"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 ออนไลน์(อ.ธรรมรัฐ เตียนสิงห์)

งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและงานควบคุมโรคติดต่อ
(นายธรรมรัฐ เตียนสิงห์)

1. ไข้เลือดออก อำเภอขุขันธ์ ยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 22 ราย อัตราป่วย 14.73 ต่อแสนประชากร ตั้งแต่วันที่วันที่ 1 มกราคม2567 ถึง 4 มีนาคม 2567 ขุขันธ์ มีผู้ป่วยใหม่เพิ่ม  4 ราย ดังนี้2. สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส อำเภอขุขันธ์ แนวโน้มพบ ผู้ป่วยเลปโตสไปโรซีส ทุกวัน ตั้งแต่วันที่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2567  อำเภอขุขันธ์จำนวน 10 ราย อัตราป่วย 6.09 ต่อแสนประชากร

3. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง อำเภอขุขันธ์ ปี่ 2567 จะดำเนินการใน 31 มีนาคม  2567 ประชากรกลุ่มเสี่ยงทุกเพศ อายุ 50 -70 ปี โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบราชการ
     3.1 งบประมาณโอนสนับสนุนแล้วแห่งละ 2000 บาท
     3.2จัดทำโครงการรองรับและขออนุมัติจัดประชุม แนบระเบียบวาระการประชุมด้วย
     3.3 เบิกสิ่งสนับสนุนการตรวจที่ รพ ขุขันธ์
     3.4 ดำเนินการตรวจ หากพบผลตรวจผิดปกติ ให้กรอกรายชื่อตามแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายผู้ป่วยเข้ารับการตรวจและส่งกล้องที่ รพขุขันธ์
    3.5 บันทึกการตรวจคัดกรองโปรแกรม JHIS เพื่อขอรับเงินชดเชยค่าบริการจาก สปสช
    3.6 ทำหลักฐานการขออนุมัติเบิกจ่าย 
หมายเหตุ  ไฟล์ตัวอย่างส่งให้ในไลน์กลุ่ม ...ครับ

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 (นางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา)

1. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ


1.1 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเเสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ 

ข้อ 3 👉กำหนดให้ผู้ดำเนินการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบไว้โดยเปิดเผยมองเห็นได้ชัดเจน ให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่ ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ โปสเตอร์ แผ่นป้าย วีดิทัศน์ หรือการทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่นใดอันสามารถสื่อสารได้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้ 


(1) โทษ พิษภัย อันตราย หรือโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ
(2) ประโยชน์จากการเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ


โดยอาจเเสดงด้วยตัวอักษรภาษาไทยตามข้อความแบบหนึ่งแบบใดที่กรมควบคุมโรคกำหนดหรือตามข้อความดังต่อไปนี้ก็ได้

แบบที่ 1 "บุหรี่ทุกชนิดฆ่าคนตาย"
แบบที่ 2 "บุหรี่ทุกชนิดทำให้เซ็กส์เสื่อม"
แบบที่ 3 "บุหรี่ทุกมวนทำร้ายคุณ"
แบบที่ 4 "ควันบุหรี่ ฆ่าคุณให้ตายได้"
แบบที่ 5 "เลิกสูบ ลดเสี่ยงมะเร็งปอด"
แบบที่ 6 "เลิกสูบ ลดเสี่ยงหัวใจวาย" 

โดยสามารถขอรับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th  หรือผ่านช่องทางอื่นที่กรมควบคุมโรคกำหนดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงในกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางภาษา ผู้ดำเนินการอาจแสดงข้อความตามข้อนี้เป็นภาษาอื่นด้วยก็ได้

โดยสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบให้มีขนาดไม่น้อยกว่า A4 หรือ 21.0 x 29.7 เซนติเมตร และไม่ปรากฏข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายเครื่องหมายการค้า รูป รอยประดิษฐ์ ลวดลาย หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถสื่อถึงชื่อตรา (Brand) ชื่อรุ่นย่อย(Variant) ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือผู้ผลิต ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือสื่อในเชิงส่งเสริมให้มีการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ซึ่งประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเเสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566

1.2 ขอเเจ้งการดำเนินกิจกรรมการประกวดโรงเรียน อย.น้อย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2567

       ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเข้มเเข็งภายใต้การดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อย ซึ่งมีกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดย์แคมป์ อย.น้อย และ อย.น้อย พลัส สัญจร จำนวน 6 โซน ภายใต้เเนวคิด 3 ไว รู้ไว แจ้งไว ทำไว เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ผลการคัดเลือกอำเภอขุขันธ์ ได้เเก่ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม ตำบลหัวเสือ เป็นตัวแทนอำเภออำเภอขุขันธ์เข้าประกวดโรงเรียน อย.น้อย ระดับโซนต่อไป ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จะเป็นเจ้าภาพจัดประกวดโรงเรียน อ.ย.น้อย ระดับโซน ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับโซนเข้าประกวดต่อในระดับจังหวัดและในระดับภาคต่อไป 

2. งานการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก 

ประชาสัมพันธ์การประกวดเจ้าหน้าที่ดีเด่นด้านการเเพทย์แผนไทย ให้ส่งรูปเล่มสมัครคนละ 1 ชุด ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567 

(1) ประเภท เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเเพทย์แผนไทยดีเด่น (รพ.ขุขันธ์)

(2) ประเภท ผู้ช่วยเเพทย์แผนไทยดีเด่น (นางสมาน บุญยัง รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น) 

(3) ประเภท หมอพื้นบ้านดีเด่น (รพ.สต.บ้านปรือคันตะวันออก)

** กำหนดส่งรูปเล่มให้ สสอ.ขุขันธ์ ภายใน 22 มีนาคม 2567  เพื่อจัดส่ง สสจ.ต่อไป

3. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

3.1 ขอความร่วมมือ รพ.สต. ทุกเเห่ง เข้ารับการประเมินตนเองในระบบ ตามโครงการ  GCsh

        ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขหมวด 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ประเด็นโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน

        จึงขอให้ผู้รับผิดชอบงาน อวล. ประจำ รพ.สต. ทุกเเห่งเข้าไปประเมินตนเองในระบบ https://gch.anamai.moph.go.th/ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 

3.2 ประกาศกรมอนามัย เรื่องแบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งเเต่วันที่ 7 กันยายน 2565   (หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0033.012/3832 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2566)

        โดย รพ.สต. ต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลในโปรเเกรมทุกครั้งที่มีการฝากส่งกำจัด ที่เว็บไซต์ https://e-manifest.anamai.moph.go.th/ (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 7 วัน) เมื่อบันทึกเสร็จแล้วจะได้ใบเอกสารนำฝากมูลฝอยติดเชื้อเพื่อส่งไปกำจัด จัดเก็บไว้ที่ รพ.สต.ของท่าน

3.3 ขอให้ รพ.สต. ทุกเเห่งรับมอบสิ่งสนับสนุนกระปุกใส่ของมีคม รพ.สต. ละ 1 กระปุก


งานในความรับผิดชอบของอัจฉรา ประสงค์จินดา

งานที่ได้รับมอบหมาย

1.งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
2.งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
3.งานส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
4.งานควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5.งานควบคุมโรคติดต่อ (ร้านส้มตำ/งานบุญปลาร้าสุก)
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง

1. งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
           คลิก 👉 แบบสำรวจร้านชำหอมแดงโปรเจค X ร้านชำ GIS

2. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเเละอาชีวอนามัย
    2.1 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
       
  
 คลิก 👉 เอกสาร/สื่อ/คู่มือ PM2.5 

           คลิก 👉 แบบคัดกรองเชิงรับ เชิงรุก (กรณีฝุ่น PM2.5)

           คลิก 👉 แนวทางการลงรหัสโรคและอาการที่เกี่ยวข้อง

           คลิก 👉 แนวทางการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

    2.2 งานอาชีวอนามัย
           คลิก 👉  มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับ รพ.สต. (5 องค์ประกอบ เกณฑ์การดำเนินงาน 25 ข้อ)

           
คลิก 👉 ระบบประเมินออนไลน์  (รพ.สต. สามารถเข้าไปประเมินตนเอง พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานผ่านระบบออนไลน์ได้เเล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 - 15 ก.ค. 67 ค่ะ

3. งานส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน
   3.1 สำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยเเวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน

   3.2 กิจกรรมก้าวท้าใจคนไทยเเข็งแรง พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ซีซั่น 6
  

   3.3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนตามกลุ่มวัย "สาสุข อุ่นใจ ชาเลนจ์ 2567"

 วาระการประชุม(อัจฉรา ประสงค์จินดา) ปีงบฯ2567

 วาระการประชุม(อัจฉรา ประสงค์จินดา) ปีงบฯ2566

# เดือนตุลาคม 2565# เดือนกุมภาพันธ์ 2566# เดือนมิถุนายน 2566
# เดือนพฤศจิกายน 2565# เดือนมีนาคม 256​​6# เดือนกรกฎาคม 2566
# เดือนธันวาคม 2565# เดือนเมษายน 2566# เดือนสิงหาคม 2566
# เดือนมกราคม 2566# เดือนพฤษภาคม 2566# เดือนกันยายน 2566

งานในหน้าที่รับผิดชอบของนายธรรมรัฐ เตียนสิงห์

 วาระการประชุม ปีงบฯ2567

# เดือนตุลาคม 2565# เดือนกุมภาพันธ์ 2567# เดือนมิถุนายน 2567
# เดือนพฤศจิกายน 2565# เดือนมีนาคม 2567​​​# เดือนกรกฎาคม 2567
# เดือนธันวาคม 2565# เดือนเมษายน 2567# เดือนสิงหาคม 2567
เดือนมกราคม 2567# เดือนพฤษภาคม 2567# เดือนกันยายน 2567

งานตามตัวชี้วัด (KPI) ปีงบประมาณ 2567