"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนกันยายน 2556

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนกันยายน 2556

งานดูแลผู้สูงอายุ
 1.แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุปี 2557 >>>ดาวน์โหลด
    1.1 องค์ประกอบการดำเนินงาน  “ อำเภอสุขภาพดี  80  ปียังแจ๋ว” (ด้านผู้สูงอายุ)  ประกอบด้วย
          1) ร้อยละ 30  ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์
          2) มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์  อย่างน้อยร้อยละ  20
          3) มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน  อย่างน้อยร้อยละ  20
*** คุณรัตนา วรสาร ฝากถาม รง.สรุปการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ จาก รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ยังไม่ส่ง สำหรับที่ส่งแล้วได้แก่
Cmuห้วยเหนือ ,นาก๊อก ,หนองคล้า และบ่อทอง...

     1.2 องค์ประกอบการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2557
      1)มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ( Barthel Activities of Daily Living : ADL )
      2) มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้อายุคุณภาพ
      3) มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
      4) มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)โดยบุคลากรสาธารณสุข
      5) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
      6) มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) กลุ่มที่ 3 (ติดเตียง)
      7) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ

*** ขอเชิญประชุมเตรียมการดำเนินงานผู้สูงอายุปี 2557
  1. ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง 1 ท่าน
  2. นายก อบต./หรือผู้แทนที่ดูแลงานผู้สูงอายุประจำ อบต.  1 ท่าน
  3. ประธาน อสม.ตำบล  1 ท่าน
  4. ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบล   1 ท่าน
ในวันจันทร์ที่ 7 ต.ค. 2556 ณ ห้องประชุม ร.พ.ขุขันธ์
เวลา 09.00 - 16.00 น.


หมายเหตุ...ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ สสจ.ศก แจ้งยกเลิกรายงานในปีงบประมาณ 2557...
# ยกเลิก...ไม่ต้องทำ แบบรายงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2556
# ยกเลิก...ไม่ต้องทำ แบบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ(สส.1) ปี 2556

                 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แนวทางการส่งข้อมูล21 และ43 แฟ้ม ปี 2557

    - ขอให้ส่งตามกำหนดเพื่อ ให้สามารถตรวจรายงานผลการดำเนินงานได้ เป็นรายเดือน เพื่อลดปัญหาเมื่อเวลารับการประเมิน
   
    - หากมีข้อสงสัย หรือ ติดปัญหา ในเรื่องความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และการส่งข้อมูล ให้ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
   
    - เกี่ยวกับ โปรแกรม ให้สอบถาม ผู้พัฒนาโปรแกรม ทาง โทรศัพท์ หรือ FB , line
   
    - การส่งข้อมูล จนท.สสจ. ระบบอัตโนมัติ ข้อมูลระบาด : วราวุธ อสิพงษ์ /การอัพโหลดไฟล์ 43 แฟ้ม อาทิตย์ สุทาศรี 21 แฟ้ม ยุพราช พันแสน
   
   
- รายงานข้อมูล ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ วีระชัย พุทธิชน รายงานการตรวจสอบข้อมูล ยุพราช พันแสน รายงานระบาด วราวุธ อสิพงษ์ 045 - 616040-308 หรือ 045 -616047

หมายเหตุ ปีนี้ การใช้ข้อมูลในระบบ 21และ43 แฟ้ม เพื่อการประเมินผล ติดตาม กำกับ จะมีมากขึ้น ผู้เกี่ยวข้องควรติดตาม ตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทัน

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ [online].แหล่งที่มา ​: http://www.ssko.moph.go.th/news2/details.php?id=280&cat_id=7 ,5 กันยายน 2556.


 2. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดที่ได้ให้ความร่วมมือจัดทำข้อมูลสารสนเทศ กำหนดจุดหมู่บ้าน / สถานที่สำคัญต่างๆ และได้ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน รหัส หมู่บ้านที่ รับผิดชอบ และลงพิกัดใหม่ โดยใช้ แผนที่ google map  บัดนี้ ผู้รับผิดชอบงานฯ สสอ.ขุขันธ์ ได้รวบรวมส่งผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดฯ แล้วที่อีเมล์ weerawut.p@moph.mail.go.th ตามรายละเอียด ข้อมูลพิกัดหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอขุขันธ์
หมายเหตุ CMUห้วยเหนือ  ได้ประสานขอความร่วมมือไปแล้ว แต่ยังไม่พบดำเนินการ 
3. ขอความร่วมมือผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ กรอกรายงานทะเบียนสำรวจครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชนิดอุปกรณ์การฉายภาพ- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ปี 2555-2556 ของ รพ.สต.ของท่านที่ยังคงใช้งานได้ดี แจ้งให้ สสอ.ขุขันธ์ ภายใน 15 ก.ย. 2556 ให้จงได้
(หมายเหตุ-คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รหัสครุภัณฑ์)
คลิกตรวจสอบข้อมูลการสำรวจโปรเจ็คเตอร์ที่นี่

4. ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบเวปฯรพ.สต.และจนท.รพ.ผู้สนใจ จำนวนแห่งละ 2 ท่านเข้ารับการอบรมฟื้นฟูเวปไซต์ รพ.สต.และพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ในงานสาธารณสุข ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์ ...มีใบประกาศมอบให้ทุกท่านด้วย นะครับ...
          ถึง ณ วันนี้ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดสำนักงานส
าธา รณสุขอำเภอขุขันธ์ มีเวปฯเป็นของตนเอง 100 % ขอเชิญชวน และติดตามแวะเยี่ยมชื่นชมผลงาน และกิจกรรมของแต่ละแห่งได้ ตาม URLที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
48 รพ.สต.โคกโพน http://kk03348.blogspot.com/
49 รพ.สต.ตะเคียนบังอีง http://kk03349.blogspot.com/
50 รพ.สต.จะกง http://kk03350.blogspot.com/
51 รพ.สต.ใจดี http://kk03351.blogspot.com/
52 รพ.สต.กันจาน http://kk03352.blogspot.com/
53 รพ.สต.อาวอย http://kk03353.blogspot.com/
54 รพ.สต.หนองคล้า http://kk03354.blogspot.com/
55 รพ.สต.ขนุน http://kk03355.blogspot.com/
56 รพ.สต.ปรือใหญ่ http://kk03356.blogspot.com/
57 รพ.สต.ปรือคัน http://kk03357.blogspot.com/
58 รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 http://kk03358.blogspot.com/
59 รพ.สต.หนองลุง http://kk03359.blogspot.com/
60 รพ.สต.สมบูรณ์ http://kk03360.blogspot.com/
61 รพ.สต.หัวเสือ http://kk03361.blogspot.com/
62 รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก http://kk03362.blogspot.com/
63 รพ.สต.กวางขาว http://kk03363.blogspot.com/
64 รพ.สต.คลองกลาง http://kk03364.blogspot.com/
65 รพ.สต.โคกเพชร http://kokpettumbon-hospital.blogspot.com/
66 รพ.สต.ปราสาท http://kk03366.blogspot.com/
67 รพ.สต.บ่อทอง http://kk03367.blogspot.com/
68 รพ.สต.สำโรงตาเจ็น http://kk03368.blogspot.com/
69 รพ.สต.นาก๊อก http://kk03369.blogspot.com/
70 รพ.สต.กฤษณา http://kk03370.blogspot.com/
71 รพ.สต.วิทย์ http://kk03371.blogspot.com/
72 รพ.สต.ตรอย http://kk03372.blogspot.com/
73 รพ.สต.นิคมซอยกลาง http://kk03373.blogspot.com/
74 รพ.สต.โนน http://kk03374.blogspot.com/
*** มีเวปฯแล้ว ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วย นะครับ เพราะจะเป็นผลดีต่อ รพ.สต.ของท่านเอง โดยเฉพาะในการ
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557 ในเกณฑ์หมวดที่ 4 การบริหารจัดการ(8ข้อ) ข้อ ม 4.4 ระบุว่า มี ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดบริการและบริหารจัดการที่สามารถเชื่อม โยงภายในเครือข่ายหน่วยบริการ และเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลหรือรายงานให้หน่วยบริการประจำ หรือให้สำนักงานตามที่สำนักงานกำหนด 
       โดย รพ.สต.ใดที่ได้ผ่านการประเมินด้านการปรับปรุงข้อมูล
เวปไซต์/เวปบล็อก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เป็นปัจจุบัน
ในแต่ละรอบ  จะได้รับมอบเกียรติบัตรในวันประชุมประจำเดือน
ในแต่ละรอบเพื่อเชิดชูต่อไป และพร้อมกันนี้ผู้เข้ารับการอบรมจาก รพ.สต.ดังกล่าว ก็จะได้รับเกียรติบัตรไปพร้อมกันนี้ด้วย โดย...
>> รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556
     ***สำหรับรอบที่ 1 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ รพ.สต.โคกเพชร และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร 2 ท่าน คือ
         1. นางเพ็ญทิวา  สารบุตร
         2. นายสมศักดิ์   ทวีพันธ์
>> รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม  2556
     ***สำหรับรอบที่ 2 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร 2 ท่าน คือ
       
