"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมงาน สสม.ประจำเดือนธันวาคม 2561 (นายครรชิต ชูกลิ่น)

1. งานสาธารณสุขมูลฐานภาคประชาชน
     สืบเนื่องจากการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ สรุปมติที่ประชุมมีดังนี้
1.1 ให้จัดตั้งชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานสาธารณสุขภาคประชาชน คณะกรรมการประกอบด้วย ประธาน อสม.ของทุก รพ.สต.
1.2 การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขรายใหม่  ทดแทน อสม.ที่ลาออกและเสียชีวิต จะดำเนินการในเดือน มกราคม 2562 ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจรายชื่อเป้าหมาย ภายใน 30 ธันวาคม 2561
1.3 ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง นำส่งเงินเพื่อการบริหารจัดการของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.รายละ 50 บาท โดยส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบ ผ้าป่า อสม.จังหวัดศรีสะเกษ โดยให้ส่งภายในไม่เกิน 30 ธันวาคม 2561
1.4 กำหนดการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2562
1.5 การประกวด อสม. มีการประกวดระดับตำบลและระดับอำเภอ โดยต้องไม่เคยประกวด