"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ประชุมโครงการคัดกรองภาวะหกล้ม ภาวะข้อเข่าเสื่อม และภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำหรับCare Manager และCare Giver(๒๖​​ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๒๖​​ ธันวาคม ๒๕๖๑ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จัดประชุมโครงการคัดกรองภาวะหกล้ม ภาวะข้อเข่าเสื่อม และภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำหรับCare Manager และCare Giver ทุก รพ.สต.ในอำเภอขุขันธ์ เพื่อทบทวนความรู้ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก นางวัลภา วิเศษศุกล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลขุขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุCare Manager รพ.สต.ละ ๑ ท่าน และCare Giver จำนวน ๒ ท่าน ในสังกัดของ รพ.สต. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 17-23 ธันวาคม 2561


ขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

                สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ได้จัดบุคลากรปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ร่วมกับอำเภอขุขันธ์ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - วันที่ 2 มกราคม 2562
ที่มา : ตารางปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2562

การประชุมแนวทางการประเมินการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ(21/12/2561)

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้นายสุเพียร คำวงศ์ ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการประเมินการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจสามารถกรอกข้อมูลจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด จัดโดยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

แนวทางการส่งต่อดูแลผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม จังหวัดศรีสะเกษ
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร  Download
แนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
                                                                     ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ  Download
คำถามประเมินความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมสำหรับCG&อสม.  Download

แบบประเมินภาวะสมองเสื่อม สำหรับทีมงาน CG&อสม.อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 ออนไลน์  คลิก

คู่มือการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับ จนท.รพ.สต. Download
การคัดกรองในผู้สูงอายุในแฟ้ม SpecialPP โปรแกรม JHCIS  Download

ที่มา : ที่ ศก.0032.205/ว18018 ลง 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ

การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

            สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมในการรองรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในช่วง 7 วันอันตราย (27 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562) ดังนี้
        1. จัดบุคลากรอยู่เวรปฏิบัติงานประจำ รพ.สต.ตลอด 24 ชั่วโมง
        2. เปิดวิทยุสื่อสารเพื่อรับข่าวสารทางวิทยุตลอด 24 ชั่วโมง
        3. เตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ยา ให้เพียงพอ
        4. จัด จนท.ออกปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจร่วมกับอำเภอและอปท.
ที่มา : ที่ ศก 0432/ว823  ลง 19 ธ.ค. 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่


การประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และโปรแกรมผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง สำหรับผู้ปฏิบัติงานจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561(13 ธันวาคม 2561)

การประชุมชี้แจงการใช้ระบบโปรแกรมรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถกรอกข้อมูลจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการใช้โปรแกรมฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารการประชุมโปรแกรมกองทุนตำบลและLTC_11-14_12_61 ดาวน์โหลด

วาระการประชุมงาน สสม.ประจำเดือนธันวาคม 2561 (นายครรชิต ชูกลิ่น)

1. งานสาธารณสุขมูลฐานภาคประชาชน
     สืบเนื่องจากการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ สรุปมติที่ประชุมมีดังนี้
1.1 ให้จัดตั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานสาธารณสุขภาคประชาชน คณะกรรมการประกอบด้วย ประธาน อสม.ของทุก รพ.สต.
1.2 การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขรายใหม่  ทดแทน อสม.ที่ลาออกและเสียชีวิต จะดำเนินการในเดือน มกราคม 2562 ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจรายชื่อเป้าหมาย ภายใน 30 ธันวาคม 2561
1.3 ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง นำส่งเงินเพื่อการบริหารจัดการของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.รายละ 50 บาท โดยส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบ ผ้าป่า อสม.จังหวัดศรีสะเกษ โดยให้ส่งภายในไม่เกิน 30 ธันวาคม 2561
1.4 กำหนดการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2562
1.5 การประกวด อสม. มีการประกวดระดับตำบลและระดับอำเภอ โดยต้องไม่เคยประกวด

วาระการประชุม งาน ควบคุมโรค 12 ธันวาคม 2561


ระเบียบวาระการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

วันที่ 12 เดือนธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

.....................................................

. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ประเทศไทย ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 .. – 10 .. 2561 พบผู้ป่วย 71,976 ราย

จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 110.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 92 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.14 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.92 กล่มุ อายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 15-24 ปี (25.51 %), 10-14 ปี (20.76 %) และ 25-34 ปี (13.64 %) อาชีพส่วนใหญ คือนักเรียนร้อยละ 48.4, รับจ้างร้อยละ 19.1 และในปกครองร้อยละ 17.0 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ นครปฐม (267.65 ต่อแสนประชากร), นครสวรรค์ (231.27 ต่อแสนประชากร), พิจิตร (220.94 ต่อแสนประชากร), เชียงราย (215.32 ต่อแสนประชากร) และนครศรีธรรมราช(214.80 ต่อแสนประชากร) จังหวัดศรีสะเกษ ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 .. – 15 .. 2561 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 1,900 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 131.86 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 0.07 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับ ร้อยละ 0.05 อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1.04 : 1 กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับคือ 5 - 9 ปี (531.55 ต่อแสนประชากร), 10 - 14 ปี (510.17 ต่อแสนประชากร), 0 - 4 ปี (171.59 ต่อแสนประชากร),15 - 24 ปี 165.18 ต่อแสนประชากร) และ 25 - 34 ปี (45.12 ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุดเรียงตามลำดับคือ นักเรียน จำนวน 1,132 ราย, เกษตรกร จำนวน 253 ราย,ในปกครอง จำนวน 221 ราย และรับจ้าง,กรรมกร จำนวน 16 ราย อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ขุขันธ์(225.39 ต่อแสนประชากร), ขุนหาญ(174.71 ต่อแสนประชากร), วังหิน (174.19 ต่อแสนประชากร),กันทรลักษ์ (166.44 ต่อแสนประชากร) และภูสิงห์(130.78 ต่อแสนประชากร)


. สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซิส

ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 .. – 8 .. 61 พบผู้ป่วย 2,507 ราย จาก 70 จังหวัด คิดเป็น

อัตราป่วย 3.83 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 30 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.05 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.22 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 45-54 ปี (22.18 %),35-44 ปี (18.03 %) และ 55-64 ปี (17.27 %) อาชีพส่วนใหญ่ คือเกษตรกร ร้อยละ 48.5, รับจ้างร้อยละ 20.6 และนักเรียน ร้อยละ 10.8 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือศรีสะเกษ (24.13 ต่อแสนประชากร), พังงา (22.08 ต่อ แสนประชากร), ยโสธร (15.92 ต่อแสนประชากร), ยะลา (14.56 ต่อแสนประชากร) และตรัง (13.60 ต่อแสนประชากร) จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2561 - 15 .. 61 พบผู้ป่วย 359 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 24.91 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 7 ราย อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 0.49 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ 1.95 อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 4.20 : 1 กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 55 - 64 ปี (49.65 ต่อแสนประชากร), 45 - 54 ปี (39.42 ต่อแสนประชากร), 65 ปีขึ้นไป (34.18 ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับคือเกษตรกร จำนวน 244 ราย, ในปกครอง จำนวน 20 ราย และรับจ้าง,กรรมกร จำนวน 15 ราย อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือภูสิงห์ (74.73 ต่อแสนประชากร), ขุนหาญ (51.33 ต่อแสนประชากร), ขุขันธ์ (50.16 ต่อแสนประชากร), น้ำเกลี้ยง (45.69 ต่อแสนประชากร) และปรางค์กู่(35.71 ต่อแสนประชากร) หากเกษตรกรป่วยมีอาการอย่างน้อย 2 อาการ ต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อปวดกระบอกตา ปวดน่อง มีประวัติลงน้ำ ลุยน้ำ ต้องรีบไปเข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลทันที


3. สถานการณ์โรคมือเท้าปาก

ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 .. – 12 .. 61 พบผู้ป่วย 62,486 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็น

อัตราป่วย 95.51 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.80 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 1 ปี (25.71 %), 2 ปี (23.61 %), 3 ปี (19.06 %) อาชีพส่วนใหญ่ คือ ในปกครองร้อยละ 86.1, นักเรียน ร้อยละ 12.3 และอื่นๆ ร้อยละ 0.9 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จันทบุรี (282.88 ต่อแสนประชากร), เชียงใหม่ (164.57 ต่อแสนประชากร), กรุงเทพมหานคร (164.04 ต่อแสน ประชากร), พะเยา (163.17 ต่อแสนประชากร) และระยอง(160.34 ต่อแสนประชากร)จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 .. – 15 .. 2561 พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 648 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 44.97 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราส่วนเพศชาย ต่อเพศหญิง เท่ากับ 1.33 : 1 กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับคือ 0 - 4 ปี, (838.89 ต่อแสนประชากร), 5 - 9 ปี (53.6 ต่อแสนประชากร), 10 - 14 ปี (8.78 ต่อแสนประชากร) และ15 - 24 ปี (3.71 ต่อแสนประชากร) อาชีพที่ป่วยมากที่สุด เรียงตามลำดับคือ ในปกครอง จำนวน 675 ราย, นักเรียนจำนวน 45 ราย, เกษตรกร จำนวน 4 ราย อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ยางชุมน้อย(143.71 ต่อแสนประชากร), ภูสิงห์ (101.71 ต่อแสนประชากร), เมืองศรีสะเกษ (92.69 ต่อแสน

ประชากร), บึงบูรพ์ (83.04 ต่อแสนประชากร) และขุนหาญ (75.02 ต่อแสนประชากร) โรคนี้พบมากในเด็กโดยเฉพาะอายุ 0-4 ปี จึงขอความร่วมมือครูพี่เลี้ยงเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากพบเด็กมีอาการไข้ มีตุ่มบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ควรแจ้งผู้ปกครองให้พาไปตรวจวินิจฉัยและรักษาที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เด็กที่ป่วยควรให้

  

๔ งานระบาดวิทยา

.๑ เฝ้าระวังรายงาน ๕๐๖

นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 – 15 พฤศจิกายน 2561 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10

อันดับแรก ได้แก่ อุจจาระร่วง โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม ตาแดง อาหารเป็นพิษ ไข้เลือดออก

STD (Sexual Transmitted Disease ไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส และวัณโรค ตามลำดับ

4.2 ข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรค

มีผู้ป่วยที่ต้องทำการสอบสวนโรค ตามหลักเกณฑ์ของสำนักระบาด ข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ

โปรแกรม R506 จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 – 15 พฤศจิกายน 2561 มีผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรคจำนวนทั้งสิ้น 112 ราย ใน 19 อำเภอ มี 5 โรค 6 รหัสโรค ในระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ รง. 506 ที่ต้องสอบสวนโรคมากที่สุดคือ ไข้เลือดออก เท่ากับจำนวน 45 ราย จำแนกเป็น DFจำนวน 34 ราย และ DHF จำนวน 10 ราย DSS จำนวน 1 ราย รองลงมาคือ โรคมือเท้าปาก จำนวน 28 ราย โรคเลปโตสไปโรซิส จำนวน 20 ราย มาลาเรีย จำนวน 14 ราย ไข้สมองอักเสบ จำนวน 5 ราย ดังนั้นขอให้ SRRT แต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินการควบคุมโรคพร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนโรคและเขียนรายงานสอบสวนโรค ส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภายใน 3 วัน หลังจากรับแจ้งและดำเนินการควบคุมโรค ตามหลักการรู้เร็ว แจ้งเร็ว ควบคุมเร็ว เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ร่วมกับการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและให้คะแนนตามเกณฑ์แร้งกิ้งต่อไป (เอกสารรายชื่อผู้ป่วยต้องสอบสวนโรค ส่งไปที่อีเมล์เครือข่าย SRRT ระดับอำเภอทุกอำเภอ)

วาระการประชุมเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒(นายไตรรงค์ ทองนาค)

๑.แนะนำตัวเอง

๒.แนะนำงานในหน้าที่

งานรับผิดชอบ นายไตรรงค์ ทองนาค

วาระการประชุม(นายไตรรงค์ ทองนาค) ปีงบฯ2563


เอกสาร ระเบียบ ข้อสั่งการที่สำคัญ
การประเมินITA ปีงบประมาณ 2563  คลิก

แนวทาง การเบิกเบี้ยเลี้ยง ปีงบฯ 2563  คลิก

ดาวน์โหลดเอกสาร

# ตัวอย่าง ขออนุมัติยืมเงินบำรุง คลิก
# เอกสารการประชุม พชอ ๒๔ กย ๖๓ คลิก
# เอกสารการประชุมงานบริหาร  ๒๕ กย ๖๓  คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานตำบลLTC (สมจันทร์ บัวเขียว)


1. สรุปการดำเนินงานLTC ปีงบประมาณ 2559 - 2561 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2.  แนวทางการวางแผนดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ 2562

 

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
1. ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงระบบโปรแกรมรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)  สำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถกรอกข้อมูลจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนตำบลLTC รพ.สต.ทุกแห่ง ๆละ 1-2 คน ดังมีรายชื่อด้านล่างนี้ เข้าประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการใช้โปรแกรมดังกล่าวในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 นถึง 16.30 น. ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คไปใช้ในการอบรมฯด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายให้เบิกจากต้นสังกัด
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระบบโปรแกรมรายงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ และกองทุนดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 นถึง 16.30 น.
ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่หน่วยงานชื่อ-สกุลผู้ได้รับมอบหมายฯตำแหน่ง
1สสอ.ขุขันธ์นายสมศักดิ์ ทวีพันธ์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
2สสอ.ขุขันธ์นายสุเพียร คำวงศ์จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
3รพ.สต.โคกโพนนางพีรภา จินดาวงษ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4รพ.สต.ตะเคียนบังอิงนายวีรวัฒน์ รัศมีผอ.รพ.สต.
5รพ.สต.ตะเคียนบังอิงนายฐาปกรณ์ พลอยพันธ์จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
6รพ.สต.จะกงนายรัฐธนินท์ บุญใสพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
7รพ.สต.จะกงนางธนัยนันท์ บุญใสพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8รพ.สต.ใจดีนางภัทราวดี ประมวลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
9รพ.สต.กันจานนายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10รพ.สต.อาวอยน.ส.วรรณิษา มิ่งขวัญพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
11รพ.สต.อาวอยน.ส.อนัญญา พันธ์ทองจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
12รพ.สต.หนองคล้านางสาวอัญญาพร พิมูลชาติพยาบาลวิชาชีพ
13รพ.สต.ขนุนนายชยพล เสนาภักดิ์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
14รพ.สต.ขนุนนางอัมพลิกา เสนาภักดิ์พยาบาลวิชาชีพ
15รพ.สต.ปรือใหญ่นางสาวธิดากาญจน์ ศรีมงคลพยาบาลวิชาชีพ
16รพ.สต.ปรือคันตะวันออกนายสุทธิรักษ์ จงราชนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
17รพ.สต.ปรือคันตะวันออกนางผ่องศรี อินทนนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18รพ.สต.ทับทิมฯ 06นายกอบศักดิ์ พิมานแพงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
19รพ.สต.ทับทิมฯ 06นางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพ
20รพ.สต.หนองลุงนางสาวอภิรดี อินทรบุตรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
21รพ.สต.สมบูรณ์นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
22รพ.สต.หัวเสือนางณัฎฐา ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
23รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็กนายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24รพ.สต.กวางขาวนายสุเด่น วิลัยเลิศนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
25รพ.สต.คลองกลางนางรุจิรา​ อำพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
26รพ.สต.โคกเพชรนางเพ็ญทิวา สารบุตรนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
27รพ.สต.ปราสาทนางกฤษณา พันธ์แก่นพยาบาลวิชาชีพ
28รพ.สต.บ่อทองนางชนากานต์ นามโคตรจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
29รพ.สต.สำโรงตาเจ็นนางสาวสายยนต์ แหวนเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30รพ.สต.นาก๊อกนางสาวสุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
31รพ.สต.กฤษณานางอริยพร บุญมาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
32รพ.สต.วิทย์นางเขมจิรา วิลาวรรณจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
33รพ.สต.ตรอยนางพัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
34รพ.สต.นิคมซอยกลางนางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
35รพ.สต.โนนนางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ที่มา : - ที่ สปสช.5.41/ ว.636 ลง 12 พ.ย. 2561 เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่ประชุมการใช้โปรแกรมรายงานกองทุนตำบลและกองทุนLTC  
- ที่ ศก 0032.005/ว6092 ลง 29 พ.ย. 2561 เรื่อง การประชุมการใช้โปรแกรมรายงานกองทุนตำบลและกองทุนLTC

2. ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กำหนดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และแกนนำชมรมผู้สูงอายุด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ  
         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ได้ขอความร่วมมือ สสอ.ขุขันธ์ ได้ดำเนินการดังนี้ คัดเลือกแกนนำผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็งและไม่เคยได้รับการอบรมจากศูนย์อนามัยที่ 10 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานีมาก่อน อำเภอละ 1 ชมรมๆละ 5 คน นั้น
สสอ.ขุขันธ์ มอบหมายให้ รพ.สต.โคกเพชร คัดเลือก...
       1) แกนนำผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกเพชร 5 คนเข้าร่วมอบรมฯ                    
      2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุจากชมรมที่คัดเลือก จำนวน 1 คน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
       โดยเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มจากผู้จัด เบิกค่าพาหนะเดินทาง แกนนำชมรมผู้สูงอายุและผู้จัดและเบิกค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่สาสุขจากต้นสังกัด ซึ่งงานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ ได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมไปที่อีเมล sopin_2007@hotmail.com เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2561  

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 6060 ลง 28 พ.ย. 2561 เรื่อง ขอเชิญอบรมแกนนำผู้สูงอายุ
 
3. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์(คปสอ.ขุขันธ์) ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และจนท.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและตำบลLTCทุก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ที่ได้ส่ง Care Manager และCare Giver เข้าร่วมประชุมฯ  
       

           เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์(คปสอ.ขุขันธ์) ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูวิชาการCare Giver ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับ Care Manager และCare Giver ในทุก รพ.สต. เพื่อทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ มีกลุ่มเป้าหมายCare Manager รพ.สต.ละ 1 ท่าน และCare Giver ทุกคนจากทุก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ และศสม.ห้วยเหนือ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างคับคั่ง ...การประชุมฯครั้งนี้ราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และประสพความสำเร็จด้วยดี
   
ที่มา : ที่ ศก 0432/728 ลง 23พ.ย. 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูวิชาการCare Giver ประจำปีงบประมาณ 2562 

4. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่งที่ร่วมกันสำรวจและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับงานดูแลผู้สูง กลุ่มผู้พิการ /ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ป่วยระยะประคับประคอง ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของทุกหน่วยบริการในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ เพื่อประกอบการบูรณาการข้อมูลการทำงานร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 (เมื่อช่วงภาคเช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา) โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอคืนข้อมูลให้ทุก รพ.สต.เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
รพ. สตที่รายงานจำนวนกลุ่มผู้พิการ /ผู้ด้อยโอกาส (เด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี + กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25 ถึง 59 ปี)(คน)กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน)กลุ่มผู้ป่วยระยะประคับประคอง/ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน/ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการหรือมีเงื่อนไขจำเป็น(อายุ 60 ปีขึ้นไป)
30 ศสม.ห้วยเหนือ781,419122
48 โคกโพน13078081
49 ตะเคียนบังอิง3867032
50 จะกง18781941
51 ใจดี9399652
52 กันจาน1561,17036
53 อาวอย1221,222175
54 หนองคล้า4527520
55 ขนุน5251735
56 ปรือใหญ่8455642
57 ปรือคันตะวันออก7859235
58 ทับทิมฯ 062322738
59 หนองลุง2099345
60 สมบูรณ์671,314104
61 หัวเสือ106993150
62 ตะเคียนช่างเหล็ก1728075
63 กวางขาว5129546
64 คลองกลาง3369479
65 โคกเพชร27983034
66 ปราสาท6275625
67 บ่อทอง9021538
68 สำโรงตาเจ็น10388449
69 นาก๊อก101843137
70 กฤษณา9793352
71 วิทย์5089827
72 ตรอย2031417
73 นิคมซอยกลาง5943955
74 โนน4842447
ผลรวม2,63320,8161,579

ที่มา :
ที่ ศก 00320008/ว 5271 ลง 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งขยายเวลาดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย โดยบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
- ลิงก์ไฟล์ข้อมูลการสำรวจฯ 23 พ.ย. 2561 คลิก  

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี   
1. ตามที่ สำนักงานตรวจกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นระบบออนไลน์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการใช้งานระบบผ่าน video conference ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดฯ ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบของหน่วยงาน แห่งละ 1 ท่าน ได้รับความร่วมมือกรอกชื่อฯส่งผ่านฟอร์มออนไลน์ฯทันเวลาทุกแห่ง ซึ่ง สสอ.ขุขันธ์ ได้ส่งรายชื่อให้ สสจ.ศรีสะเกษ ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และขอให้ผู้มีรายชื่อบันทึกข้อมูลในระบบฯ ที่ลิงก์ http://ictprocure.moph.go.th ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561นี้ด้วย เพื่อตรวจสอบและอนุมัติให้ใช้งานระบบจริงต่อไป
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใช้งานระบบของหน่วยงาน คลิก 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายฯบันทึกข้อมูลลงทะเบียนเข้าระบบฯ ที่ลิงก์ ด้านล่างนี้
http://ictprocure.moph.go.th/   
หากมีด้านเทคนิค ติดต่อ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
E-mail: contact@dga.or.th   Tel:02-6126060  เจ้าหน้าที่ : Chadin Intharanok

หากมีปัญหาด้านรายละเอียดการยื่นคำขอ ติดต่อ :สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
E-mail: ictprocure@moph.mail.go.th   Tel: 02-5901207, 02-5901204, 02-5901213
เจ้าหน้าที่: ณัฐพร น้ำใจดี, ณฐนนท์ นากเณร, กันตภัส วรรธนะรุ่งโรจน์, อภิภู เรืองรุ่ง

ที่มา : ที่ ศก 0332.001/ว5923 ลง 20 พ.ย. 2561 เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้ใช้ระบบรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ของกระทรวงสาธารณสุข
 
 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยคณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง และอำเภอภูสิงห์ พร้อมด้วย ภาคส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า น้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน ที่วัดอาวอยตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้นายสุเพียร คำวงศ์ เข้าร่วมในกิจกรรมฯครั้งนี้ด้วย
ที่มา : สก 0602/ว30 ลง 4 พ.ย. 2561 เรื่องขอเชิญร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1. กิจกรรมมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสฯ ต.หนองฉลอง(20 พ.ย. 2561 เวลา 13.00 น.)
2. กิจกรรมมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสฯ ต.กันทรารมย์(20 พ.ย. 2561 เวลา 15.30 น.)