"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานที่รับผิดชอบประจำปีงบประมาณ 2564 ของนายสุเพียร  คำวงศ์

1. งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC
2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ/ชมรมผู้สูงอายุ
3. งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
4. งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
5. 
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC 

1. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งผลการคัดเลือกบุคคล องค์กร และนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ และพระคิลานุปัฏฐากดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
         ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคล องค์กร และนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฎฐากดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกต้นแบบ ๘ ประเภทดังนี้
        ๑. วัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่น 
        ๒. พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด - อสว) ดีเด่น
        ๓. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่น
        ๔. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) ดีเด่น
        ๕. ผู้สูงอายุตันแบบสุขภาพดี ซีวีมีสุข ดีเด่น 
        ๖. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดีเด่น 
        ๗. ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น
        ๘. ตำบล Long Term Care ดีเด่น ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไป
ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอขอแจ้งผลการการคัดเลือกบุคคล องค์กรนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ และพระคิลานุปัฏฐากดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และนำส่งโล่รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอแสดงความยินดีกับ ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแสระยะยาว(Long Term Care ) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ดีเด่นระดับเขต
ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 5085 ลว 10 ก.ย. 2564 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกบุคคล องค์กร และนวัตกรรมดีเด่นต้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ และพระคิลานุปัฏฐากดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

2. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ผ่าน Line Official Account
                ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์จากกรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บได้จัดกิจกรรมไลฟ์สดออกกำลังกายแบบใช้ แรงต้าน สร้างสมดุล ผ่านกลุ่มปิด Facebook จำนวน 4 สัปดาห์ ๆ ละ ๑ ครั้ง ในเดือนมีนาคม เมษายน ๒๕๖๔ และได้บันทึกวิดีโอคลิป จำนวน 4 ตอน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ช่วยในการทรงตัว ลดความเสี่ยง การพลัดตกหกล้ม และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ผ่าน Line Official Account “ป้องกันการพลัดตกหกล้ม” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรอบรู้ และลดการบาดเจ็บ จากการพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ
                ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพลัดตก หกล้มวิดีโอคลิปไลฟ์สดออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน สร้างสมดุล โดยสามารถรับชมได้ทาง Line ID @DIPGunlom รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ และขอส่งแนวทาง/มาตรการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ จากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของเครือข่ายและสถานบริการ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทราบช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
Line ID @DIPGunlom
ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 4742 ลว 9 ก.ย. 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพสัตกหกล้มในผู้สูงอายุ และแนวทาง/มาตรการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุของเครือข่ายและสถานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

3. แจกเอกสารแผ่นพับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์งานดูแลผู้สูงอายุ ฟรี
สังคมสูงวัยใส่ใจพลัดตกหกล้ม  คลิก
การดูแลสุขภาพใจในผู้สูงอายุ คลิก

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

สรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ของคณะสงฆ์ขุขันธ์ อัพเดทล่าสุด คลิก

คู่มือการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

     

ที่มา : โรงพยาบาลสงฆ์. (2021). PRIEST HOSPITAL. Retrieved September 10, 2021, from Priest-hospital.go.th website: https://www.priest-hospital.go.th/HandBook/Index

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

1. ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
        จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือกรมการแพทย์ ที่ สธ ๐๓๐๕/๒๓๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางในการดูแลตามประเภทความพิการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0032/ว5954 ลว 4 ต.ค. 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการจัดบริการสำหรับคนพิการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางในการดูแลตามประเภทความพิการ

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2564 ดู 2เรื่อง

 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้