"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

อำเภอขุขันธ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 13 Quick Win 2567
 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ(25651206) คลิก
 คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 496/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิก
 การแต่งกายของบุคลากรจังหวัดศรีสะเกษในการปฏิบัติราชการ
            ๑. วันจันทร์ เครื่องแบบปฏิบัติราชการชุดกากี หรือเครื่องแบบตามสังกัด
            ๒. วันอังคาร เสื้อแล้ว/ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง
            ๓. วันพุธ เสื้อสีส้ม TO BE NUMBER ONE
            ๔. วันพฤหัสบดี สวมใส่ผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
            ๕. วันศุกร์ แต่งกายด้วย เสื้อแส่ว/ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง

           ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0017.3/ว 7048 ลว 20 ธ.ค .2565 เรื่อง  การแต่งกายของบุคลากรจังหวัดศรีสะเกษในการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 
ของจังหวัดศรีสะเกษ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เพื่อแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขสถานการณ์การระบาดของCOVID2019 (6 เมษายน 2563) คลิก  

แผนที่แสดงพิกัดที่ตั้ง รพ.สต.
ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ และอบจ.ศรีสะเกษ

 10 วาระขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

 นโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม  คลิก

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิก
 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก
 ผวจ.ศรีสะเกษ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน(ใหม่) คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2562 วงเงินเท่าเดิม แต่ที่เปลี่ยนไป คือ 1.นพ.สสจ.ศก.อยู่ใน หน.ส่วนราชการ 2.รพ.ศก+รพ.ชุมชน+สสอ+รพ.สต. มีอำนาจแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุฯ ได้เองไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก. และจำหน่าย จ่าย โอนพัสดุได้เอง ไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก.  คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมทีมสนับสนุนCOACHER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 10 อุบลราชธานี (26 พฤศจิกายน 2562) คลิก
 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คลิก
 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563(E-Book) คลิก
 คู่มือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 2563 คลิก
 อัตราราคางานต่อหน่วย ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ 2562 คลิก
 การดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น ปี 2563(ฉบับย่อ) สปสช-มสพช ผอ.วีระชัย คลิก
 ตัวอย่าง โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ คลิก 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป) คลิก 

รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม(21พ.ย.2562) คลิก

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานD506 VS JHCIS-GIS

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
รายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
D506 VS JHCIS-GIS
การจัดทำแผนที่ปักหมุดหลังคาเรือนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.506) ผ่านระบบ Application Programing Interface (API) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 

        เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสุเพียร  คำวงศ์ ผช.หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และคณะ (ซึ่งประกอบด้วยทีมงาน คปสอ.ขุขันธ์ ได้แก่ จนท.สสอ.ขข. 1 ท่าน , ตัวแทน จนท.รพ.สต. 2 ท่าน และ จนท.งานควบคุมโรค จากร.พ.ขุขันธ์ 2 ท่าน รวม 5 ท่าน) ไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.506) ผ่านระบบ Application Programing Interface (API) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 วัน ณ  ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีท่านนพ.เสกสรรค์ จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาและควบคุมโรคติดต่อ ประจำโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 100 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทบทวนแนวทางการส่งข้อมูลรายงานโรคติดต่อที่ต้องรายงานทางระบาดวิทยา และเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตอบโต้สถานการณ์การระบาด ได้อย่างทันเวลา

เก็บตก KMการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา บรรยายเรื่องการเปลี่ยนผ่านการส่งข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ทางระบาดวิทยา #R506 สู่ #D506

เอกสารประกอบการอบรม คลิก
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมฯ คลิก
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก0033.006/ว5782 ลว 11 ก.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.๕๐๖) ผ่านระบบ Application Programing Interface (API) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566


2. การประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506)
        กองระบาดวิทยา โดยกลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา ได้เชิญผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา โดยเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Facebook Live 
ลำดับเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้
00:46 เนื้อหาการประชุม
07:10 การรวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังโรค
10:43 Timeline ในการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital 506
16:12 เปลี่ยนผ่านการส่งรายงานเฝ้าระวังโรค (Digital
21:42 ประเด็นการปรับเปลี่ยน
29:36 รหัสโรคที่ตัดออกยังต้องเฝ้าระวัง
34:32 การพัฒนาD506
38:23 การจัดการข้อมูลD506
46:59 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
52:03 Web application : D506 portal
01:07:49 การส่งข้อมูลจากโปรแกรม HOSxP
01:36:20 การเตรียมServer และพัฒนาAPIโดยกองระบาดวิทยา 02:07:56 ลักษณะข้อมูลการรายงานข้อมูลผู้ป่วยตามกลุ่มอาการ 02:23:29 การนำเสนอรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาแบบดิจิตอล(Dashboard & Report)
03:03:29 สรุปทางเลือกระบบส่งข้อมูลจากสถานพยาบาลมายังD506
03:14:30 สิ่งที่กองระบาดวิทยาจะดำเนินการต่อ
เอกสารประกอบการประชุม คลิก https://shorturl.at/dfin9 
ที่มา : ไลน์กลุ่มPinoy EOC SSK,256609121215.

3. การประชุมติดตามการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนผ่านโปรแกรม JHCIS-GIS /GID For HIM-PRO และ GIS For HosXP

        เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดประชุมทางไกลเกี่ยวกับการดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบตามโครงการพัฒนา ต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 และเป็นการพัฒนาต่อยอดขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์  

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม JHCIS และ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมติดตามการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนผ่านโปรแกรม JHCIS-GIS และฝึกปฏิบัติฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
          สำหรับคลิปรายละเอียดการประชุมฯ ด้านล่างนี้ รับชมได้เฉพาะผู้มีลิงก์เท่านั้น 

          - KM เก็บตกจากการประชุมทางไกลเกี่ยวกับการดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบตามโครงการพัฒนา ต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

        หัวข้อที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ  โดย นางโสพิน พิมเทพา 

        หัวข้อที่ 2 เป้าประสงค์ในการใช้งาน JHCIS-GIS โดย นายวีระวุธ เพ็งชัย

        หัวข้อที่ 3 แนะนำJHCIS-GIS เบื้องต้น สาธิตการ ติดตั้งระบบ JHCIS-GIS หน่วยบริการ และทดสอบการใช้งาน 

        หัวข้อที่ 4 ข้อสังเกตและข้อพึงระวังในการปักหมุดพิกัดหลังคาเรือน 

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว7128 ลว 2 พ.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนผ่านโปรแกรม JHCIS-GIS /GID For HIM-PRO และ GIS For HosXP

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567
 เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุกแห่ง 
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          -  ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งสำเนาหนังสือสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ที่ พ.ท.230/2566 ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 2566
 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 Onsite & Online และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding / วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ชุด
ที่มา : ที่ ศก 0033/ว20800 ลว 10 พ.ย. 2566 เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2567 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

    ( ไม่มี )

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖
เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/จนท.ผู้รับผิดชอบงานดูแลคนพิการ ทุก. รพ.สต.
           - เพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ต่อไป
           - สสจ.ศรีสะเกษ 
ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาประจำปี 2566 เพื่อประโยชน์สำหรับผู้พิการหรือผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์ http://gtech.obec.go.th/document/manual2023.pdf
           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการหรือผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ที่มา : ที่ ศก 0033.013/ว7122 ลว 1 พ.ย. 2566 เรื่อง  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. การประชุมติดตามการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนผ่านโปรแกรม JHCIS-GIS /GID For HIM-PRO และ GIS For HosXP

        เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดประชุมทางไกลเกี่ยวกับการดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบตามโครงการพัฒนา ต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 และเป็นการพัฒนาต่อยอดขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์  

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบโปรแกรม JHCIS และ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมติดตามการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนผ่านโปรแกรม JHCIS-GIS และฝึกปฏิบัติฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
          สำหรับคลิปรายละเอียดการประชุมฯ ด้านล่างนี้ รับชมได้เฉพาะผู้มีลิงก์เท่านั้น 

          - KM เก็บตกจากการประชุมทางไกลเกี่ยวกับการดำเนินการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบตามโครงการพัฒนา ต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพ จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

        หัวข้อที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ  โดย นางโสพิน พิมเทพา 

        หัวข้อที่ 2 เป้าประสงค์ในการใช้งาน JHCIS-GIS โดย นายวีระวุธ เพ็งชัย

        หัวข้อที่ 3 แนะนำJHCIS-GIS เบื้องต้น สาธิตการ ติดตั้งระบบ JHCIS-GIS หน่วยบริการ และทดสอบการใช้งาน 

        หัวข้อที่ 4 ข้อสังเกตและข้อพึงระวังในการปักหมุดพิกัดหลังคาเรือน 

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว7128 ลว 2 พ.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามการระบุพิกัดตำแหน่งหลังคาเรือนผ่านโปรแกรม JHCIS-GIS /GID For HIM-PRO และ GIS For HosXP

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. การประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ อบต.สำโรงตาเจ็น
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น  รวมทั้งสิ้น132ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น792,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี   
        🙂🙂🙂ขอขอบคุณ นายอภิพัฒน์ สมพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น , นายวินัย นามบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.สำโรงตาเจ็น , นายคลาย อาจสาลี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลสำโรงตาเจ็น  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ  มา ณ โอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก 82605/580 ลว 30 ต.ค. 2566  เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม