"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ช่วยประสานงานเกี่ยวกับการประชุมการดำเนินงานตำบลLTCสำหรับภาคีเครือข่ายฯ อ.ขุขันธ์ 2561
         การประชุมการดำเนินงานตำบลLTCสำหรับภาคีเครือข่ายการดำเนินงานฯทุกตำบล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) บรรลุผลเกิดประโชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย Long Term Care ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ช่วงภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ได้รับเกียรติจาก นายจำนันต์ ผิวละออง สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผอ.รพ.สต.ละ 1 ท่าน / จนท.ที่ทำหน้าที่เป็น Care Manager 1 ท่าน ,นายก อบต. 1 ท่าน /จนท.อบต.ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับตำบล LTC 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯโดยพร้อมเพรียงกัน 
รายละเอียดและเอกสารพร้อมใช้สำหรับการขับเคลื่อนตำบลLTC  "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้จัดประชุมฯและเตรียมให้ท่านหมดแล้ว...ถึง ณ ตอนนี้ ทีมงานในตำบลของท่านพร้อมขับเคลื่อนงานตำบลLTCแล้วหรือยัง ?"

2. ขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และ จนท.ผู้รับผิดชอบงานLTC จาก รพ.สต.ทุกแห่งที่ร่วมให้กำลังใจ การออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงานตำบลLTC อำเภอขุขันธ์ เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 จนทำให้ผลการประเมินฯตามเกณฑ์ตำบลLTC ของตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านในระดับ "ดีเด่น" ของจังหวัดศรีสะเกษในที่สุด

          ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษโดย สสจ.ศรีสะเกษได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพตำบลที่มีระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน ให้ตำบลที่เข้าร่วมโครงการLong Term CareสามารถบริหารจัดการกองทุนLong Term Care และสามารถเบิกจ่ายได้ โดยกำหนดออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 8 - 29 มิถุนายน 2561 โดยอำเภอขุขันธ์ มีตำบลโสน เป็นตัวแทนอำเภอขุขันธ์ รับการประเมินฯครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ช่วงภาคเช้าระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสน ประสบความสำเร็จและราบรื่นด้วยดี          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่เข้าร่วมต้อนรับและให้กำลังใจในการประเมินฯ ที่พิเศษอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ นายแสงจันทร์ เทศขันธ์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลโสน ,ปลัด อบต.โสน และทีมงานพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันต้อนรับ ดูแลอาหารและเครื่องดื่ม อาหารเที่ยง และเอื้อเฟื้อสถานที่ในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินตำบลLong Term Care ในครั้งนี้ ตลอดจน หน.โซนที่ 4 และทีมงาน ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต.อาวอย , รพ.สต.ขนุน และ รพ.สต.หนองคล้า ที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันในการเตรียมรับการประเมิน จนทำให้ผลการประเมินฯตามเกณฑ์ตำบลLTC ของตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านในระดับ "ดีเด่น" ของจังหวัดศรีสะเกษในที่สุด3. คปสอ.ขุขันธ์ ขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และ จนท.ผู้รับผิดชอบงานLTC จาก รพ.สต.ทุกแห่งที่ร่วมให้กำลังใจ ที่เข้าร่วมเป็นกำลังใจในการเยี่ยมเสริมพลังตำบลส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care(LTC) และคัดเลือกประเมินผลงานดีเด่นด้านผู้สูงอายุระดับเขต ประจำปี 2561 ณ อำเภอขุขันธ์ โดยมี ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ เป็นตัวแทนรับการประเมินฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ...ประสบความสำเร็จผ่านไปด้วยดีและทำให้ ตำบลห้วยเหนือ ได้รับเลือกเป็นตำบล Long Term Care ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานีประจำปี 2561

 
 
          คุณสมจันทร์ บัวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ฝากขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
         "ขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ทั้งแกนนำ ทีมงานระดับคัพ อบต.ห้วยเหนือ CM. CG. ชมรมผู้สูงอายุ จิตอาสา บุคลากรในองค์กรทุกๆ ท่าน ร่วมสร้างเสริมสังคมด้วยกัน คือ ความสำเร็จของเราทุกคน ความภาคภูมิใจนี้ขอมอบให้ทุกท่าน  😍 จากใจ...ทุกท่านสุดยอด คร้า💕"💕. ฟหห..."

4. กิจกรรมรองรับการRanking รอบที่ 2/2561 งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC โดย..สมจันทร์ บัวเขียว(4 ก.ค. 2561)

- ประเมินตำบล LTC
- ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต.ละ 1 วัด
- ประเมินชมรมผู้สูงอาย
- ทุก รพ.สต. ต้องมี care plan ลงโปรแกรม care plan ออนไลน์ ครบตามจำนวนCasesที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
- การประสานงานกับองค์กรท้องถิ่น
  1) การตั้งศูนย์
  2) กิจกรรมการประชุมร่วมกันกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลLTC
  3) การจ่ายค่าตอบแทน CG
  4) การจ่ายค่าตอบแทนสหสาขาวิชาชีพ


 คลิกที่นี่เพื่อศึกษาและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมและแบบคัดกรองผู้สูงอายุ 2561 http://164.115.22.135/geriatrics/

การตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม)
10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561 คลิกเพื่อตรวจสอบ
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561 คลิกเพื่อตรวจสอบ
12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561 คลิกเพื่อตรวจสอบ