"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

เกณฑ์การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(LTC)

   ด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นความสำคัญในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ดังนั้นในปี ๒๕๕๔  จึงได้กำหนดเป้าหมายคือ ทุกอำเภอมีตำบลที่ผ่านเกณฑ์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  จำนวน ๑ ตำบล  โดยต้องผ่านเกณฑ์การดำเนินงานทั้ง ๖ ข้อ ได้แก่
     ๑. มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Activities of Daily living : ADL)
     ๒. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์คุณภาพ
     ๓. มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
     ๔. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) ที่มีคุณภาพ 
     ๕. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๒ (ติดบ้าน) และผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง) 
     ๖. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
(ชมรมผู้สูงอายุ) 
     และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานีอนามัย  ได้แก่การจัดทำข้อมูลความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) โดยใช้แบบประเมิน ADL และการประเมินชมรมผู้สูงอายุ   โดยกรมอนามัยได้ประยุกต์เกณฑ์การประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพดังนี้
      กลุ่ม ๓   ผลรวมคะแนน อยู่ในช่วง 0 – 4  คะแนน จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะการพึ่งพา
      กลุ่ม ๒   ผลรวมคะแนน อยู่ในช่วง 5 – 11 คะแนน จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการพึ่งพาระดับรุนแรงถึงปานกลาง
      กลุ่ม ๑   ผลรวมคะแนน ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพไม่ต้องการการพึ่งพา 
โหลดแบบประเมินADL    แบบสรุปผลการประเมิน ADL