"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖

Logo
Telephone: 091 834 8711   Fb: www.facebook.com/ccph.th.org Website: www.ccph.or.thอาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี 11000
 
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖(๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

ประกาศ เรื่อง รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพสภาการสาธารณสุขของสถาบันต่างๆ เพื่อการสมัครเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่3) (๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) คลิก

มสธช. : มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นมาตรฐานกลางของสภาฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่ลงลึกถึงรายละเอียดชุดวิชาการศึกษา และจำนวนหน่วยกิต ของหลักสูตรวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จะมีอย่างอย่างน้อย ดังนี้
         1.หลักสูตรระดับ ป.ตรี
         2.หลักสูตรระดับ ป.โท
         3.หลักสูตรระดับ ป.เอก
         4.หลักสูตรต่อเนื่อง
         5.หลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะ
         6.อื่นๆ
มสธช. ไม่ใช่ มคอ.  มสธช. เป็นหน้าที่ของสภาฯ
มคอ. เป็นหน้าที่ของ สกอ. และสถาบันการศึกษา
มสธช. จะเป็นมาตรฐานกลาง ที่สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  การสาธารณสุขชุมชน จะเอาไปทำ มคอ.

ก่อนมาเป็นพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมวิชาชีพการสาธารณสุขศรีสะเกษ(๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕) คลิก

- ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ...(๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕) [จำนวน ๓๖ ราย] คลิก

- ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร] (๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

- ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... [จำนวน ๒๗ ราย] (๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

- ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... [จำนวน ๑๑ ราย](๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

- ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... [จำนวน ๑๑ ราย](๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. คุณสมจันทร์  บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชมุชนเมืองห้วยเหนือ ฝากแจ้ง...

         1) แจ้งการแสดงความจำนง LTC ปี 61 ขณะนี้ ครบทุกตำบลแล้ว สุดท้าย ต.ศรีตระกูล
              - พื้น LTC 60 / ที่ cg.ยังไม่ได้ปฏิบัติงาน เพราะ Care Plan
                ยังไม่มีการนำเสนอให้ดำเนินการด่วน
              - กลุ่ม LTC. ปี 60 ให้กรอกข้อมูล เป้าหมาย ผส.LTC.ได้เลย
                 โดย ยกมาเคส เดิมที่ไม่มีจำหน่าย พร้อมประเมินใหม่เพิ่ม


         2) ฝากแจ้ง วันที่ 20 ตุลาคม  2560 ให้ รพ.สต. ทุกแห่ง แจ้งให้ cg. เข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการที่  ศสม.ห้วยเหนือ เวลา 08.00- -13.00 น.


2.ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2560 และ 2561 อีกครั้ง  โดยให้ตรวจสอบ และระบุเพิ่มเติมรายละเอียดแต่ละรายว่าเป็นปีงบประมาณใดในสดมภ์ของตารางสำรวจข้อมูลอัพเดทล่าสุด...ด้วยครับ


 กรอกรายชื่อเข้ามาได้เลย โดยคลิกที่ลิงก์ ด้านล่างนี้ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I5ImH23DGgCL3ZQVx6XVuM9fewPQz8ZOyva95bxCtMQ/edit?usp=sharing

*************************************************************************
หมายเหตุ - เอกสารเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
เพื่อให้ทุกแห่งไว้ดาวน์โหลดนำไปใช้ประโยชน์ มีดังนี้
 เอกสารสำหรับ CM และ อปท.   คลิกดาวน์โหลด
 เอกสาร อ.หมอ กฤช ลี่ทองอิน   คลิกดาวน์โหลด 
 ตัวอย่างโครงการLTCและการบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ผ่านศูนย์ฯ  คลิกดาวน์โหลด  ประกอบด้วยเอกสาร 3 ชุด ดังนี้ 
         1) การบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ศูนย์
         2) โครงการ LTCตัวอย่าง_ศูนย์
         3) โมเดลการบริหารจัดการLTC ทต.นาเรือง (งานบรรยาย ป.มานพ ทต.นาเรือง)
 ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐ เพื่อทำความเข้าใจการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดบริการ LTC และการสนับสนุนการดำเนินงาน LTC ผ่าน "ศูนย์" ของอปท.ในพื้นที่ดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐   คลิกดาวน์โหลด
 ไฟล์คู่มือการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน(บ้านกลางของผู้สูงอายุ)   คลิกดาวน์โหลด

3. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม) ของ รพ.สต.ของท่านด้วยครับ 
     ข้อ 10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
     ข้อ 11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
     ข้อ 12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ 
 ทำได้ง่ายๆ โดยให้ทุก รพ.สต. เข้าเวปฯHDC ที่ http://ssk.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
แล้วทำตามขั้นตอนดังภาพที่ 1 - 6 ด้านล่างนี้ เพื่อจะได้รายชื่อผู้สูงอายุที่ดึงได้จากHDC(43+7 แฟ้ม) ซึ่ง ยังไม่ได้คัดกรองใน JHCIS ...แล้วให้นำรายชื่อผู้สุงอายุดังกล่าวที่ได้ ไปคัดกรองและกรอกข้อมูลลงที่ JHCIS ก็จะทำให้ผลงานทุก รพ.สต.เพิ่มขึ้นได้...ครับ4. ข้อมูลผลการสำรวจกล้องวงจรปิด ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค ปี 2560 ...
หมายเหตุ ตามที่เคยแจ้งในวาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาแล้ว ความว่า...
            อำเภอขุขันธ์ ได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษ และกระทรวงมหาดไทยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ให้ทุกหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจไปสำรวจกล้องวงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานให้พร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการติดตั้งกล้อง โดยกล้องใดติดตั้งเพื่อใช้ตรวจสภาพ หรือเพื่อใช้ป้องปรามก็ต้องปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยความปลอดภัย และหากเกิดเหตุการณ์ใดในช่วงที่ผ่านมา แล้วมีรายงานว่ากล้องวงจรปิด(CCTV) ไม่สามารถใช้การได้ หัวหน้าหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบ  สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือรายงานและแก้ไขให้ใช้การได้ทุกแห่ง ภายใน 14 ก.ค. 2560
ที่มา : ที่ ศก 0418/ว 2743 ลง 27 มิถุนายน 2560 เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่

5. ย้อนไปชมการแสดงแสง สี เสียงตำนานเมืองขุขันธ์ ในงานแซนโฎนตาอำเภอขุันธ์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560


6. ย้อนไปชมพิธีเปิดงานและเซ่นไหว้บรรพบุรุษในงานเทศกาลบุญประเพณีแซนโฎนตาอำเภอขุขันธ์ ปี 2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560