1. นายฤทธาธร  ดอกพอง
        2. นายรณรงค์  ยกพล


 >> รอบที่ 3
ระหว่างวันที่   2 กรกฎาคม  -  1 สิงหาคม     2556
***สำหรับรอบที่ 2 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ....ไม่มี.......
และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร..ไม่มี...ท่าน คือ....-......
5. แจ้งข่าวความคืบหน้าโครงการการติดตั้งอินเตอร์เนตความเร็วสูงแบบสายใยแก้วนำ แสง(Fiber Obtic) ....จาก สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งมาว่า ได้ทำ E-Auctionแล้วได้ กสท.ศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการลากสายใยแก้วนำแสง และติดตั้งอินเตอร์เนตให้ รพ.สต.ทุกแห่งโดยรพ.สต.ทุกแห่ง จะได้รับการยกเว้น
           1. ค่าลากสาย
           2. ค่าติดตั้งระบบ
           3. ค่าอุปกรณ์รับสัญญาณ
แต่จะเสียเพียงค่าใช้จ่ายรายเดือนตามโปรโมชั่นที่แต่ละ รพ.สต.เลือกใช้บริการเท่านั้น
กล่าวคือ
           *** ความเร็ว 20 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 1,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 30 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 2,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 40 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 3,500บาท ไม่รวมVat7%

           ถึง ณ วันนี้ ขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต.ที่มีเนตใยแก้วนำแสง(FiberObtics)ความเร็วสูง 20 เมก ใช้แล้ว 7 แห่ง ได้แก่ สำโรงตาเจ็น  กฤษณา  ปราสาท  นาก๊อก โคกโพน ใจดี และตะเคียนบังอีง ครับ   สำหรับ รพ.สต.ใดที่เขาลากสายเข้าไปแล้ว กสท.จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนนี้ ครับ ถ้าที่ใดยังไม่ได้ลากสายเข้าไป หรือประสงค์จะขอใช้บริการ ให้โทรติดต่อตรงที่ผู้จัดการ กสท.ศรีสะเกษ คนใหม่คือคุณ สมภพ  เหลาสุภาพ โทร.081-2380120 ครับ ถ้าที่ รพ.สต.ใดที่เขาลากสายเข้าไปแล้ว กสท.จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนนี้ ครับ   ตอนนี้ได้แจ้งข้อมูลรายชื่อและระยะทาง ไปให้ กสท.ศรีสะเกษ คาดว่าอีกไม่นานเกินรอ  สำหรับ รพ.สต.ที่ลากสายไว้แล้ว หากต้องการให้เชื่อมต่อใช้งานด่วน ติดต่อช่างกบ โทร.086-4426321 ตอนนี้กำลังออกเชื่อมต่อในพื้นที่ขุขันธ์อยู่ ครับ    >>> มีข้อสงสัยโทรศัพท์ประสานโดยตรงที่ ผู้จัดการ กสท.ศรีสะเกษ คนใหม่คือคุณ สมภพ  เหลาสุภาพ โทร.081-2380120  หัวหน้างานฯ คุณบันเทิง โทร.081-2380126และเลขาฯดำเนินงานพื้นที่อำเภอขุขันธ์ คือ คุณสุริยนต์โทร.081-2380120  ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าบริการรายเดือนถามคุณนิทัศน์ โทร.081-2380122