"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

📂 MOIT 1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
      😃 1. บันทึก ขอนุมัติกรอ แนวทาง     คลิก
      😃 1. คำสั่ง มาตรการ  / กรอบแนวทาง    คลิก     
      😃 1. ประกาศ  แนวทาง     คลิก 
     😃 2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  คลิก
     😃 แบบขอขึ้นเว็บไซต์ คลิก  

📂 MOIT 2   หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
      😃 1. ข้อมูลพื้นฐาน คลิก
      😃 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH คลิก
      😃 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  คลิก
      😃 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564  คลิก
      😃 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 คลิก
      😃 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ชุดปัจจุบัน คลิก
      😃 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม   คลิก
      😃 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน    คลิก
      😃 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) คลิก
      😃 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน คลิก
      😃 11.  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่     คลิก
      😃 12.  คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ     คลิก      
      😃 13.  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน     คลิก      
      😃 14.  คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)    คลิก
      😃 15.  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ     คลิก
      😃 16.  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     คลิก
      😃 17.  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง    
                    17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)     คลิก
                    17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี     คลิก
                    17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง     คลิก
                    17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่     คลิก
                    17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (แบบ สขร. 1)     คลิก

📂 MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      😃 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2564
            - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   คลิก
            - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน       คลิก
     😃 แบบขอขึ้นเว็บไซต์ คลิก

📂 MOIT 4  มาตรการ และการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
      😃 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ คลิก
      😃 หนังสือจัดสรรงบประมาณ คลิก
       😃แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิก
      😃 คำสั่ง จนท.ปิด ปลด ประกาศ  คลิก
      😃 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  คลิก
การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
      😃 บันทึกขออนุมัติ ประกาศ สป.สธ.  คลิก
      😃 แบบขอเผยแพร่ ขึ้นเว็บ   คลิก

📂 MOIT 5  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
      😃 บันทึก รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)  คลิก
      😃 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565  คลิก
      😃 แบบขอเผยแพร่ ขึ้นเว็บ   คลิก

📂 MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      😃 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิก
      😃 2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  คลิก

📂 MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
      😃 บันทึก หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร   คลิก
      😃 ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารฯ   คลิก
      😃 หนังสือแจ้งเวียน   คลิก
      😃 แบบขอเผยแพร่ผ่านเว็บ   คลิก

📂 MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      😃 ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) คลิก
     😃 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) คลิก

📂 MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
      😃 บันทึกข้อความ โครงการ  คลิก
      😃 รายชื่อผู้อบรม บันทึกและรายงานผลการอบรม  คลิก
      😃 แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ฯ  คลิก

📂 MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
      😃 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ  คลิก
      😃 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก
      😃 บันทึกรายงานเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน  คลิก

📂 MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
      😃 บันทึกรายงาน   คลิก
      😃 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ  คลิก
      😃 รายงานสรุปผลการรับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิก
      😃 แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ฯ  คลิก

📂  MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
      😃 หลักฐานการจัดโครงการ บันทึกขออนุมัติ โครงการ   คลิก
      😃 รายงานการประชุม สรุปผลการประชุม  

📂 MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
      😃 บันทึก ประกาศ คำสั่ง มาตรการ การแจ้งเวียน   คลิก
      😃 รายงาน สรุปผลการติดตาม แบบขอเผยแพร่ผ่านเว็บ

📂 MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
      😃 บันทึกขออนุมัติ  แนวทาง คำสั่ง ประกาศเจตนารมย์   การแจ้งเวียน  คลิก

📂 MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
      😃 บันทึก แนวปฏิบัติ คำสั่ง การแจ้งเวียน   คลิก

📂 MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
      😃 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    บันทึก เจตจำนง  การดำเนินการ   คลิก
      😃 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   บันทึก เจตจำนง  การดำเนินการ  คลิก

📂 MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
      😃 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คลิก
      😃 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คลิก

📂 MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน
      😃 หลักฐานการประชุม    คลิก
      😃 สรุปรายงาน  

📂 MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
      😃 บันทึก แนวทางปฏิบัติ การแจ้งเวียน   คลิก
      😃 การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”   คลิก

📂 MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      😃 บันทึก รายงาน  แบบขอเผยแพร่ฯ คลิก

