"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

อำเภอขุขันธ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

 เวลาราชการทวีคูณ ระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศกฎอัยการศึก  คลิก ๑    คลิก ๒
   คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ(25651206) คลิก
   คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 496/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิก
   การแต่งกายของบุคลากรจังหวัดศรีสะเกษในการปฏิบัติราชการ
            ๑. วันจันทร์ เสื้อสีเหลือง
            ๒. วันอังคาร เสื้อสีกากี
            ๓. วันพุธ เสื้อแส่ว
            ๔. วันพฤหัสบดี สวมใส่ผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
            ๕. วันศุกร์ แต่งกายด้วย ผ้าไทย

           ที่มา : ......เรื่อง  การแต่งกายของบุคลากรจังหวัดศรีสะเกษในการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 
ของจังหวัดศรีสะเกษ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เพื่อแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขสถานการณ์การระบาดของCOVID2019 (6 เมษายน 2563) คลิก  

แผนที่แสดงพิกัดที่ตั้ง รพ.สต.
ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ และอบจ.ศรีสะเกษ

 10 วาระขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

 นโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ คลิก

 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม  คลิก

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิก
 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิก
 ผวจ.ศรีสะเกษ มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน(ใหม่) คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 ลว. 23 ธ.ค. 2562 วงเงินเท่าเดิม แต่ที่เปลี่ยนไป คือ 1.นพ.สสจ.ศก.อยู่ใน หน.ส่วนราชการ 2.รพ.ศก+รพ.ชุมชน+สสอ+รพ.สต. มีอำนาจแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ และ หน.เจ้าหน้าที่พัสดุฯ ได้เองไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก. และจำหน่าย จ่าย โอนพัสดุได้เอง ไม่ต้องส่งมา สสจ.ศก.  คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมทีมสนับสนุนCOACHER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 10 อุบลราชธานี (26 พฤศจิกายน 2562) คลิก
 แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) คลิก
 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563(E-Book) คลิก
 คู่มือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน 2563 คลิก
 อัตราราคางานต่อหน่วย ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ(ธันวาคม 2562) คลิก
 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ 2562 คลิก
 การดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น ปี 2563(ฉบับย่อ) สปสช-มสพช ผอ.วีระชัย คลิก
 ตัวอย่าง โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ คลิก 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒  คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เริ่มบังคับใช้วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป) คลิก 

รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม(21พ.ย.2562) คลิก

ระเบียบวาระการประชุมเดือนมิถุนายน 2567 (ภัสรา สอาด)

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2567 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 
1. สป.สธ. ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๖/ ๑๑๗๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
             ข้อมูลการรับสมัครโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นฯ ปี 2567 คลิก (กรอกประวัติคนพิการ ส่งฯ ภายใน 31 พฤษภาคม 2567)

ที่มา : ที่ ศก 0033/ว7771  ลว 3 พ.ค. 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. เร่งรัดแจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายคัดกรองต้อกระจก พอ.สว.

เรียน  ผู้บังคับบัญชา/จนท.ผู้รับผิดชอบงาน/ที่เกี่ยวข้อง
        - เพื่อโปรดทราบและเร่งรัดแจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายฯภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
        - ทะเบียนส่งรายชื่อคัดกรองต้อกระจก พอ.สว. วันที่ 24 พ.ค. 2567 ณ  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ (โรงพยาบาลยุขันธ์แห่งเดิม) คลิก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TBQ6Wiafxdpsg_PLr7C1Gn3gC9wq6cU_eoPsYk6vWp8/edit?usp=sharing

หมายเหตุ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) ขอความร่วมมือแจ้งGmail ของจนท.ผู้รายงานมาในไลน์กลุ่มนี้เพื่อแอดมินจะได้อนุญาตให้เข้ากรอกทะเบียนรายชื่อฯเป้าหมายต่อไป

กำหนดการวันตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
1. วันที่ดำเนินการ 24 พฤษภาคม 2567
2. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 ราย
3. สถานที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ (โรงพยาบาลยุขันธ์แห่งเดิม)
4. เครื่องมีอ อุปกรณ์ จาก พอ.สว.
5. บุคลากรทีม.พอ.สว.จำนวน 4 คน /ทีมจักษุแพทย์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ
6. บุคลากร รพ.ขุขันธ์ และรพ.สต.

