"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

QR-CODEไทยชนะ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

ยินดีต้อนรับ
สู่...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ
คิวอาร์โค้ด(QR-CODE) 
สำหรับผู้แวะเยี่ยมเยียน/ติดต่อราชการ

ดูผลประเมินมาตรการCOVID-19 ล่าสุด...ขณะนี้ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ

พิกัด 14°42'49.0"N 104°11'51.4"E  GPS : 14.713607, 104.197617

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC
1. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบงานการดูแลผู้ป้วยที่บ้าน ลงชื่อเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และชุมชน ประจําปี ๒๕๖๓

            ด้วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้กําหนดจัดประชุมตามโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และชุมชน ประจําปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะ การเก็บรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด การส่งเยี่ยมการตอบกลับ ตามโปรแกรม Thai COC ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองศรีสะเกษ 
             ในการนี้   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ     โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์    ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  และโปรแกรม Thai COC ประจำสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่งๆ ละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยกรอกชื่อเข้าร่วมประชุมตามลิงก์หรือQR-Code ด้านล่างนี้     ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย  
ลงชื่อเข้าร่วมประชุมฯ คลิก

 

ที่มา : ที่ ศก 0032.008/ว3064 ลว 26 มิ.ย. 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุม

2. สปสช.เขต10 และสสอ.ขุขันธ์  ขอความร่วมมือ จนท.ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลการประเมิน ADLในโปรแกรมระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช. หรือที่ลิงก์ http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login 
           
             สสอ.ขุขันธ์  ขอความร่วมมือกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกกองทุนตรวจสอบข้อมูลการประเมิน ADLและผลการดำเนินงานตาม KPI : ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับบริการตาม Care plan (เป้าหมายร้อยละ 100) ในโปรแกรมระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช. หรือที่ลิงก์ http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login  

รายละเอียดรายอำเภอ/กองทุนฯโปรดลงชื่อเข้าระบบ แล้วเข้าดูที่ โปรแกรม LTC สปสช. เมนูรายงาน M&E หรือภาพรวมของอำเภอขุขันธ์ แยกรายกองทุน  ได้ที่ลิงก์  http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/main/report/kpi-report/zone;budgetYear=2563;id=10/province;budgetYear=2563;id=3300/amphur;budgetYear=2563;id=3305

ที่มา : โปรแกรมระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ของ สปสช. 

3. ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุ ตรวจสอบและเร่งรัดอัพเดทข้อมูล 
KPI 7 ส่งเสริมสุขภาพ
 401066  Template ร้อยละการคัดกรองสุขภาพ ADL ร้อยละ 95
         สำหรับ รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่าน ได้แก่ จะกง , ใจดี , กันจาน , โคกเพชร และนาก๊อก ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 20 กรกฎาคม 2563...นะครับ

4. คปสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ที่มีรายชื่อในเอกสารแนบลิงก์นี้ ตรวจสอบข้อมูลและกรอกเติมเต็มข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง AMT และมีรหัส SpecialPP  รหัส1B1221 1B1223 เพื่อให้ในKPI 401063 ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ ผ่านเกณฑ์ ( ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมมีผลการประเมินด้วย MMSE หลังจากคัดกรอง AMT แล้วเสี่ยง ได้รับการตรวจจาก รพช. อย่างน้อยร้อยละ 40)
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รพ.สต.เข้าตรวจสอบข้อมูลฯ คลิก

       หมายเหตุ 
       1B1220 = การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบAMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ
       1B1221 =การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา ,
       1B1223 = การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติและส่งไปรักษาต่อ

