"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานงานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1.ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง 
            จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ที่ สปสช.ว.๒๒๑๖๒/๒๕'๖๔ ลงวันที่ 2 เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๑ ชุด

            ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้โอนค่าจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท. ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และได้พัฒนาโปรแกรมดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง(โปรแกรม LTC) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายงบประมาณและกำกับติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ซึ่งจากรายงานการโอนค่าจัดบริการให้กับ อปท. เทียบกับรายงานการบันทึกผลการอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan: CP) ในโปรแกรม LTC และรายงานการใช้จ่ายเงิน LTC จากบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) ของ อปท. พบว่า รายงานจำนวน CP ที่ได้รับการอนุมัติในโปรแกรม LTC ไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่ สปสช. โอนให้กับ อปท. และไม่สอดคล้องกับยอดเงินคงเหลือในบัญชีธ.ก.ส.ของอปท.รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย(ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้
            เพื่อให้การบริหารค่าจัดบริการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายและการอนุมัติCP ในพื้นที่  จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการดังนี้
            ๑. ขอให้ทวนสอบข้อมูลการบันทึกผลการอนุมัติ CP การใช้จ่ายเงิน LTC จากบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ของ อปท. และแจ้งข้อมูลจำนวน CP ที่อนุกรรมการ LTC อนุมัติในพื้นที่ตามงบประมาณที่ สปสช. โอนให้กับ อปท. ตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โปรดรายงานข้อมูลตามรายละเอียดในเวปไซต์ https://ubon.nhso.go.th/ เมนูดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร และแจ้งกลับ สปสช . เขต ๑๐ อุบลราชธานี ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
            ๒. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ขอความร่วมมือให้ อปท.บันทึกผลการอนุมัติ CP ออกข้อตกลงการ จัดบริการฯ ออกฎีกาเบิกเงินจากโปรแกรม LTC ทั้งนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการโอนงบประมาณ การจัดทำระบบรายงานบัญชีกองทุนฯ การกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประกาศที่สำนักงานกำหนด
            ๓.เพื่อเป็นการลดภาระการบันทึกข้อมูลการอนุมัติCP สำหรับโครงการที่ทำข้อตกลงก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ยังไม่ได้นำเข้ามาบันทึกโปรแกรม LTC ขอให้เก็บหลักฐานไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการตรวจสอบในพื้นที่ต่อไป  โดยไม่ต้องนำมาบันทึกโปรแกรม LTC

2. ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และจนท.ทุก รพ.สต.ที่ช่วยกันประสานงานสำรวจข้อมูลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณLTC ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2563(สิ้นปีงบประมาณ 2563) ส่ง สปสช. เขต10 ครบทุกกองทุน(ทั้ง 23กองทุน)

           ตามที่สปสช.เขต 10 ได้แจ้งขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณLTC ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2563(สิ้นปีงบประมาณ 2563) ดังรายละเอียดสรุปข้อมูลด้านล่างนี้ 
ลำดับรหัส LTCชื่อกองทุนรวมผู้มีภาวะพึ่งพิง
ที่ได้รับการโอน
ตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึง 30 ก.ย. 63
รวมงบโอนให้
อปท.ตั้งแต่เริ่มโครงการ
ถึง 30 ก.ย. 63
จำนวน CP ที่บันทึกในโปรแกรม LTC สถานะบันทึกสมบูรณ์
(ข้อมูลสะสมถึง 30 ก.ย. 63)
จำนวน CP ที่คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ
ตั้งแต่เริ่มโครงการ
ถึง 30 ก.ย. 63
1J4872กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา)99495,0005151
2J4874กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.โคกเพชร130650,0005071
3J4875กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.จะกง90450,0003790
4J4876กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ใจดี94470,0006273
5J4877กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด)28140,000028
6J4878กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ตะเคียน53265,0003643
7J4879กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ตาอุด73365,0007373
8J4880กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.นิคมพัฒนา142710,00057142
9J4881กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ปราสาท110550,0005675
10J4882กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ปรือใหญ่5342,670,000469544
11J4883กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ลมศักดิ์27135,000027
12J4884กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ศรีตระกูล56280,0003636
13J4885กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทต.ศรีสะอาด98490,00046102
14J4886กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.สะเดาใหญ่127635,0004747
15J4887กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.สำโรงตาเจ็น2341,170,000201232
16J4888กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.โสน3741,870,000273322
17J4889กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.หนองฉลอง61305,0003158
18J4890กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ห้วยใต้47235,0004747
19J4891กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ)25125,000025
20J4893กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.หัวเสือ101505,00040101
21J7673กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.กันทรารมย์154770,000109158
22J8188กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทต.เมืองขุขันธ์161805,00092159
23J8509กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.ห้วยเหนือ4542,270,000179454
สรุปภาพรวมอำเภอขุขันธ์
3,27216,360,0001,9922,958
ที่มา : ไลน์กลุ่มLTCอำเภอขุขันธ์,26 เม.ย.2564.

3.การจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคล องค์กร และ นวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

           ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจาก ศูนย์อนามัย ที่ ๑๐ อุบลราชธานี ในการจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคล องค์กร และ นวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ๖ ประเภท ดังนี้
            ๑. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่น
            ๒. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care giver) ดีเด่น
            ๓. ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ซีวีมีสุข ดีเด่น
            ๔. นวัตกรรมดีเด่นระดับจังหวัด
            ๕. ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น
            ๖. ตำบล Long Term Care ดีเด่น ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น
            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากท่าน คัดเลือกต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง ๖ ประเภท พร้อมทั้งส่งผลการคัดเลือกและเอกสารแสดงผลงานทุกประเภทที่ส่ง โดยส่งภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0032.007/ว1930 ลว 19 เม.ย. 2564 เรื่อง การคัดเลือกบุคคล องค์กร และ นวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนด้วย Flutter ให้กับบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดศรีสะเกษ 

            ตามที่อ้างถึง สสจ.ศรีสะเกษ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนด้วย Flutter ให้กับบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ นั้น
            ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีความรุนแรง และแพร่ขยายตัวในวงกว้าง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการเดินทางและการรวมกลุ่มคน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเลื่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนด้วย
Flutter ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ

ที่มา : ที่ ศก 0032.011/ว1912 ลว 19เม.ย. 2564 เรื่อง แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ

2.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง

 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้        
ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1.นายสุเพียร  คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ช่วยจัดทำระบบAutoRankByPHC1/64 ในการประมวลผลสรุปตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (ranking) ปีงบประมาณ 2564 ดังเอกสารแนบด้านล่างนี้

2.นายสุเพียร  คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ช่วยจัดทำสรุปข้อมูลผู้เดินทางกลับบ้านอำเภอขุขันธ์ จากฐานข้อมูลThaiQM และจำนวนผู้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังCovid19 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.- 3 พ.ค. 2564 ดังลิงก์เอกสารแนบด้านล่างนี้

3.นายสุเพียร  คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ช่วยจัดทำข้อมูลสถานการณ์การเกิดโรคCovid19  แยกรายตำบล อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564 ดังลิงก์เอกสารแนบด้านล่างนี้