กำหนดการผ่าตัดตาต้อกระจก

1. ผ่าตัดวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2567 ณ โรงพยาบาลยุขันธ์

2. Admit ก่อน 1 วัน (วันที่ 6 มิถุนายน 2567)

3. สถานที่ Admit ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลขุขันธ์
4. สถานที่พิธีเปิด ห้องประชุมปรียาธร โรงพยาบาลขุขันธ์


ที่มา : ไลน์กลุ่ม ผ่าตัดตาต้อกระจก พอ.สว.ขุขันธ์,256704301430.


2. ศูนย์อนามัยที่ 10 แจ้งขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลระบบข้อมูลบุคลากรการดูแลระยะยาวและแผนการดูแลรายบุคคล (Long Term Care : 3C) 

        ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กรมอนามัย ได้พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรการดูแลระยะยาวและแผนการดูแลรายบุคคล (Long Term Care : 3C) เพื่อลงทะเบียนผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) สำหรับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ระยะยาวในชุมชน ปัจจุบันข้อมูลบุคลากรด้านการดูแลระยะยาว ยังขาดการปรับปรุงสถานการณ์ปฏิบัติงาน และบันทึกประวัติการได้รับการอบรมฟื้นฟูศักยภาพให้เป็นปัจจุบันซึ่งส่งผลต่อการวางแผนการดำเนินงานดูแล ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่าน แจ้งผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของท่าน ดำเนินการปรับปรุงสถานะการปฏิบัติงาน และข้อมูลการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว1971 ลว 18 มี.ค. 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูล

3. เทคนิคการรายงานมาตรฐาน>>การคัดกรอง >>ข้อที่ 11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน  ให้ข้อมูลฯการคัดกรองขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
       เรียน ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุก รพ.สต.
                - เพื่อให้ข้อมูล HDC>>กลุ่มรายงานมาตรฐาน>>การคัดกรอง >>ข้อที่ 11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน  ให้ข้อมูลฯการคัดกรองขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ และผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัด 401011 ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง (ADL) ให้ท่านทำตาม 8 ขั้นตอน ดังภาพด้านล่างนี้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยถูกต้องสมบูรณ์ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2567
                - 
ตรวจสอบ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ฯแล้ว ได้แก่ รพ.สต.บ้านโคกโพน,จะกง,อาวอย,ปรือใหญ่,สมบูรณ์ และสำโรงตาเจ็น) คลิก
                - ขอบคุณ KM จาก รพ.สต.สำโรงตาเจ็น
#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #เรียนรู้ร่วมกัน และ #ร่วมด้วยช่วยกันจัดการข้อมูลทุกแห่ง ครับ
ที่มา : Lineกลุ่มสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์, 256703181632.


งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
1. ตรวจสอบการส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506) อำเภอขุขันธ์ คลิก
เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
          - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้ค้นหาผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ตามโครงการคลินิกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในถิ่นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการตรวจรักษาให้มากขึ้น สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ช่วยเหลือดูแลรักษาในที่สุด
             - แบบฟอร์มสำหรับการสำรวจผู้ป่วยฯพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ผ่านระบบออนไลน์ คลิก 

ที่มา : ที่ ศก 0033.013/ว3274 ลว 3 พ.ค. 2567 เรื่อง สำรวจประชาชนที่มีความต้องการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 

งานส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในรูปแบบดิจิทัล (D506)
1. ตรวจสอบการส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506) อำเภอขุขันธ์ คลิก 

ที่มา : แพลตฟอร์มเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัลDigital Disease Surveillance

งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1. ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.อัพเดตบัญชีรายการยาสมุนไพร และตรวจสอบอัพเดตราคาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องในโปรแกรมการให้บริการของงานแพทย์แผนไทย

        งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลขุขันธ์ แจ้งถึงทุกหน่วยบริการตรวจสอบราคายาแผนไทยและแก้ไขในโปรแกรมJHCISและลงข้อมูล​ให้ถูกต้อง​ เพราะพบว่า มีราคายาบางรายการ​ สูงกว่าราคาจริง​  ทางฝ่า​ยไอที​ สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งมา ดังรายละเอียดในไฟล์ tmp_planthai_drug_use_sisaket.xlsx ที่ได้แจ้งไปในไลน์กลุ่มแผนไทยขุขันธ์ แล้วเมื่อ 2567042311534