       สำหรับแผนการส่งผู้สูงอายุเพื่อมารับบริการคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลขุขันธ์  คุณสมจันทร์  บัวเขียว ได้แจ้งว่ามีขั้นตอนการการดำเนินงานดั้งนี้
       1. ประเมิน AMT (Abbreviated Mental Test) ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 คะแนน และประเมิน TUGT
(Timedp and go test) ใช้เวลามากกว่าหรือเท่ากับ12 วินาที
       2. เขียนใบ Refer ส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลขุขันธ์ ลงรายละเอียดให้ชัดเจนระบุเข้ารับบริการคลินิกผู้สูงอายุ
       3. แจ้งประสานพี่สมจันทร์ บัวเขียว (PM : LTC อำเภอขุขันธ์) ล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนการนัด
       4. คลินิกเปิดบริการทุกวันอังคารและวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
       5. คลิกนิกนัดรับบริการได้วันละ 3-5 ราย /วัน
       6. กรณีผู้สูงอายุมีปัญหาอื่นๆ Refer ได้ตามปกตีในทุกวันทำการ

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ตรวจสอบและเร่งรัดอัพเดทข้อมูล รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่าน ได้แก่ จะกง , ใจดี , สมบูรณ์ , บ่อทองและกฤษณา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 20 กรกฎาคม 2563...นะครับ
401053 Template ร้อยละของการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ เกณฑร้อยละ 70
 แบบคัดกรองพระสงฆ์(ต้นฉบับเอกสารเวิร์ด)
       1. 
แบบคัดกรองพระ18-60ปีขึ้น คลิก
       2. แบบคัดกรองพระ60ปีขึ้น       คลิก


งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1. ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานคนพิการ ตรวจสอบและเร่งรัดอัพเดทข้อมูลKPI ที่ยังไม่ผ่าน 2ข้อ ได้แก่ 111129 และ111130 ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภท ที่ทุก รพ.สต.ได้เคยรายงานส่งให้ สสจ.ศรีสะเกษ ด้านล่างนี้  ภายใน 20 กรกฎาคม 2563

KPI 12 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
111128 Template 28.1 มีข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภท ที่เป็นปัจจุบัน (สำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ครบถ้วน
 111129 Template 28.2 มีการบันทึกข้อมูลผู้พิการใน 43 แฟ้ม ครบถ้วน สมบูรณ์ร้อยละ 90
 111130 Template 28.3 ผู้พิการได้รับการประเมินและหรือบริการฟื้นด้านการแพทย์ที่เหมาะสม กับสภาพความพิการอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง   ร้อยละ 70

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานไอที ทุก รพ.สต. ตรวจสอบและเร่งรัดอัพเดทข้อมูลKPI ที่ยังไม่ผ่าน 2ข้อ ได้แก่ 110003 และ110007 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน 20 กรกฎาคม 2563

KPI 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
110003   Template หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผู้ป่วยนอกบริการส่งเสริมสุขภาพ
110005   Template ร้อยละข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 97.00
110007   Template  หน่วยบริการมีข้อมูลน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลการบริการคนตาย ข้อมูลบริการล่วงหน้า 

2. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบ VDO-Conference
           สสจ.ศรีสะเกษ  ส่ง แนวทางการเชื่อมต่อระบบเสียง VDO Conference กับระบบเครื่องเสียงห้องประชุม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ระบบ VDO Conference ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตามสิ่งข้างต้นนี้ 

ผลการสำรวจข้อมูลการใช้งานระบบ VDO Conference คลิก

ที่มา :
ที่ ศก 0032.011/ว 2807 ลว 16 มิ.ย. 2563 เรื่อง  
แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบ VDO-Conference 


กิจกรรมสมรรถนะ 2563 ดู 3 เรื่อง 
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
 งาน 43แฟ้ม @ตรวจสอบการส่ง คลิก
                            @ตรวจสอบService คลิก

 ตรวจสอบบริการPt.Dead รายรพ.สต. คลิก

งานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์

1. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยวาระการประชุมปีงบฯ 2563


# เดือนตุลาคม 2562                # เดือนกุมภาพันธ์ 2563      # เดือนมิถุนายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562         # เดือนมีนาคม 2563         ​​​  เดือนกรกฎาคม 2562  
เดือนธันวาคม 2562              # เดือนเมษายน 2563          เดือนสิงหาคม 2562  
# เดือนมกราคม 2563              # เดือนพฤษภาคม 2563      เดือนกันยายน 2562