📂 MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษ
      😃 บันทึก โครงการ หลักฐาน การแจ้งเวียน   คลิก

📂 MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
      😃 บันทึกขออนมุติ โครงการ   คลิก

📂 MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
      😃 บันทึก ประกาศเจตนา แนงทาง    คลิก
      😃 คู่มือการดำเนินงาน หนังสือแจ้ง   
      😃  รายงาน การติดตาม  

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC  
 สรุปผลการดำเนินงานLTC อ.ขุขันธ์ ปี 2559 - 2562 คลิก
 ทะเบียน Care Manger อ.ขุขันธ์ คลิก
 ทะเบียน Care Giver อ.ขุขันธ์ คลิก
 ข้อมูลสำรวจและตรวจสอบข้อมูลชมรมผู้สูงขุขันธ์(เพิ่มเติม) 2562 คลิก


1. การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูล และดูแลผู้ปวยที่บ้าน โดย โปรแกรม COC
            การดำเนินงานคุณภาพการเยี่ยมบ้าน จังหวัดศรีสะเกษมีเป้าหมายที่ให้การดำเนินงานผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดกล่าวคือ
           - ภาพรวมการตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

           - การออกเยี่ยมคุณภาพกลุ่ม ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
           - การออกเยี่ยมคุณภาพกลุ่ม ๓ และ ๔ ครบร้อยละ ๑๐๐ 
          และการติดเชื้อหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนไม่เกินร้อยละ ๕

ข้อสั่งการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ :
           โปรแกรม COC มีเพื่อติดตามดูแลผู้ปวยที่บ้านหลังจากการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จากข้อมูล จะเห็นได้ว่าบางอำเภอไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน ขอให้สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลการเยี่ยมบ้าน การบันทึกข้อมูลรายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และติดตามการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูล
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง/ผู้รับผิดชอบงานผู้ป่วยส่งต่อ(THAI COC)

          ขอความร่วมมือท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องช่วยกันตอบรับในรายงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ระดับอำเภอ ขุขันธ์ ด้วยครับ ที่ ลิงก์นี้ https://bit.ly/2Fw4F7Y  ขอบพระคุณมากครับ
ข้อมูลคุณภาพการส่งเยี่ยม ตรวจสอบ ณ 8 มกราคม  2563
KPI 8 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
501019  19. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยส่งต่อกลับบ้านในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่ 3 และ 4 ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
501020  20. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกลุ่ม 1 และ 2 ที่รับการส่งต่อ ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
501021  21. ผู้ป่วยส่งต่อ มีภาวะแทรกซ้อนที่บ้านไม่เกินร้อยละ 5

ที่มา : สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

2. ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ประชุมการนำเสนอ และพิจารณา Care Plan อบต.ห้วยใต้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
           เมื่อวันพุธที่  4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธัชนนท์  คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์   นายสุเพียร  คำวงศ์ (PM) ​นางสมจันทร์ บัวเขียว(CM) และน.ส.วิรันตรี นัยนิตย์(CM)  ทีมคณะทำงานรับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุและLTC คปสอ.ขุขันธ์  ได้เข้าร่วมประชุมการนำเสนอ และพิจารณา Care Plan อบต.ห้วยใต้ จำนวน 47 ราย เป็นเงิน 235,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี ขอบคุณ นายบุญธรรม ปรือปรัง นายก อบต.ห้วยใต้  ,นายสุพรรณ ทองมนต์ ปลัด อบต.ห้วยใต้ ,กรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และพี่น้องผู้ดูแลผู้สุงอายุ(Care Giver)ตำบลห้วยใต้ทั้ง 5 ท่าน ที่ร่วมพิจารณา และอนุมัติงบประมาณสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

● ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมดูแลชุมชนร่วมกัน
ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายาย และคนบ้านเราทุกท่านที่มีภาวะพึ่งพิง
ให้ทุกท่านอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความสุข
และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ●


งานดูแลคนพิการ
1. ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้พิการ 
           ด้วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จะจัดทําฐานข้อมูลผู้พิการในจังหวัด โดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ด้านการแพทย์ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ครอบคลุม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีคุณภาพชีวิต  ที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคอันเป็นแนวทางที่เคารพในคุณค่า สิทธิ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แต่ยังขาดข้อมูลในระบบรายงาน ๔๓ แฟ้ม
             ในการนี้   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน        สํารวจผู้พิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ    และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใน  QR CODE ด้านล่างนี้ พร้อมส่งข้อมูลดังกล่าวมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลส่งให้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ให้จงได้ 
หรือ  สำรวจผ่านลิงก์นี้ คลิก
ตรวจสอบจำนวนผู้พิการที่สำรวจเข้ามาแล้ว คลิก

ที่มา : ที่ ศก ๐๔๓๒/ ลว. ธันวาคม 2562 เรื่อง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้พิการ

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนธันวาคม 2562
คลิกที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก

2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563  โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service) คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***#Server Hardware
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ตรวจสอบ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563  โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

ข้อมูลประชากรข้อมูล ปชก Error คลิก 

ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต. คลิกตรวจสอบ ***ไม่ควรมีข้อมูลฯPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp 
ตรวจสอบ ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

KPI 2563 ที่ อ.สุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมาย&รับผิดชอบ
จำนวน 5 กลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น 21 ตัวชี้วัด  เอกสารอ้างอิง

KPI 5 ประกันสุขภาพ
นางสมจันทร์  บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
901018  ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการกองทุนLTC  

KPI 7 ส่งเสริมสุขภาพ
นางสมจันทร์  บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
sk226  ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 80
sk227  ชมรมผู้สุงอายุผ่านการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเกณฑ์ตำบลละ อย่างน้อย 1 ชมรม
sk228  วัดผ่านการประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ สถานบริการอย่างน้อย 1 แห่ง
sk229  ร้อยละของการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ เกณฑร้อยละ 70
sk230  ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 80
sk231  ร้อยละของผู้ป่วยดิตเตียงที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดบ้านเพิ่มขึ้นจากปี 62
sk232  ร้อยละของผู้ป่วยดิตบ้านที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดสังคมเพิ่มขึ้นจากปี 62
sk234  ร้อยละของการคัดกรองสายตานับนิ้ว 3 นิ้ว  3 เมตร   ร้อยละ 75
sk241  ร้อยละของ Healthy Ageing ร้อยละ 80
sk242  ร้อยละการคัดกรองสุขภาพ ADL ร้อยละ 95
sk243  ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ร้อยละ 60

KPI 8 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
501019  19. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยส่งต่อกลับบ้านในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่ 3 และ 4 ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
501020  20. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกลุ่ม 1 และ 2 ที่รับการส่งต่อ ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
501021  21. ผู้ป่วยส่งต่อ มีภาวะแทรกซ้อนที่บ้านไม่เกินร้อยละ 5

KPI 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุเพียร คำวงศ์
110003  หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผู้ป่วยนอกบริการส่งเสริมสุขภาพ
110005  ร้อยละข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 97.00
110007  หน่วยบริการม่ข้อมูลน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลการบริการคนตาย ข้อมูลบริการล่วงหน้า 

KPI 12 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
111068  16.7 เยื่อมติดตามผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่าร้อยละ 90
นางสุภา ผาสุข , นายสุเพียร คำวงศ์
111129   28.2 มีการบันทึกข้อมูลผู้พิการใน 43 แฟ้ม ครบถ้วน สมบูรณ์ร้อยละ 90
111130   28.3 ผู้พิการได้รับการประเมินและหรือบริการฟื้นด้านการแพทย์ที่เหมาะสม กับสภาพความพิการอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง   ร้อยละ 70

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

 ตัวชี้วัดงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC ปีงบประมาณ 2563 (sk226 - 243) หน้าที่ 1 คลิก หน้าที่ 2 คลิก
 ตัวชี้วัดงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 (sk283,284และ286) หน้าที่ 1 คลิก หน้าที่ 2 คลิก
 ตัวชี้วัดงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เน้นข้อมูลผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 (sk425 - 427) คลิก 


งานLTC จากคุณสมจันทร์ บัวเขียว CMอำเภอขุขันธ์
1. ติดตามการนำเสนอCare Plan ปี 2562 ทุก รพ.สต. 
สรุปLTC อำเภอขุขันธ์ ณ วันที่ 2ธค62-59ล่าสุด คลิก
2. งานLTC กรณี - อบต.ห้วยใต้ (รพ.สต.สมบูรณ์)
                              - อบต.ห้วยสำราญ (รพ.สต.นาก๊อก)