        และขอความร่วมมืออัพเดตบัญชีรายการยาสมุนไพรของร.พ.ห้วยทับทัน รายาปัจจุบัน พร้อมรหัสยา24หลัก ซึ่งสามารถนำไปรีวิวเพื่อตรวจสอบการตั้งราคาขายในโปรแกรมการให้บริการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องด้วย    โดยให้ทุกหน่วยบริการตรวจสอบการตั้งราคาต่อหน่วยในการจ่ายยาออกของโปรแกรมการให้บริการของตนเอง ให้ตรวจสอบอัพเดตราคาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องการตามกฎของการตั้งราคาขาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานของตนเอง  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลขุขันธ์
        ขอขอบคุณ จนท.แพทย์แผนไทย ทุก รพ.สต.ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี  ยังอีก 1 แห่ง ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ รพ.สต.บ้านวิทย์  ขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการด้วย 


         ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๗ คลิก


ที่มา :
ไลน์กลุ่ม แผนไทยขุขันธ์,2567042311534.

2. 
ยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดิมที่เป็นไฟล์เอกเซล โดยให้เปลี่ยนมารายงานตรงผ่านทางลิงก์แอพบนโทรศัพท์มือถือแทน
เรียน  ผอ.รพ.สต./จนท.แพทย์แผนไทย ทุกท่าน
         - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
         - งานแพทย์แผนไทย สสอ.ขุขันธ์ ขอยกเลิกแบบรายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดิมที่เป็นไฟล์เอกเซล โดยให้เปลี่ยนมารายงานตรงผ่านทางลิงก์ออนไลน์ ด้านล่างนี้  กำหนดตัดยอดรายงานทุกวันสิ้นเดือน และให้กรอกรายงานผ่านลิงก์ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  

        รายงานแพทย์แผนไทยขุขันธ์2567 คลิก  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FasNhf8QZ6Dvcyp-3XTDdKKndWBX9uRbNTl47bukFxQ/edit?usp=sharing

         - ขอขอบคุณแพทย์แผนไทยทุกท่านและทุก รพ.สต.ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

ที่มา : ไลน์กลุ่ม แผนไทยขุขันธ์,256704261430.

3. การสำรวจข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในรูปแบบเอกสาร
เรียน  ผอ.รพ.สต./จนท.แพทย์แผนไทย ทุกท่าน
         - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
         - ตามที่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย สสจ.ศรีสะเกษ ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในรูปแบบเอกสาร กลุ่มเป้าหมายคือ แพทย์แผนไทย ,นักวิชาการสาธารณสุข , เภสัชกร , พยาบาล และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยในสังกัดหน่วยงานของท่าน โดยให้กรอกข้อมูลลงในไฟล์ excel ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้  ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงานฯ และผู้รับผิดชอบงานทุกท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากรในสังกัดของท่าน และดำเนินการจัดส่งไฟล์แบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบแล้ว ไปให้คุณจิรภา วงษ์วิลา งานแพทย์แผนไทย รพ.ขุขันธ์ ผ่านไลน์กลุ่มแผนไทยขุขันธ์ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เพื่อรวบรวมข้อมุลจากทุก รพ.สต.และทำหนังสือปะหน้านำส่งไปยัง สสจ.ศรีสะเกษ Email : ttm.ssko@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ต่อไป

        ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลทำเนียบบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย2567 คลิก

ที่มา : ไลน์กลุ่ม แผนไทยขุขันธ์,256704301602.


งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. ประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
           เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปีงบประมาณ 2567 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ  โดย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ ทั้งสิ้น 103 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 618,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี 🙂🙂🙂
       ขอขอบคุณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ , นายสาคร สถานพงษ์  ประธานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลศรีตระกูล , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , ผอ.รพ.สต.บ้านหัวเสือ , คณะกรรมการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง และคณะอนุกรรมการLTC และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
ที่มา : ที่ 82301/กป.009 ลว 29 มี.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

