"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์อำเภอขุขันธ์ ณ วันที่ 2 เมษายน 2555


 

การกรอกรายงานลดโลกร้อน หรือ Carbon Footprint 2555

          สำหรับ รพ.สต.ใดที่ยังไม่กระจ่างเรื่องการกรอกรายงานลดโลกร้อน หรือ Carbon Footprint ให้ตามไปดูคลิป...พี่ต๋อยนิเทศงานตี๋..ที่รพ.สต.นิคมฯ


ขอขอบคุณ พี่ธีรบูรณ์  รัชตวิมลรัตน์(พี่ต๋อย)  ผู้นิเทศงานลดโลกร้อนจาก สสจ.ศรีสะเกษ ที่ให้ความกระจ่างในการกรอกรายงานฯ (13/3/2555)

โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ : บทบาทพยาบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
โดยจัดอบรม  จำนวน  ๒  รุ่น ๆ ละ ๘๐ คน  ดังนี้
    รุ่นที่  ๑  วันที่  ๒๑ – ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
    รุ่นที่  ๒  วันที่  ๒๕ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

ณ   ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ  ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
            สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯและไม่มีค่าลงทะเบียน กำหนดส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๑-๕๔๕๕ ต่อ ๖๗๓๓, ๖๗๘๔ และโปรดส่งแบบตอบรับการอบรมกลับมายัง ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู ฯ ทางโทรสาร  ๐-๒๕๙๑-๔๒๔๒ ต่อ ๖๗๒๐ ,๐-๒๙๕๑-๑๔๗๒ หรือ E-mail: nursing_ac@hotmail.com
ดาวน์โหลดเอกสาร
๑. โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลฟื้นฟู ปี 2555  ดาวน์โหลด
๒.  กำหนดการอบรมพยาบาล ปี 2555  ดาวน์โหลด
๓.  หนังสือเชิญอบรมโครงการ  ดาวน์โหลด
๔.  ใบแจ้งตอบรับการเข้าร่วมการอบรม  ดาวน์โหลด
๕.  แผนที่โรงแรม  ดาวน์โหลด

ที่มา : ที่ สธ ๐๓๐๘/๒๑๓๗ ของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
         เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  : 
         บทบาทพยาบาล " ลง ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๕