"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การประชุมแนวทางการประเมินการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ(21/12/2561)

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้นายสุเพียร คำวงศ์ ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการประเมินการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจสามารถกรอกข้อมูลจัดทำรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด จัดโดยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

แนวทางการส่งต่อดูแลผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม จังหวัดศรีสะเกษ
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร  Download
แนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
                                                                     ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ  Download
คำถามประเมินความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมสำหรับCG&อสม.  Download

แบบประเมินภาวะสมองเสื่อม สำหรับทีมงาน CG&อสม.อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 ออนไลน์  คลิก

คู่มือการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมสำหรับ จนท.รพ.สต. Download
การคัดกรองในผู้สูงอายุในแฟ้ม SpecialPP โปรแกรม JHCIS  Download

ที่มา : ที่ ศก.0032.205/ว18018 ลง 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