2. ร่วมกับงานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์
ออกติดตามการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี  ณ รพ.สต.บ้านปรือคัน
        เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้  หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และคณะ  ออกติดตามการดำเนินงาน  โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี  การตรวจอัลตร้าซาวด์ และ การตรวจสารเคมีในเลือด ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ พบว่ามีการดำเนินการตามแผน และ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและประทับใจ ภาพรวมการดำเนินงานฯผ่านไปได้ด้วยดี  🙂🙂🙂
        ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคัน  ทีมงานเจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพ และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

3. ร่วมกับงานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ ออกติดตามการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี  ณ รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้  หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และคณะ  ออกติดตาม การดำเนินงาน โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี  การตรวจอัลตร้าซาวด์   ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์พบว่ามีการดำเนินการตามแผน และมีผู้มารับบริการตรวจคัดกรองฯ จำนวนประมาณ 600 ราย การดำเนินงานฯผ่านไปได้ด้วยดี ขอชื่นชมทีมงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้  🙂🙂🙂
        ขอบคุณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก  ทีมงานเจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพ และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

3. ร่วมกับงานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ ออกเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ตำบลสำโรงตาเจ็น
        เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.45 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้  หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์   ออกเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการสอบสวนโรคไข้เลือดออก ที่บ้านเศวต หมู่ที่ 7 และบ้านสำโรงสามัคคี หมู่ที่ 16 ตำบลสำโรงตาเจ็น  อำเภอขุขันธ์  ได้ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น  พร้อมนี้ได้มอบยาทากันยุง สนับการป้องกันตนเองด้วยการทายากันยุง สำหรับบุคคลที่อยู่ในบ้านเกิดโรค  และได้พบทีมงาน CGในสังกัด รพ.สต.สำโรงตาเจ็น ได้มาร่วมกันจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์และตามแผนการดูแลรายบุคคล
       ขอชื่นชม และขอขอบคุณ ทีมงานนำโดย นายคลาย อาจสาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสำโรงตาเจ็น  ทีมงานเจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพ และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

4. ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีรดน้ำขอพร  เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ สสอ.ขุขันธ์
        เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง ในสังกัดฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีรดน้ำขอพร  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับต่อไป

5. ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงาน #โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ณ  รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอีง  ตำบลศรีสะอาด 
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และคณะ ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี  ตรวจซ้ำรอบที่2 จำนวน 10 ราย  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนบังอีง  ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ พบว่ามีการดำเนินการตามแผน ตรวจพบผู้มารับบริการตรวจคัดกรองฯ มีผลผิดปกติ 1 ราย  และได้ตรวจสอบระบบเคลมเงินผ่านกรุงไทยดิจิทัลเฮลท์ จำนวน 436 ราย  การดำเนินงานฯผ่านไปได้ด้วยดี ขอชื่นชมทีมงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้  🙂🙂🙂 
        ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนบังอีง  ทีมงานเจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพ และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

5. ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงาน ตรวจอัลตร้าซาวด์หามะเร็งตับและนิ่วในถุงน้ำดี และโครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี  ณ รพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง  ตำบลหนองฉลอง
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้  หัวหน้างานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และคณะ  ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงาน ตรวจอัลตร้าซาวด์หามะเร็งตับและนิ่วในถุงน้ำดี และ โครงการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี  จำนวน 500 ราย  ณ  #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง  ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ พบว่ามีการดำเนินการตามแผน  การดำเนินงานฯผ่านไปได้ด้วยดี ขอชื่นชมทีมงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้  🙂🙂🙂 
        ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง  ทีมงานเจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพ และคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 🙂🙂🙂 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

6. ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2567 ณ ห้องประชุมอำเภอขุขันธ์ ชั้น 2 
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ณ ห้องประชุมอำเภอขุขันธ์ ชั้น 2   โดยมี นายพงษ์ธร  จันทร์สวัสดิ์  นายอำเภอขุขันธ์ ในนามศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอขุขันธ์ (ศปถ.อ.) ขอขอบคุณทุกภาคี เครือข่าย ทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อปฎิบัติภารกิจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน  2567 (7 วัน ที่ผ่านมา)  ซึ่งภารกิจดังกล่าว ถือว่าสำเร็จลุล่วงด้วยดี นายอำเภอขุขันธ์ /ศปถ.อ.ขุขันธ์  🙂🙂🙂 ขอบคุณทุกท่าน  ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน มา ณ โอกาสนี้ 🙂🙂🙂