"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

 ตัวชี้วัดงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC ปีงบประมาณ 2563 (sk226 - 243) หน้าที่ 1 คลิก หน้าที่ 2 คลิก
 ตัวชี้วัดงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 (sk283,284และ286) หน้าที่ 1 คลิก หน้าที่ 2 คลิก
 ตัวชี้วัดงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ เน้นข้อมูลผู้พิการ ปีงบประมาณ 2563 (sk425 - 427) คลิก 


งานLTC จากคุณสมจันทร์ บัวเขียว CMอำเภอขุขันธ์
1. ติดตามการนำเสนอCare Plan ปี 2562 ทุก รพ.สต. 
สรุปLTC อำเภอขุขันธ์ ณ วันที่ 2ธค62-59ล่าสุด คลิก
2. งานLTC กรณี - อบต.ห้วยใต้ (รพ.สต.สมบูรณ์)
                              - อบต.ห้วยสำราญ (รพ.สต.นาก๊อก)

3. แนวทางการรับนักบริบาล อบต.ละ 2 ตำแหน่ง
4. รพ.สต.ที่ขาดCM 2แห่ง (รพ.สต.โคกโพน และ นาก๊อก)
5. แผนการจัดบริการหน่วยปฐมพยาบาล งานแข่งขันทักษะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 69

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. โครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลร่วมกันช่วยดูแลโภชนาการพระสงฆ์ทั้ง  4 ด้าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

            ตามที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดทําโครงการขับเคลื่อนมุ่งเป้าเพื่อ สื่อสารโภชนปัญญา “สงฆ์ไทยไกลโรค” ร่วมกับโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และ โครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ผ่านกองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งหนังสือองค์ความรู้ในโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค เพื่อให้ สสจ.ศรีสะเกษ กระจายสื่อไปยังหน่วยบริการในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ  โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งฯที่ได้ลงนามรับสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 เพื่อนําไปมอบให้ถึงวัดจับคู่ ของ รพ.สต.ของท่าน  เพื่อร่วมกันช่วยดูแลโภชนาการพระสงฆ์ทั้ง  4 ด้านไปพร้อมกัน ได้แก่โภชนา(อาหาร)  ปานะ(เครื่องดื่ม)  กายะ(การหมั่นดูแลสุขภาพด้วยการวัดขนาดเส้นรอบเอว)  และกิจกรรม(การเพิ่มการเดินออกกำลังกาย) ต่อไป  
หมายเหตุ
 ที่ยังไม่รายงานเป็นภาพถ่ายเชิงประจักษ์ไปถวายสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 ถึงวัด ได้แก่ ปรือคัน ... ครับ ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการด้วย ครับ
 ขอรายงานภาพกิจกรรมผ่านหน้าเวปไซต์ รพ.สต.ของท่านด้วย แล้วส่งลิงค์มาในไลน์กลุ่ม สสอ.ขุขันธ์ ให้ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ รวบรวมเป็นภาพรวมอำเภอขุขันธ์ ต่อไป

 รายชื่อ 1 วัด 1 รพ.รพ.สต.อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ คลิก


 สื่อโครงการ 1 วัด 1 รพ.สต.
     เวปไซต์  
www.sonkthaiglairok.com
                      เพจสงฆ์ไทยไกลโรค 
                      โครงการสื่อสารฯโภชนปัญญาสงฆ์ไทยไกลโรค

         สื่อสำหรับพระสงฆ์ประกอบไปด้วย

              1. โปสเตอร์สงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 คลิก

             2. คู่มือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 คลิก

              3. สูตรสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 คลิก

              4. สายวัดเอว คลิก  , ประคดเอวรอบรู้ คลิก 

             5. คลิปสื่อสู่สงฆ์ เพื่อสงฆ์ไทยไกลโรค คลิก


         สื่อสำหรับฆราวาสประกอบไปด้วย

             1. โปสเตอร์บาตรไทยไกลโรค 4.0  คลิก

             2. โปสเตอร์สูตรปานะหวานน้อย  คลิก

             3. โปสเตอร์ครัวไทยไกลโรค 4.0 คลิก

             4. แผ่นพับบาตรไทยไกลโรค 4.0 คลิก

             5. แผ่นพับครัวไทยไกลโรค 4.0  คลิก


ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/ว ๕๗๔๘ ลง  ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งให้รับสื่อสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0

2. ขอเชิญร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ  พระครูสารการโกวิท (ทูลฐิตปุญโญ) อดีตเจ้าคณะตำบลตะเคียน (ลมศักดิ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดจันลม ณ เมรุชั่วคราววัดจันลม  ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
           กำหนดการและใบรับจองเป็นเจ้าภาพงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสารการโกวิท อดีตเจ้าอาวาสวัดจันลม อดีตเจ้าคณะตำบลตะเคียน ณ วัดจันลม ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC 2562
สรุปผลการดำเนินงานLTC อ.ขุขันธ์ ปี 2559 - 2562 คลิก
ทะเบียน Care Manger อ.ขุขันธ์ คลิก
ทะเบียน Care Giver อ.ขุขันธ์ คลิก


1.การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมทีมสนับสนุนCOACHER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 10 อุบลราชธานี (26 พฤศจิกายน 2562)
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่/LTC ปี 2562 คลิก
1. สถานการณ์ สภาพปัญหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการดำเนินงาน
    2.1 รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ
    2.2 จำนวนและร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน
3. สภาพปัญหาที่พบ
    3.1 กองทุนที่อาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบฯในปี 63
    3.2 ปัญหาการบริหารจัดการกองทุน
    3.3 ปัญหาด้านภาคีเครือข่าย
4. แนวทางการแก้ปัญหา
   4.1 การบริหารจัดการกองทุน
   4.2 ภาคีเครือข่าย

วีดีโอเก็บตกการประชุม       สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายผู้ประชุมได้แก่ COACHER จังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นอำเภอหรือผู้แทน และผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกองทุน LTC เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเนื้อหาคร่าวๆ ดังนี้

ภาพบรรยากาศการประชุมฯ
ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม
 เอกสารประชุมCoachingกปท.ปี63_27-28-11-62 คลิก
ภาพ/ข่าว : นายสุเพียร คำวงศ์ งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ และLTC สสอ.ขุขันธ์(26 พฤศจิกายน 2562)

2.ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ตามโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุฯ            จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ พม ๐๔๐๗/ว ๔๑๗๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ตามโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ โดยจัดอบรม ๘ รุ่น ณ ศูนส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ และเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานท่านจัดส่งบุคลากร อายุระหว่าง ๕๐ - ๖๐ ปี เข้าร่วมอบรมดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๗,๘๔๘ บาท ซึ่งสามารถบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบ กระทรวงการคลัง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ที่มา : ที่ พม ๐๔๐๗/ว ๔๑๗๓ ลงวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ตามโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนพฤศจิกายน 2563
คลิกที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก

2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562  โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service) คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***#Server Hardware
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562  โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต. คลิกตรวจสอบ ***ไม่ควรมีข้อมูลฯPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp 
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

3. ปฏิทินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ออนไลน์ 
     ปัจจุบัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้ใช้ระบบการเตือนงาน/กิจกรรมที่สำคัญในแต่ละเดือน ผ่านปฏิทินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่...
     1) ผ่านหน้าเวปไซต์ สสอ.ขุขันธ์ คลิก  และหน้าเวปบล็อกของทุก รพ.สต. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาณอินเตอร์เนต
      2) ผ่านแอพปฏิทิน 31 วันของ Google Carlendar หากท่านใดยังไม่มีก็ให้ลงแอพนี้ที่โทรศัพท์ของท่าน และหากยังไม่สามารถดูงาน/กิจกรรมแต่ละเดือนได้ ขอความร่วมมือแจ้ง Gmail ของท่านมาให้งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์ เพื่อกำหนดอนุญาตให้ท่านดูงาน/กิจกรรมได้ 
      3) ผ่านแอพ Line กลุ่ม จนท.สสอ.ขุขันธ์ , สสอ.ขุขันธ์ และบริหาร สสอ.ขุขันธ์ ซึ่งออกแบบและจัดการระบบขึ้นโดยงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์ จะมีการแจ้งเตือนก่อนงาน/กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา 45 นาที เป็นอย่างน้อย เพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดงาน/กิจกรรมสำคัญที่ต้องร่วมกันปฏิบัติและขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยดึงข้อมูลจากปฏิทินออนไลน์ สสอ.ขุขันธ์ ขึ้นมาเด้งแจ้งเตือนทุกท่านที่กลุ่มไลน์อีกครั้ง ขอความร่วมมือหัวหน้างานทุกงาน ได้โปรดลงปฏิทินงาน/กิจกรรม การนัดหมายที่สำคัญในแต่ละเดือนด้วยตนเองด้วย  สำหรับ รพ.สต.ที่มีกิจกรรมสำคัญที่ต้องการให้แจ้งเด้งเตือนทางไลน์กลุ่ม สสอ.ขขุขันธ์ โปรดส่งข้อความผ่านไลน์ตรงมาที่ อ.สุเพียร จะดำเนินการลงให้ทันที ครับ