบริการ ปี 2567

https://drive.google.com/file/d/1AGFQakAsiaoVh3CDh481gOfAxU7WBOz2/view?usp=drive_link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1le9cnvLklYddBjISkO58BoL67LtSyIsZ/edit?usp=drive_link&ouid=116762884442635253901&rtpof=true&sd=true

4.การบันทึกข้อมูลผลงานวิชาการในโปรแกรมทะเบียนผลงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ

https://drive.google.com/file/d/1ziLyhWAMNzghantpluxKFkmtUzDVm-X_/view?usp=drive_link

5.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ให้บริการสุขภาพ (Ethics for Healthcare Providers)" ประจำปีงบประมาณ 2567

https://drive.google.com/file/d/1Wxcke96HSgg4DI3ACeuidigunA7mkZtr/view?usp=sharing

6.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรสาธารณสุขในยุคดิจิทัลและนวัตกรรมกับการสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน และการนำเสนอผลงานวิชาการ ปี 2567

https://drive.google.com/file/d/1lLgFT6VDXXmfu5EdVsy8A086_84yM7pI/view?usp=sharing

7. ข้อมูลขยะติดเชื้อ รพ.สต. จัดเก็บ ปีงบประมาณ 2567 ระหว่าง เดือน ต.ค.66-มี.ค.67 ส่ง รพ.ขุขันธ์ เพื่อกำจัด โดยคิดค่าใช้จ่าย 20 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม โดยหักจากงบ OPD งวดที่ 1/2567 รายละเอียดตามที่แจ้ง

https://drive.google.com/file/d/1j005vrypgCjvHD442o-4cTi43nR29C0Z/view?usp=drive_link

8.รพ.ขุขันธ์แจ้งการโอนเงินครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.67 ประกอบด้วยเงินสนับสนุนค่าจ้าง,และโครงการพัฒนาการควบคุมภายใน ปีงบ 2567 ดังรายละเอียดที่แจ้ง