"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖

Logo
Telephone: 091 834 8711   Fb: www.facebook.com/ccph.th.org Website: www.ccph.or.thอาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทศบาลนครนนทบุรี 11000
 
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖(๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

ประกาศ เรื่อง รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพสภาการสาธารณสุขของสถาบันต่างๆ เพื่อการสมัครเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่3) (๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) คลิก

มสธช. : มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นมาตรฐานกลางของสภาฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรของวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่ลงลึกถึงรายละเอียดชุดวิชาการศึกษา และจำนวนหน่วยกิต ของหลักสูตรวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จะมีอย่างอย่างน้อย ดังนี้
         1.หลักสูตรระดับ ป.ตรี
         2.หลักสูตรระดับ ป.โท
         3.หลักสูตรระดับ ป.เอก
         4.หลักสูตรต่อเนื่อง
         5.หลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะ
         6.อื่นๆ
มสธช. ไม่ใช่ มคอ.  มสธช. เป็นหน้าที่ของสภาฯ
มคอ. เป็นหน้าที่ของ สกอ. และสถาบันการศึกษา
มสธช. จะเป็นมาตรฐานกลาง ที่สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  การสาธารณสุขชุมชน จะเอาไปทำ มคอ.

ก่อนมาเป็นพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจําจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมวิชาชีพการสาธารณสุขศรีสะเกษ(๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕) คลิก

- ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ...(๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕) [จำนวน ๓๖ ราย] คลิก

- ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร] (๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

- ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... [จำนวน ๒๗ ราย] (๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

- ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... [จำนวน ๑๑ ราย](๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก

- ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... [จำนวน ๑๑ ราย](๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖) คลิก