"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระหว่างท้องถิ่น ท้องที่ ภาคีเครือข่ายระดับตำบล ณ ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 (6 สิงหาคม 2562)


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศต้านไข้เลือดออก เป็นวาระแห่งจังหวัด


กำหนดการ Kick off และประชุม MOU
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับประเทศ ปี2562
ผู้ป่วย 59,167 ราย  ตาย 67 ราย
อัตราป่วย/แสน  89.57  อัตราป่วยตาย(%) 0.11


 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับจังหวัดศรีสะเกษ
ปี 2562 
อำเภอขุขันธ์ ลำดับที่ 11 ผู้ป่วย 142 ราย ตาย 1 ราย

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์ ปี 2562
ตำบลลมศักดิ์ ผู้ป่วย 9 ราย
อัตราป่วย/แสน ปชก. 159.74
อันดับที่ 2 ของอำเภอขุขันธ์

  อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบข้อมูลปี 2562 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง
สรุปผลศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC
อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๒๒

ข้อมูลระหว่างวันที่ 5 มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕๒

สถานการณ์โรค
      อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดศูนย์ปฏิบัติการ EOC ตอบโต้สถานการณ์โรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม ปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๔๒ ราย อัตราป่วย ๙๓.๘๓ ต่อแสนประชากร (อันดับ ๑๑ ของจังหวัดศรีสะเกษ) พบผู้ป่วยเสียชีวิต ๑ราย อัตราตาย ๐.๖๖ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๗๔ 

        พบอัตราผู้ป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรก เรียงลําดับอัตราป่วยจากมากไปหาน้อยเป็นรายตําบล ดังนี้
     
ตำบลนิคมพัฒนา (๑๘๖.๒๒ ต่อแสนประชากร)
     
รองลงมาคือตําบลลมศักดิ์ (๑๔๙.๗๔ ต่อแสนประชากร)
     
ตําบลจะกง (๑๕๘.๘๖ ต่อแสนประชากร)
     
ตําบลโสน (๑๔๙.๘๗ ต่อแสนประชากร)
     
และ ตําบลตะเคียน (๑๓๙.๒๘ ต่อแสนประชากร)
     
ตําบลที่เกิดโรคแล้ว ๒๑ ตําบล(ร้อยละ ๙๕.๔๕)
     
หมู่บ้านที่เกิดโรคแล้ว ๙๐ หมู่บ้าน(ร้อยละ ๓๒.๖๐)

  พื้นที่ที่พบผู้ป่วย 1 ราย ในรอบ28 วันย้อนหลัง
จำนวน 10 ตำบล(ร้อยละ 45.45
18 หมู่บ้าน(ร้อยละ 6.52)
กระทรวงสาธารณสุข
ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย 
ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 5 ส. 
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
และโรคชิคุนกุนยา

มาตรา ๒๕ (๑)
การมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ถือเป็นเหตุรำคาญ 
หากเจ้าของบ้านปล่อยปละละเลยให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ในบริเวณหลังคาเรือนของตน ต้องทำลายหรือแก้ไข 

มาตรา ๗๔ 
หากฝ่าฝืนจะมีความผิด
จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2 พันบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ 

หมายเหตุ
เกณฑ์ค่าดัชนีความชุกลูกน้ำ...หมู่บ้านที่ยังไม่เกิดโรค หรือเกิดโรคและสงบแล้ว พวกเราต้องรายงานให้ผ่านเกณฑ์ (อย่างน้อยก็ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ)
หมู่บ้านมี HI น้อยกว่า 10 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของหมู่บ้านท้้งหมด
โรงเรียน,ศูนย์เด็ก,วัด,หน่วยงานราชการ ค่า CI=0
ถ้าสำรวจพบลูกน้ำให้กำจัด และรายงานเป็น 0
หมู่บ้านที่เกิดโรคในรอบ28 วัน ค่า HI ต้องน้อยกว่า 5 ในวันที่ 1-14 หลังจากได้รับรายงานเคส และวันที่ 15-28 เท่ากับ 0 ได้ยิ่งดี (คือตอน อสม.ไปสำรวจลูกน้ำ อาทิตย์ละ 1 ครั้งอย่างน้อยแล้วปรากฎว่าพบลูกน้ำ ให้กำจัดลูกน้ำทันที และรายงานเป็น 0 )

เรียบเรียง : นายสุเพียร  คำวงศ์ ผู้ประสานงานเขต รพ.สต.ที่ 1 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูลอ้างอิง : นายฤทธาธร ดอกพอง หน.งานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ (5 สิงหาคม 2562)

 ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมMOU คลิก

วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานฝากแจ้งจาก คปสอ.ขุขันธ์ โดย คุณสมจันทร์  บัวเขียว
1.โครงการอบรมทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ย ลดข้อขัดแย้ง และส่งเสริมการเจรจาแบบสันติสุขในองค์กร คปสอ.ขุขันธ์ ปี 2562
            ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอขุขันธ์ (คปสอ. ขุขันธ์ ) จะจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ทีมผู้ให้บริการในองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้มีความรู้และมีทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นการลดข้อขัดแย้ง และส่งเสริมการเจรจาแบบสันติสุขในองค์กร โดยจะจัดอบรมขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สถานที่ ณ ห้องปรียาธร โรงพยาบาลขุขันธ์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผอ. รพ. สต. , พยาบาล , นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยบริการ รพ. สต. แห่งละ ๓ คน

ในการนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอขุขันธ์ จึงขอให้ท่านแจ้งกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าร่วมการ อบรมตาม วันเวลา ดังกล่าว

 กรอกรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ รพ.สต.ละ 2-3 คน คลิก https://bit.ly/2TbZ4dj

ตรวจสอบรายชื่อ ราย รพ.สต. คลิก https://bit.ly/2KlBKpf
(ยัง 3 รพ.สต.ได้แก่ ใจดี , อาวอย และนาก๊อก...ครับ)

ที่มา : ที่ ศก.๐๔๓๒/ ๕๔๕  ลง ๒ ส.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญผู้เข้าร่วมอบรม

2.ผู้จัดการดูแลระบบผู้สูงอายุ Care manager : CM ไปปฏิบัติงาน ดูแลผู้สูงอายุสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC แทน  

          ตามที่ คปสอ.ขุขันธ์ ได้ดําเนินงานดูแลผู้สูงอายุสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน ได้ดําเนินการอบรมผู้จัดการดูแลระบบผู้สูงอายุ Care manager : CM ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตําบลทุกแห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผู้จัดการดูแลระบบผู้สูงอายุ Care manager : CM ย้ายสถานที่ ปฏิบัติงาน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโคกโพน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาก๊อก ส่งผลให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทั้งสองแห่งขาด Care manager : CM ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน การดูแลดําเนินงานดูแลผู้สูงอายุสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC ได้อย่างครอบคลุมและดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

          ในการนี้ คปสอ.ขุขันธ์ จึงขอส่งผู้จัดการดูแลระบบผู้สูงอายุ Care manager : CM ไปปฏิบัติงาน ดูแลผู้สูงอายุสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC แทน ดังรายนามต่อไปนี้
          1. นางสมจันทร์ บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ปฏิบัติงานตําแหน่ง CM รพ.สต.โคกโพน
          2. นางสาววิรันตรี นัยนิตย์ จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตําแหน่ง CM รพ.สต.นาก๊อก

ที่มา : ที่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๕./ว ๖๙ ลง ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒  เรื่อง
 ขอส่งผู้จัดการดูแลระบบผู้สูงอายุ Care manager : CM ปฏิบัติงานแทน 

3.โครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562 โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี    
           
          ด้วย ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บทบาทพระอาสาสมัครวัดส่งเสริมสุขภาพกับการพัฒนาวัตส่งเสริมสุขภาพ" ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อำภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่นำร่อง ๓ จังหวัด ๑ อำเภอ สนับสนุนบทบาทของพระสงม์(ในวัดที่จับคู่ ๑ วัด ๑ รพสต) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพระอสว.ในการเป็นแกนนำพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กรมอนามัย

          ในการนี้  สสจ.สรีสะเกษ   ขอความร่วมมือแจ้งเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 จากอำเภอขุขันธ์ จำนวน 5 วัด ได้แก่
           1) วัดปรือคัน  พระ 1 รูป และ จนท.รพ.สต.ปรือคัน  1 คน

           2) วัดปรือใหญ่  พระ 1 รูป และ จนท.รพ.สต.ปรือใหญ๋ 1 คน

          
 3) วัดโคกโพน  พระ 1 รูป และ จนท.รพ.สต.โคกโพน 1 คน    
           4) วัดบ้านแขว  พระ 1 รูป  
           5) วัดสมบูรณ์   พระ 1 รูป และ จนท.รพ.สต.สมบูรณ์  1 คน
          และผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ​สสอ.ขุขันธ์​ 1​ คน รวมทั้งสิ้น​ 10​ คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพระสงฆ์ เบิกคำพาหนะจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐อุบลราชธานี ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเบิกเบียเลี้ยงและค่าพาหนะจากหน่วยงานตันสังกัด และขอความกรุณาทำหนังสือตอบรับส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังรายละเอียตตามสิ่งที่ส่งมาตัวย
ที่มา : ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/.....  ลง 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บทบาทพระอาสาสมัครวัดส่งเสริมสุขภาพกับการพัฒนาวัตส่งเสริมสุขภาพ

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนกรกฎาคม 2562

ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์ 
หมายเหตุ
 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก
2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ
***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ข้อมูล ณ วันที่ : วันที่ 5 สิงหาคม 2562 

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service) คลิกตรวจสอบ
***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***#Server Hardware

หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต. คลิกตรวจสอบ
***ไม่ควรมีข้อมูลฯPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***
#Peopleware


หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp 
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 สิงหาคม 2562

2. เรียน ผอ.รพ.สต. /ผู้รับผิดชอบอัพเดทข้อมูลOne Pageบนเวปไซต์
           เริ่มตั้งแต่เช้าวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นี้ เป็นต้นไป งานไอที สสอ.ขุขันธ์ ขออนุญาตปรับเมนูกิจกรรมดีๆที่เวปไซต์ ของ รพ.สต.ของทุกแห่งเป็นรูปแบบเมนูหล่นลง ตรวจสอบและจัดเก็บผลงานแต่ละเดือนเป็นรายสับดาห์ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชา และตรวจสอบผลงานร่วมกันได้อย่างชัดเจนเป็นรายสัปดาห์ และหน้าเวปไซต์ฝั่งด้านซ้ายไม่รก ดูดีขึ้นกว่าเดิม  งานไอที สสอ.ขุขันธ์จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน