"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนเมษายน 2557

งานดูแลผู้สูงอายุ 

1. จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต) โดยจัดให้มีการแข่งขัน การเต้นเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (DANCE FOR LIFE)ประกาศรับสมัครทีมผู้สูงอายุที่มีความสามารถและมีความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน

หลักเกณฑ์การรับสมัครการแข่งขัน เต้นเพื่อสุขภาพ (Dance For Life)

เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557  จังหวัดศรีสะเกษ

***********************************

กำหนดการรับสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่  4 เมษายน  2557

สถานที่รับสมัคร        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สามารถกรอกใบสมัครและส่งทางอีเมล์ได้ที่ joom2507@hotmail.com

จำนวนทีมที่รับสมัค  จำนวนจำกัด  ไม่เกิน 12 ทีม

วันแข่งขัน       วันพฤหัสบดีที่ 10  เมษายน  2557

สถานที่แข่งขัน          วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลการแข่งขัน

       1.ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล  5,000  บาท

       2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล  4,000  บาท

       3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท

       4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล    รางวัลละ 2,000 บาท

กติกาการแข่งขัน

1. เป็นผู้สูงอายุ  ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  ไม่จำกัดชายหญิง

2. ทีมละ 12 – 15  คน

3. ลักษณะการเต้นเพื่อสุขภาพ 

    3.1. เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย ทุกส่วน ประกอบเพลงหรือจังหวะ

    3.2. ท่าทางการเต้น ที่ไม่ใช้แรงกระแทก  อันอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

    3.3. เป็นไปตามหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  มี 3 ช่วง  ช่วงอบอุ่นร่างกาย       

      ช่วงออกกำลังกาย  ช่วงผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

    3.4. กำหนดระยะเวลาในการเต้น  ไม่น้อยกว่า 7 นาที  แต่ไต้องไม่เกิน 10 นาที

    3.5. สามารถมีอุปกรณ์ประกอบการเต้นได้  แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง

      และผู้อื่น

หมายเหตุ  ต้องเตรียมเทปเพลงมาเอง  โดยตัดต่อให้พอดีกับเวลาที่กำหนด


2. ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฤศรีสะเกษ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจั
ดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557 จังหวัดศรีสะเกษ ในงานดังกล่าวได้มีพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ หน่วยงานและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นและเป็นต้นแบบด้านต่าง ๆ และมีกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 08.00 - 14.30 น. ณ วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ตำบลโคกเพชร  อำเภอขุขันธ์  ได้รับการรับรองมาตรฐานผ่านการประเมินตำบลต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปี 2555 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ภาคีเครือข่ายการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในตำบลดังกล่าว จังหวัดศรีสะเกษ ขอเรียนเชิญผู้แทนหรือทีมงานภาคีเครือข่ายการดำเนินงานตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตำบลโคกเพชร เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน  2557 เวลา 08.30 น. ณ  วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : ด่วนที่สุด  ที่ ศก 0032.007/4916 ลง 1 เม.ย. 2557 เรื่องขอเชิญเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2557 จังหวัดศรีสะเกษ(หนังสืออยู่ระหว่างรอการลงนามจากท่านสสอ.ขุขันธ์)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย

1. ด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย เพื่อให้ส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ สร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องให้กับประชาชน  ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งจัดกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ " ในวันที่ 1 เมษายน 2557 และให้ส่งรายงานพร้อมภาพกิจกรรมภายในวันที่ 5 เมษายน 2557 เพื่อรายงานให้กรมอนามัยทราบต่อไป
สำหรับรายงานเข้าไปกรอกได้ที่ลิงก์

หมายเหตุ ให้สร้างอัลบั้มภาพที่เฟสบุค และแชร์ลิงก์อัลบั้มภาพด้วย  หรืออัพเดทภาพกิจกรรมที่เวป รพ.สต.ของท่าน แล้วก๊อบปี้มาวางในรายงานฯตรงช่อง "ลิงก์อัลบั้มภาพ" เพื่อ สสจ.ศรีสะเกษ และกรมอนามัยจะได้ติดตามเข้าไปดูต่อไป 

2.ตามที่ สสจ.ศก. ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.หรือผู้แทนสถานบริการสาธารณสุข(ร.พ.และรพ.สต.) ประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 1 (27 ก.พ. 2557) ส่งให้ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.) โดยไปทำรายงานที่ลิงก์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dElOLUNTaGpYMDFMNUVRMmlSRWRZdEE&usp=sharing
การจัดทำรายงานง่ายๆเพียง กรอกแค่ 1 หรือ 0 ดังนี้
>>> กรอก 1 ในข้อที่ท่านเห็นว่า รพ.สต./หน่วยงานของท่าน "ผ่าน"
>>> กรอก 0 ในข้อที่ท่านเห็นว่า รพ.สต./หน่วยงานของท่าน "ไม่ผ่านผ่าน"
หมายเหตุ รพ.สต.ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเข้ามาเลยตอนนี้ ได้แก่ รพ.สต.ปราสาท...เพียงแห่งเดียว...ครับท่าน

3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ สสจ.ศรีสะเกษ จะได้นิเทศงานคลีนิคสุขภาพเกษตรกรในอำเภอขุขันธ์ ณ รพ.สต.โคกเพชร วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. 
          ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานโครงการลดอันตรายจากโรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยดำเนินการในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในปีงบประมาณ 2556 เป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 10 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นั้น
        ในการนี้ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังเชิงรุก เชิงรับในกลุ่มอาชีพเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างเครือข่ายในการทำงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ สสจ.ศรีสะเกษ จะได้นิเทศงานในอำเภอขุขันธ์ ณ รพ.สต.โคกเพชร วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
        ประเด็นการนิเทศงาน 
        1. ผลการดำเนินงานของปี 2556 และการดำเนินงานคลีนิคสุขภาพเกษตรกรปี 2557
        2. การจัดสารสนเทศเกษตรกร
             - ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรประเภทพืนที่เพาะปลูก ชนิดสารเคมีที่ใช้
             - การประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน โดยใขแบบประเมิน นบก.1-56 และผลการคัดกรองด้วยกระดาษทดสอบพิเศษ
             -การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
        3.กิจกรรมการดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุมโรค ฯลฯ ตามเกณฑ์คลีนิคสุขภาพเกษตรกร
        4.ปัญหา-อุปสรรค

รายชื่อคณะนิเทศจาก 
: สคร.7 อุบลราชธานี
  1.น.ส.ศศินัดดา สุวรรณโณ
  2.นายสมพงษ์ จันทร์ขอนแก่น
  3.น.ส.สุนันทา แช่มนาสวน
  4.นายอโนชา ชื่นงาม
  5.น.ส.ศิริลักษณ์ หาญเชิงชัย

: สสจ.ศรีสะเกษ
  1.น.ส.ศศิธร เจริญประเสริฐ
  2.น.ส.รัตนี พิมทา
  3.นายศักรินทร์ บุญประสงค์
ที่มา : ที่ศก 0032/ว4231 ลง 14 มี.ค. 2557 เรื่อง แจ้งแผนนิเทศงานคลีนิคสุขภาพเกษตรกร

4. เฉพาะ รพ.สต.โคกเพชร ,คลองกลาง และตะเคียนบังอีง...นะครับ
              ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานโครงการลดอันตรายจากโรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยดำเนินการในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในปีงบประมาณ 2556 เป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 10 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งมีสถานบริการเป้าหมาย จำนวน 32 แห่ง ตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย นั้น https://dl.dropboxusercontent.com/u/50510345/SSOKK2014/EnOcc2014/TargetedPerformanceHC2556.pdf 

               ในการนี้ เพื่อให้มีการพัฒนาการดูแลสุขภาพเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ จึงให้สถานบริการที่เป็นพื้นที่ดำเนินการในปี 2556 ทุกแห่ง พัฒนาให้มีการให้บริการเป็นคลีนิคเกษตรกร โดยดำเนินการตามตัวชี้วัด/กิจกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อย่างน้อย 6 กิจกรรม ตามลำดับที่ 1 - 6 

                เพื่อให้ผ่านการประเมินในระดับเริ่มต้น ซึ่ง สสจ.ศรีสะเกษ จะให้การสนับสนุนกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอร์เรส เพื่อใช้ในการดำเนินงานในคลีนิคสุขภาพเกษตรกร โดยให้นำกระติกน้ำแข็งไปเบิกได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : ที่ศก 0032/ว4230 ลง 14 มี.ค. 2557 เรื่อง แจ้งเรื่องการดำเนินงานคลีนิคสุขภาพเกษตรกร

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนมีนาคม 2557

งานดูแลผู้สูงอายุ 

1. จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต) โดยจัดให้มีการแข่งขัน การเต้นเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (Dance For Life)ประกาศรับสมัครทีมผู้สูงอายุที่มีความสามารถและมีความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

2. ดาวน์โหลด ตัวชี้วัด , แบบรายงาน, และpowerpoint ตัวชี้วัดงานผู้สูงอายุ ปี 2557 จาก สสจ.ศก.เพิ่มเติม

3. ดาวน์โหลด แบบประเมินต่างๆ ในงานผู้สูงอายุ ได้แก่ แบบประเมิน ADL , เกณฑ์ประเมินรับรองมาตรฐานและคุณภาพชมเขต7,แบบประเมินผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ,แบบประเมินโรคข้อเข่าเสื่อม , แบบสัมภาษณ์ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับแก้ไข ,แบบประเมินคัดกรองการทรงตัวและความเสี่ยงต่อการหกล้ม , แบบประเมินตนเองเรื่องการถ่ายปัสสาวะ และการประเมินปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

งานดูแลคนพิการ 

1. สสอ.ขุขันธ์  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดฯที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสำรวจความต้องการแขนขาเทียม  ส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ(อีเมล์ iaun@hotmail.com)ได้ครบ 100 %  สำหรับผลการสำรวจข้อมูลตรวจสอบได้ที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dGt1LTFSelNweGtZRDNvemhuMzFtbFE&usp=sharing 

    หมายเหตุ แบบสำรวจสถานการณ์อุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการของคนพิการขาขาดในประเทศไทย ดาวน์โหลดที่ลิงก์ http://www.ssko.moph.go.th/news2/upload_file/201312231132813.pdf   

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. งานไอที สสจ.ศก. โดยคุณวีระชัย  พุทธิชน ผู้นิเทศงานไอที ฝากขอบคุณที่งาน ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ที่ร่วมกันกรอกแบบสำรวจการเชื่อมโยงอินเตอร์เนตในหน่วยบริการโดยงานไอที สสจ.ศรีสะเกษ ผ่านระบบออนไลน์ที่งานไอทีพัฒนาโดยคุณสุเพียร  คำวงศ์ ได้ออกแบบระบบ ณ วันที่ สสจ.ศก.มานิเทศงาน(6/3/2557) ได้ครบ 100% https://docs.google.com/forms/d/1Y5mwLnSXaqIGMhvhQxrj5k8Aeyw3mWUvbWnZv08ECXM/viewform  ซึ่งสามารถตรวสอบ และดาวน์โหลดเพื่อเก็บผลการรายงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ลิงก์  https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dEg5ZnAxUUtGdjcwWjBET2pSQ0pZQWc&usp=sharing 
ซึ่งผลการสำรวจพบ รพ.สต.ที่ต้องพิจารณาปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงอินเตอร์เนตฯ ให้ดีขึ้นกว่านี้ 10 แห่ง

ความถี่ของปัญหาตามสภาพอากาศมีปัญหา >2 ครั้งต่อสัปดาห์มีปัญหา 2 ครั้งต่อสัปดาห์ผลรวม
0335011
0335211
0335311
0335411
0335611
0335711
0335811
0336211
0336311
0336711
ผลรวม17210

2. ใครยังไม่โปรแกรมไว้กำจัดและป้องกันไวรัสให้ระวังครับ ตอนนี้มีมัลแวร์ botnet ชื่อ Plasma HTTP เข้ามาขโมยข้อมูล username และ password ที่เก็บไว้ใน Google Chrome และ FileZilla และโอกาสที่จะติดไวรัสชนิดนี้มีสูงมาก โดยไวรัสมักมาจากเว็บไซต์ดาวน์โหลดไฟล์หรือ Torrent ทั่วไป ทางที่ดีควรมี Baidu Antivirus ไว้ป้องกันและกำจัดไวรัสชนิดนี้ด้วย Avira Engine และ Cloud Scan ที่มาพร้อมระบบป้องกันบนอินเตอร์เน็ตและอื่นๆ อีกมากมาย สามารถดาวน์โหลด ‪#‎BAV‬ มาใช้งานได้ โดยเข้าไปที่ http://antivirus.baidu.com/th/?fbevent=1

ที่มา: https://blogs.mcafee.com/mcafee-labs/plasma-http-botnet-steals-stored-passwords-chrome-filezilla?utm_source=banner


3.การขอรหัสผ่านเข้าใช้ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ ของสสจ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้พัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใช้ข้อมูลในระบบได้ถึงระดับบุคคล ซึ่งในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนั้น สสจ.ศรีสะเกษ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วย  กรอกชื่อเพื่อขอรหัสผ่านฯ ที่นี่ 
ยกเว้นท่านที่มีรายชื่อด้านล่างนี้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ลิงก์ http://203.157.165.4/misprovisdb/index.php โดยใช้เลขบัตร ปชช.ของท่านเป็นUser Nameและใช้รหัสหน่วยงานเป็นรหัสผ่านผ่าน(Password)

-->
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
นายสุเพียร คำวงศ์จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
นายวิชัย ย่อมมีผอ.รพ.สต.
นายสุธี จาตุมนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นายธานินทร์ สัมพุทธานนท์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
น.ส.นันท์นภัส ลีลานวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นายสุทธิรักษ์ จงราชนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพ
นางจีรนันท์ ศรีบริบูรณ์เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางมนัชญา สุขทองสาผอ.รพ.สต.
นางณัฎฐา ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพ
นางสำเนียง จันทราผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นางสมนึก นิยมหาญนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นายอนุชา โพธิ์กระสังข์จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
นายสมสนอง พันธ์จันทร์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นายศรายุทธ สารภาพนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นายทวี ศิลารักษ์พยาบาลวิชาชีพ
นางสุกัญญา คำศรีนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นายปริวัฒน์ กอสุระจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายวินิจ มนทองนวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
นายสมัย จำปาผอ.รพ.สต.
นายกฤษดา สอนพูดนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นางณัฐธิดา ยุทธเลิศพยาบาลวิชาชีพ
นายธรรมรัฐ เตียนสิงห์ผอ.รพ.สต.
นางรุจิรา อำพันธ์พยาบาลวิชาชีพ
นายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพ
นายเชียรชัย นอกไธสงนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นางดรุณี สารศรีนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นายกอบศักดิ์ พิมานแพงพยาบาลวิชาชีพ
นางสุชาดา รัศมีพยาบาลวิชาชีพ
นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพ
นางสุพิทยา โมฆะศิรินวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นางจันทรา มะลิพันธ์จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวกานดา ดวงมณีนวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
นายยุทธชัย ต้นเกตุผอ.รพ.สต.
นางสุวรรณี ชัยพงษ์เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางวรรณิษา มิ่งขวัญพยาบาลวิชาชีพ
นายสรัล ศรีชำนาญชาญชัยนักการแพทย์แผนไทย
นางสาวปณิตา ไชยาจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางเพ็ญทิวา สารบุตรนวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพ
นายรณรงค์ ยกพลจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวสายยนต์ แหวนเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพ
นางทองใบ บุสบกผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายศุภกฤต ยุทธเลิศจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวศิริพร กัญญาโพะจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
น.ส.สุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพ
นางอริยพร บุญมาพยาบาลวิชาชีพ
นางวรรณภา บุญมาผอ.รพ.สต.
นางภัชราวรรณ สีหาพลผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นายพนมกร อินทนนท์ผอ.รพ.สต.
นางถนอมศรี อินทนนท์ผอ.รพ.สต.
นางชนากานต์ นามโคตรจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายโยธา กลางมณีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางสิริลักษณ์ พูลเพิ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นางจันทรา บุญศักดิ์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นายชยพล เสนาภักดิ์นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวรติยากร ชวดพงษ์จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
น.ส.ณัฐธิดา สารภาพนวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
นางเสถียร ไม้สูงดีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พุทธิไกร ประมวลนวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
นางผ่องศรี อินทนนท์พยาบาลวิชาชีพ
นางลมเย็น ศรีผุยผอ.รพ.สต.

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.  ด้วย ระบบงาน 5ส. โรงพยาบาลขุขันธ์ จะจัดประชุมวิชาการระบบงาน 5 ส. เพื่อฟื้นฟูความรู้ให้บุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถพัฒนาระบบงาน 5 ส.ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขุขันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 เป้าหมายทั้งสิ้น 450 คน โดยจัดเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 10 มี.ค. 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.   รุ่นที่ 2 วันที่ 20 มี.ค. 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.     รุ่นที่ 3 วันที่ 21 มี.ค. 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.และบุคลากรทุกคนจาก รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมอบรมในวัน เวลาและสถานที่อบรมดังกล่าว ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเลือกเข้าอบรมเข้าประชุมตามรุ่น ดังกล่าวข้างต้น  

*** กรอกชื่อเข้าร่วมประชุมตามรุ่นที่ต้องการที่ลิงก์นี้    
*** 
ตรวจสอบรายชื่อที่กรอกแล้วที่ลิงก์นี้  ด้านล่างนี้

หมายเหตุ รพ.สต.ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเข้ามาเลยตอนนี้ ได้แก่ รพ.สต.ใจดี...เพียงแห่งเดียว...ครับท่าน

2. ด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย เพื่อให้ส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายโรคติดต่อ สร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องให้กับประชาชน  ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งจัดกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ " ในวันที่ 1 เมษายน 2557 และให้ส่งรายงานพร้อมภาพกิจกรรมภายในวันที่ 5 เมษายน 2557 เพื่อรายงานให้กรมอนามัยทราบต่อไป
สำหรับรายงานเข้าไปกรอกได้ที่ลิงก์

หมายเหตุ ให้สร้างอัลบั้มภาพที่เฟสบุค และแชร์ลิงก์อัลบั้มภาพด้วย  หรืออัพเดทภาพกิจกรรมที่เวป รพ.สต.ของท่าน แล้วก๊อบปี้มาวางในรายงานฯตรงช่อง "ลิงก์อัลบั้มภาพ" เพื่อ สสจ.ศรีสะเกษ และกรมอนามัยจะได้ติดตามเข้าไปดูต่อไป 


3.ตามที่ สสจ.ศก. ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.หรือผู้แทนสถานบริการสาธารณสุข(ร.พ.และรพ.สต.) ประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 1 (27 ก.พ. 2557) ส่งให้ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.) โดยไปทำรายงานที่ลิงก์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dElOLUNTaGpYMDFMNUVRMmlSRWRZdEE&usp=sharing
การจัดทำรายงานง่ายๆเพียง กรอกแค่ 1 หรือ 0 ดังนี้
>>> กรอก 1 ในข้อที่ท่านเห็นว่า รพ.สต./หน่วยงานของท่าน "ผ่าน"
>>> กรอก 0 ในข้อที่ท่านเห็นว่า รพ.สต./หน่วยงานของท่าน "ไม่ผ่านผ่าน"
หมายเหตุ รพ.สต.ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเข้ามาเลยตอนนี้ ได้แก่ รพ.สต.ปราสาท...เพียงแห่งเดียว...ครับท่าน