OK พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 คลิกที่นี่
OK พระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 คลิกที่นี่
OK แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คลิกที่นี่...Word  PDF 

หมายเหตุ ใช้รูปถ่ายข้าราชการที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน(ขาวดำ หรือสี) จำนวน 2 รูป สำหรับติดแบบคำขอฯและบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2562 

สสอ.ขุขันธ์           # 56 ปรือใหญ่               # 66 ปราสาท
30 ร.พ.ขุขันธ์        # 57 ปรือคันตะวันออก  # 67 บ่อทอง
48 โคกโพน          #58 ทับทิมฯ 06            # 68 สำโรงตาเจ็น
49 ตะเคียนบังอิง   # 59 หนองลุง               # 69 นาก๊อก
50 จะกง                # 60 สมบูรณ์                # 70 กฤษณา
51 ใจดี                  # 61 หัวเสือ                  # 71 วิทย์
52 กันจาน             # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก # 72 ตรอย
53 อาวอย             # 63 กวางขาว               # 73 นิคมซอยกลาง
54 หนองคล้า        # 64 คลองกลาง           # 74 โนน
55 ขนุน                 # 65 โคกเพชร
OK ฐานข้อมูลส้วมสาธารณะอำเภอขุขันธ์  ปี 2562
1) ประเภท รพ.สต.    คลิกที่นี่ 
OK แบบส้วมสาธารณะ
1) อาคารส้วมสาธารณะผู้สุงอายุและผู้พิการ   คลิกที่นี่ 
2) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 2 ห้อง   คลิกที่นี่         
3) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 4 ห้อง   คลิกที่นี่
4) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 5 ห้อง   คลิกที่นี่         
5) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 6 ห้อง   คลิกที่นี่
OK แบบฟอร์มตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ-HAS2016
OK แนวทางการดำเนินงาน HWP2559
OK คู่มือการดำเนินงาน HWP2559
OK # คลินิคสุขภาพเกษตรกร  ปี พ.ศ. 2558 มี รพ.สต.ที่เข้าร่วมคลินิกสุขภาพเกษตรกร ข้อมูลเดิมคือ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ตะเคียนบังอีง , รพ.สต.คลองกลาง , รพ.สต.โคกเพชร , รพ.สต.หนองคล้า , รพ.สต.ขนุน และรพ.สต.อาวอย   ปี พ.ศ. 2559 อำเภอขุขันธ์ จะต้องมีจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมทั้งหมดคิดจากร้อยละ 40 ของรพ. สต. ทั้งหมด คือ 10.8 ดังนั้น จะต้องมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น 11 แห่ง - 6 แห่ง(เดิม) จึงเหลือจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมเพิ่มเติมอีกในปี 2559  จำนวน 6 แห่ง (จังหวัดศรีสะเกษมี รพ.สต.ทั้งสิ้น 256 แห่ง ปี 2558 มี รพ.สต.เข้าร่วมฯ 75 แห่ง และในปี 2559 จะมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น  103 แห่ง)
แผ่นเทียบสีมาตรฐานสำหรับแปลผลโคลีนเอสเตอเรส

            ข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร


**************
- ค้นหาข้อมูลโรงงาน/สถานประกอบการในพื้นที่ คลิก
- เอกสารการอบรมการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย  คลิก
 # การดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ คลิก
การใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 คลิก
 # แบบประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2562 คลิก
# ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพกรณีการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี 2562  คลิก
# รายงานข้อมูลการออกข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพรบ.การสาธารณสุข ปี๒๕๓๕ คลิก
# แบบ นบก. 1-56 คลิก
#แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ คลิก
#แบบตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอย คลิก
#แบบสำรวจข้อมูลรถสูบสิ่งปฏิกูล คลิก