3. แนวทางการรับนักบริบาล อบต.ละ 2 ตำแหน่ง
4. รพ.สต.ที่ขาดCM 2แห่ง (รพ.สต.โคกโพน และ นาก๊อก)
5. แผนการจัดบริการหน่วยปฐมพยาบาล งานแข่งขันทักษะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 69

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. โครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลร่วมกันช่วยดูแลโภชนาการพระสงฆ์ทั้ง  4 ด้าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

            ตามที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดทําโครงการขับเคลื่อนมุ่งเป้าเพื่อ สื่อสารโภชนปัญญา “สงฆ์ไทยไกลโรค” ร่วมกับโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และ โครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ผ่านกองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งหนังสือองค์ความรู้ในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค เพื่อให้ สสจ.ศรีสะเกษ กระจายสื่อไปยังหน่วยบริการในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ  โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งฯที่ได้ลงนามรับสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 เพื่อนําไปมอบให้ถึงวัดจับคู่ ของ รพ.สต.ของท่าน  เพื่อร่วมกันช่วยดูแลโภชนาการพระสงฆ์ทั้ง  4 ด้านไปพร้อมกัน ได้แก่โภชนา(อาหาร)  ปานะ(เครื่องดื่ม)  กายะ(การหมั่นดูแลสุขภาพด้วยการวัดขนาดเส้นรอบเอว)  และกิจกรรม(การเพิ่มการเดินออกกำลังกาย) ต่อไป  
หมายเหตุ
 ที่ยังไม่รายงานเป็นภาพถ่ายเชิงประจักษ์ไปถวายสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 ถึงวัด ได้แก่ ปรือคัน ... ครับ ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการด้วย ครับ
 ขอรายงานภาพกิจกรรมผ่านหน้าเวปไซต์ รพ.สต.ของท่านด้วย แล้วส่งลิงค์มาในไลน์กลุ่ม สสอ.ขุขันธ์ ให้ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ รวบรวมเป็นภาพรวมอำเภอขุขันธ์ ต่อไป

 รายชื่อ 1 วัด 1 รพ.รพ.สต.อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ คลิก


 สื่อโครงการ 1 วัด 1 รพ.สต.
     เวปไซต์  
www.sonkthaiglairok.com
                      เพจสงฆ์ไทยไกลโรค 
                      โครงการสื่อสารฯโภชนปัญญาสงฆ์ไทยไกลโรค

         สื่อสำหรับพระสงฆ์ประกอบไปด้วย

              1. โปสเตอร์สงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 คลิก

             2. คู่มือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 คลิก

              3. สูตรสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 คลิก

              4. สายวัดเอว คลิก  , ประคดเอวรอบรู้ คลิก 

             5. คลิปสื่อสู่สงฆ์ เพื่อสงฆ์ไทยไกลโรค คลิก


         สื่อสำหรับฆราวาสประกอบไปด้วย

             1. โปสเตอร์บาตรไทยไกลโรค 4.0  คลิก

             2. โปสเตอร์สูตรปานะหวานน้อย  คลิก

             3. โปสเตอร์ครัวไทยไกลโรค 4.0 คลิก

             4. แผ่นพับบาตรไทยไกลโรค 4.0 คลิก

             5. แผ่นพับครัวไทยไกลโรค 4.0  คลิก


ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/ว ๕๗๔๘ ลง  ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งให้รับสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0

2. ขอเชิญร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ  พระครูสารการโกวิท (ทูลฐิตปุญโญ) อดีตเจ้าคณะตำบลตะเคียน (ลมศักดิ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดจันลม ณ เมรุชั่วคราววัดจันลม  ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
           กำหนดการและใบรับจองเป็นเจ้าภาพงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสารการโกวิท อดีตเจ้าอาวาสวัดจันลม อดีตเจ้าคณะตำบลตะเคียน ณ วัดจันลม ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC 2562
สรุปผลการดำเนินงานLTC อ.ขุขันธ์ ปี 2559 - 2562 คลิก
ทะเบียน Care Manger อ.ขุขันธ์ คลิก
ทะเบียน Care Giver อ.ขุขันธ์ คลิก


1.การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมทีมสนับสนุนCOACHER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 10 อุบลราชธานี (26 พฤศจิกายน 2562)
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่/LTC ปี 2562 คลิก
1. สถานการณ์ สภาพปัญหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการดำเนินงาน
    2.1 รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ
    2.2 จำนวนและร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน
3. สภาพปัญหาที่พบ
    3.1 กองทุนที่อาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบฯในปี 63
    3.2 ปัญหาการบริหารจัดการกองทุน
    3.3 ปัญหาด้านภาคีเครือข่าย
4. แนวทางการแก้ปัญหา
   4.1 การบริหารจัดการกองทุน
   4.2 ภาคีเครือข่าย

วีดีโอเก็บตกการประชุม       สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายผู้ประชุมได้แก่ COACHER จังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นอำเภอหรือผู้แทน และผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกองทุน LTC เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเนื้อหาคร่าวๆ ดังนี้

ภาพบรรยากาศการประชุมฯ
ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม
 เอกสารประชุมCoachingกปท.ปี63_27-28-11-62 คลิก
ภาพ/ข่าว : นายสุเพียร คำวงศ์ งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ และLTC สสอ.ขุขันธ์(26 พฤศจิกายน 2562)

2.ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ตามโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุฯ            จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ พม ๐๔๐๗/ว ๔๑๗๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ตามโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ โดยจัดอบรม ๘ รุ่น ณ ศูนส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ และเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานท่านจัดส่งบุคลากร อายุระหว่าง ๕๐ - ๖๐ ปี เข้าร่วมอบรมดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๗,๘๔๘ บาท ซึ่งสามารถบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบ กระทรวงการคลัง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ที่มา : ที่ พม ๐๔๐๗/ว ๔๑๗๓ ลงวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ตามโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนพฤศจิกายน 2563
คลิกที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก

2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562  โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service) คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***#Server Hardware
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562  โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต. คลิกตรวจสอบ ***ไม่ควรมีข้อมูลฯPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp 
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

3. ปฏิทินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ออนไลน์ 
     ปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้ใช้ระบบการเตือนงาน/กิจกรรมที่สำคัญในแต่ละเดือน ผ่านปฏิทินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่...
     1) ผ่านหน้าเวปไซต์ สสอ.ขุขันธ์ คลิก  และหน้าเวปบล็อกของทุก รพ.สต. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเตอร์เนต
      2) ผ่านแอพปฏิทิน 31 วันของ Google Carlendar หากท่านใดยังไม่มีก็ให้ลงแอพนี้ที่โทรศัพท์ของท่าน และหากยังไม่สามารถดูงาน/กิจกรรมแต่ละเดือนได้ ขอความร่วมมือแจ้ง Gmail ของท่านมาให้งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์ เพื่อกำหนดอนุญาตให้ท่านดูงาน/กิจกรรมได้ 
      3) ผ่านแอพ Line กลุ่ม จนท.สสอ.ขุขันธ์ , สสอ.ขุขันธ์ และบริหาร สสอ.ขุขันธ์ ซึ่งออกแบบและจัดการระบบขึ้นโดยงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์ จะมีการแจ้งเตือนก่อนงาน/กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา 45 นาที เป็นอย่างน้อย เพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดงาน/กิจกรรมสำคัญที่ต้องร่วมกันปฏิบัติและขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยดึงข้อมูลจากปฏิทินออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์ ขึ้นมาเด้งแจ้งเตือนทุกท่านที่กลุ่มไลน์อีกครั้ง ขอความร่วมมือหัวหน้างานทุกงาน ได้โปรดลงปฏิทินงาน/กิจกรรม การนัดหมายที่สำคัญในแต่ละเดือนด้วยตนเองด้วย  สำหรับ รพ.สต.ที่มีกิจกรรมสำคัญที่ต้องการให้แจ้งเด้งเตือนทางไลน์กลุ่ม สสอ.ขขุขันธ์ โปรดส่งข้อความผ่านไลน์ตรงมาที่ อ.สุเพียร จะดำเนินการลงให้ทันที ครับ