"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558

งานดูแลคนพิการ

1. ด้วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้กำหนดออกติดตามประเมินการใช้เครื่องช่วยฟังในคนพิการทางการได้ยินที่ได้รับเครื่องช่วยฟัง ปี พ.ศ.2558 เพื่อให้คนพิการรักเราสามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมและพึ่งตนเองได้นั้น

โรงพยาบาลศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องติดตามคนพิการทางการได้ยิน ตามรายชื่อด้านล่างนี้
1. ด.ญ.ธัญลักษณ์   ไชยศรีษะ อายุ 15 ปี  (69 หมู่ 7 ตำบลกันทรารมย์)
2. น.ส.พันธนา   อุตตมะ อายุ 18 ปี (8 หมู่ 3 ตำบลตาอุด)
3.นางรัตนาภรณ์   วงษ์ขันธ์  อายุ 50 ปี (10 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา)
4. นางเล็ง สุดสังข์ อายุ 84 ปี (101 หมู่ 5 ตำบลปรือใหญ่)
5. นางพิศ  ปรือปรัก อายุ 75 ปี (136 หมู่ 7 ตำบลปปรือใหญ่)
6. นายนาม  ศรีมาศ  อายุ 71 ปี ( 44 หมู่ 5 ตำบลหนองฉลอง)
7. นายเชยพิกุลอายุ 79 ปี (16 หมู่ 12 ตำบลห้วยใต้)
8. นางสมุทร อาจภักดี  อายุ 77 ปี (101 หมู่ 13 ตำบลห้วยใต้)
9. นายปริศ แพงมาก  อายุ 67 ปี (192 หมู่ 13 ตำบลห้วยใต้)
นำเครื่องช่วยฟังไปรับการตรวจเช็คเครื่อง และประเมินการใช้เครื่องช่วยฟังจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ โรงพยาบาลขุขันธ์  ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ในภาคบ่าย เวลา 13.00-15.00 น.

ที่มา :  ที่ ศก  0032.205 /ว.5352  ลง 10 ก.ย. 2558  เรื่อง  ติดตามประเมินการใช้เครื่องช่วยฟังในคนพิการทางการได้ยินที่รับเครื่องช่วยฟัง ปี 2558

งานอาชีวะอนามัย
1. ด้วย  ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ที่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก  และปลอดจากแมลงศัตรูพืชซึ่งส่งผลให้ตัวเกษตกรเองและผู้บริโภคได้รับพิษภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การดำเนินงานเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนั้น    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้คัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เข้าร่วมดำเนินงานคลินิกสุขภาพเกษตรกร    เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ   มีความรู้ในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย   และได้รับการบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่    โดยจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานคลินิกสุขภาพเกษตรกรจาก รพ. สต. 66 แห่งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยภาคเกษตรกรรมของโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง  ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 0830 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

            ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   จึงขอเชิญบุคลากรจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าวรายละเอียดตามรายชื่อบุคลากรที่ส่งมาด้วย
1. สสอ.ขุขันธ์   นายสุเพียร   คำวงศ์  เจ้าพนักงานสาสุขชำนาญงาน
2. ร.พ.ขุขันธ์  นายณรงค์กฤษณ์  พลคำ นักวิชาการสาสุขชำนาญการ
3. รพ.สต.ตะเคียนบังอีง - นายกฤษฎา  สอนพูด นักวิชาการสาสุขชำนาญการ
4. รพ.สต.คลองกลาง -  น.ส. นันท์นภัสลีลา  นักวิชาการสาสุขชำนาญการ
5. รพ.สต.โคกเพชร - นางเพ็ญทิวา  สารบุตร นักวิชาการสาสุขชำนาญการ
6. รพ.สต.หนองคล้า - นายอนุชาโพธิ์กระสังข์ นักวิชาการสาสุขชำนาญการ
7. รพ.สต.ขนุน - นายชยพล  เสนาภักดิ์  นักวิชาการสาสุขชำนาญการ
8. รพ.สต.อาวอย - นายยุทธชัย  ต้นเกตุ  นักวิชาการสาสุขชำนาญการ

ที่มา:  ที่ ศก.0032.006/ว.4185  ลง 18 ก.ย. 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุม


งานอำเภอขุขันธ์
1. ด้วย อำเภอขุขันธ์ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 23 แห่ง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ได้กำหนดจัดให้มีงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน(ตากะจะ) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมายาวนานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตลอดไป โดยจัดกิจกรรมให้มีการประกวดขบวนแห่ ประกวดสำหรับเครื่องเซ่นไหว้ การประกวดล้วยงามเมืองขุขันธ์ สาธิตการทำข้าวต้มรูปแบบต่างๆ การแสดงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การจำหน่ายสินค้า otop และสินค้าราคาถูกจากโรงงาน

เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานในปี ในวันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ โดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา: สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ที่ ศก 52202/ว657 ลง 21 ก.ย. 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตาบูชาหลักน้ำบูชาหลักเมืองลือเลื่องกล้วยแสนหวีประจำปี 2558