2.งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
# แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด(MMR/MR)เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง 1-12 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ (ข้อมูลจาก VAC_01/VAC_02) คลิก
 # ผลการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในที่มีอายุ 20,30,40,50,60 ปี (ผู้ที่เกิดในปี 2541,2531,2521,2501) คลิก
# ผลการให้วัคซีน Influenza ในหญิงตั้งครรภ์ คลิก
# แบบรายงานผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
   วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2561 คลิก
# แบบรายงานผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขปี 2562 คลิก
# แบบรายงานการสำรวจจำนวนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2562  คลิก
# เอกสารงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค1 คลิก
# เอกสารงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค2 คลิก
# แบบรายงานการสำรวจจำนวนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2563 คลิก
# แบบรายงานผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 คลิก
# แบบสำรวจเป้าหมายประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 คลิก
ผลการให้วัคซีน HPV ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 คลิก
# แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานงาน EPI ปี 2563 คลิก
#แบบรายงานประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 คลิก
ใบเบิกวัคซีน
  - ธค.61 คลิก        - ตค.62 คลิก        - สค.63 คลิก
  - มค.62 คลิก       - พย.62 คลิก       - กย.63 คลิก
  - กพ.62 คลิก      - ธค.62 คลิก   
  - มีค.62 คลิก      - มค.63 คลิก
  - เมย.62 คลิก     - กพ.63 คลิก
  - พค.62 คลิก      - มีค.63 คลิก
  - มิย.62 คลิก      - เมย.63 คลิก
  - กค.62 คลิก      - พค.63 คลิก
  - สค.62 คลิก      - มิย.63 คลิก
  - กย.62 คลิก      - กค.63 คลิก
 # สรุปแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ ปี ๒๕๖๒ คลิก
 # การเร่งรัดการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคหัด โปลิโอ และอาการภายหลังการได้รับวัคซีน คลิก
 # ผลการให้วัคซีนเอชพีวีในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ คลิก
การบริหารจัดการวัคซีนเอชพีวี คลิก
เป้าหมายประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 คลิก
# แนวทางการให้วัคซีน DTP-HB-HPV ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิก
# แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด(MMR)เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง 1-7 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ (ข้อมูลจาก VAC_01/VAC_02)คลิก
# แบบสำรวจความต้องการวัคซีนป้องกันโรคหัด(MR)เพื่อใช้ในการรณรงค์แก่เด็กอายุระหว่าง7-12 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ(ข้อมูลจาก VAC_01/VAC_02)คลิก
แนวทางดำเนินงานวัคซีน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คลิก
3.งานขยะติดเชื้อ 
# ผลการดำเนินงานขยะติดเชื้อ ๖๒ คลิก 
# ผลการดำเนินงานขยะติดเชื้อ ๖๓ คลิก
4.งานสุขภาพจิต
# รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2561 คลิก
# แบบสำรวจสหวิชาชีพที่ให้บริการผู้ป่วยสุขภาพจิต ปี 2563 คลิก
# พรบ.สุขภาพจิต ปี 2551 คลิก
5.งานยาเสพติด
 # แนวทางการประกวดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ประจำปี ๒๕๖๒ ประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ คลิก

   แนวทางการตรวจประเมินสภาวะจิต/สุขภาพจิตของผู้ต้องขัง กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ
ุ6.รวม Onepage 
# งานขยะติดเชื้อ/ตรวจสอบคุณภาพหม้อนึ่งไอน้ำ ๓ มค.๖๒ คลิก
# ประชุมเตรียมหน่วยแพทย์ ๙ มค.๖๒ คลิก
# งานขยะติดเชื้อ ๒๓ มค.๖๒ คลิก
# ตรวจสถานประกอบการ  ๒๔ มค.๖๒ คลิก
# งานขยะติดเชื้อ ๓๐ มค.๖๒ คลิก
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
# เกณฑ์การประเมิน Ranking 62 คลิก

# ระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกองบริหารการสาธารณสุข คลิก