"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
1. อำเภอขุขันธ์ ขอบคุณ ผอ.รพ.สต. /จนท.ผู้รับผิดชอบงาน LTC จาก รพ.สต. และ อปท./อบต.ที่เข้าร่วมประชุม LTC 
         อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ ขอบคุณ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ , ผอ.รพ.สต. พยาบาล/จนท.รพ.สต. ,นายก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ที่เป็นผู้รับผิดชอบงานตำบลLTC ทั้ง 14 อบต. ที่ได้เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตำบลLTC อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ชั้น 2 เวลา 13.00 - 16.30 น.

           ในการประชุมครั้งนี้ นายอำเภอขุขันธ์มอบหมายให้ นายชิดชัย จารัตน์ ท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาการดำเนินการที่ผ่านมา และพร้อมที่จะร่วมมือดำเนินการแก้ไข และเร่งรัดการดำเนินงานตำบลLTCของแต่ละแห่ง ให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ และดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยพึ่งพิงกันอย่างจริงจัง
 
หมายเหตุ รายชื่อ 15 รพ.สต.ในพื้นที่ตำบลLTC ทั้ง 14 อบต. ได้แก่ รพ.สต.ใจดี ,หนองลุง , หัวเสือ ,โนน , วิทย์ ,นิคมซอยกลาง ,ปราสาท ,ตะเคียนช่างเหล็ก , สมบูรณ์ , คลองกลาง , ตรอย ,กวางขาว , กฤษณา, กันจาน และ นาก๊อก

2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC โดย คปสอ.ขุขันธ์ รับการสนับสนุนงบประมาณ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง : LTC ประจำปีงบประมาณ 2562
          คปสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. , ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ/LTC ประจำ รพ.สต. , ผู้รับผิดชอบงานตำบลLTC​ จาก อปท. /อบต. และนายก อปท./อบต.ทุกแห่ง เข้าร่วมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ โดย คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง : LTC ประจำปีงบประมาณ 2562  
หมายเหตุ 
         - อปท./อบต.    23 แห่ง X2 = 46 คน
         - รพ.สต./ศสม. 28 แห่ง X2 = 56 คน
                         รวมจำนวนทั้งสิ้น  102 คน
กรอกส่งรายชื่อจนท.เข้าร่วมอบรมฯ คลิก https://bit.ly/2UIcm0p
       
     ตรวจสอบรายชื่อจนท.เข้าร่วมฯ คลิก https://bit.ly/2Bn0tGe

ที่มา : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC โดย คปสอ.ขุขันธ์ คลิก

3. ขอเชิญจนท.ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมรับการอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) เขตสุขภาพที่ 10
            ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีได้จัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  เทคโนโลยีใหม่ๆให้กับผู้รับการอบรม  ให้สามารถเป็นผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้ครอบคลุมและมีคุณภาพมากขึ้น  โดยเป้าหมายเป็นผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมในปี 2558 - 2559 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้รับโควต้าเข้ารับการอบรมจำนวน 53 คน  กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเต็ล  จังหวัดอุบลราชธานี  นั้น
          ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ให้คัดเลือกผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการร่วมในปี 2558 - 2559  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  เข้ารับการอบรมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยเบิกค่าที่พักค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มจากผู้จัด สำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด  โดย คปสอ.ขุขันธ์ ส่งชื่อจนท.จำนวน 2 ท่านเข้ารับการอบรม ได้แก่
          1) นางสมจันทร์  บัวเขียว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศสม.ห้วยเหนือ

          2) นางเพ็ญทิวา  สารบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โคกเพชร

ที่มา :
ที่ ศก 0032.007/ว252 ลง 18 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเชิอบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) เขตสุขภาพที่ 10

4. สสจ.ศรีสะเกษ ขอขอบคุณทีมงาน จนท.ทุก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ที่ร่วมกัน สำรวจข้อมูลชมรมผู้สูงอายุ จ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2562

         ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ โดยงานผู้สูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลชมรมผู้สูงอายุ จ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2562 (อำเภอขุขันธ์) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ นั้น บัดนี้ การสำรวจได้ดำเนินการ และส่งข้อมูลให้ สสจ.ศรีสะเกษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานดูแลผู้สุงอายุ สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบพระคุณ ทีมงาน จนท.ทุกรพ.สต.ที่ร่วมมือกันสำรวจข้อมูลฯอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และส่ง สสจ.ศรีสะเกษเป็นภาพรวมอำเภอขุขันธ์ ได้ทันเวลา จึงขอคืนข้อมูลการสำรวจฯแก่ทุก รพ.สต.เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อ้างอิงข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป

รับคืนข้อมูลการสำรวจฯ คลิก

ที่มา :
งานผู้สูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ(4 กุมภาพันธ์ 2562)


5. เกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 : กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 20/100 คะแนน
 ที่มา : ที่ ศก 0032.002/73 ลง 8 ม.ค. 2562 เรื่อง ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. การอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) จังหวัดศรีสะเกษ  ปีงบประมาณ 2562
# จำนวน 600 รูป/คน(พระ 300 รูป +โยม 300 คนรวมเป็น 600 ราย)
# อบรมรุ่นละ 2 วัน 


โซนที่ 4 จะอบรมวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562


กรอกส่งรายชื่อพระ และ อสว.เข้าร่วมอบรมฯ
       คลิก https://bit.ly/2Dk84We

       
     ตรวจสอบรายชื่อพระ และ อสว.เข้าร่วมฯ
           คลิก 
https://bit.ly/2DefWbt

# โซนที่ 4 ประกอบด้วย รพ.สต.&ร.พ. ดังนี้
     1) อำเภอขุขันธ์    รพ.สต.&ร.พ.  2
8 แห่ง x 2 =   56 ราย
     2) อำเภอไพรบึง   รพ.สต.&ร.พ.    9 แห่ง x 2 =   18 ราย
     3) อำเภอปรางค์กู่ รพ.สต.&ร.พ.  14 แห่ง x 2 =   28 ราย
     4) อำเภอภูสิงห์    รพ.สต.&ร.พ.  10 แห่ง x 2 =   20 ราย
    สรุป   จำนวน รพ.สต.&ร.พ. 60 แห่ง x 2 = 122 ราย

# เป้าหมายการอบรม รพ.สต./โรงพยาบาล แห่งละ 2 ท่าน ประกอบด้วย
     ✓ พระ 1 รูป
     ✓ ฆราวาสดูแลที่ใกล้ชิดวัด 1คน

#คุณลักษณะของพระสงฆ์ที่จะอบรมเป็น พระ อสว.
     - สามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี
     - อายุไม่เกิน 69 ปี
     - สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลาครบถ้วนตามหลักสูตร
     - เจ้าอาวาส/เจ้าคณะปกครองสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสนับสนุนการดำเนินงานหลังการอบรม

#คุณลักษณะของฆราวาสที่จะมาอบรมร่วมกับพระ อสว.: 
     - เป็นกรรมการวัด หรือ
     - มีความพร้อมที่จะตัวแทนชุมชนทำงานร่วมกับพระ อสว.ในการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพและพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่จะสนับสนุนการดูแลสุข ภาพพระสงฆ์ให้กับคนในชุมชน

# สถานที่จัดการอบรมฯโซนที่ 4 :
       ณ วัดปรือคัน  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

# งบประมาณจัดการบรมฯ :
      ✓ค่าอาหาร 100 + เบรค 50 เช้า/บ่าย
         รวม 150บาทต่อคน/วัน * 2วัน เป็นเงิน 300บาทต่อคน/วัน
      ✓ค่าวิทยากร จัดให้จุดละ 9,000 บาท
         สำหรับรายชื่อเบิกของวิทยากร จะใช้ 6-7 คนต่อจุด(ถัวเฉลี่ย)
โครงสร้างหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) เขตสุขภาพที่ 10
แผนการเรียนรู้จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่
1. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2. โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
3. โภชนาการสำหรับพระสงฆ์
4. การบริหารร่างกายและเคลื่อนไหวใช้แรงที่เหมาะสมสำหรับสมณสารูป
5. การดูแลสุขภาพช่องปาก
6. หลักการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทางของกรมอนามัย
7. การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในภาวะเจ็บป่วย
8.การใช้ยาสามัญประจำบ้าน

ที่มา : การอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด(อสว.) เขตสุขภาพที่ 10 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์  ปีงบประมาณ 2562
        คณะทำงาน คปสอ.ขุขันธ์ ตามโครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์  ปีงบประมาณ 2562 ขอแจ้งแผนออกติดตั้ง/อัพเดท และให้คำแนะนำการใช้งานระบบการสื่อสารด้านสุขภาพ ได้แก่ โปรแกรมEMR link , Line Consult คปสอ.ขุขันธ์ และ Lin@ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ณ รพ.สต.ทุกแห่ง ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

รพ.สต.วันที่ออกติดตั้งระบบ
การสื่อสารดานสุขภาพ
หมายเหตุ
รพ.สต. เขตที่ 111 กุมภาพันธ์ 2562ทีมงานวิทยากร/ติดตั้ง
รพ.สต. เขตที่ 212 กุมภาพันธ์ 25621.นายสุเพียร คำวงศ์
รพ.สต. เขตที่ 314 กุมภาพันธ์ 25622.นายวีรวัฒน์ รัศมี
รพ.สต. เขตที่ 4 , 715 กุมภาพันธ์ 25623.นายเชียรชัย นอกไธสง
รพ.สต. เขตที่ 5 , 618 กุมภาพันธ์ 2562


อบรมชี้แจงและทบทวนการใช้งานระบบ จนท.ผู้รับผิดชอบทุกจาก รพ.สต.ทุกแห่ง21 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : โครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 คลิก

2. สรุปข้อมุลผลงานการจัดทำOne Page เดือนมกราคม 2562
สรุปOnePage2562เดือนรพ.สต.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
48 โคกโพน113000000000014
49 ตะเคียนบังอิง141000000000015
50 จะกง9000000000009
51 ใจดี5000000000005
52 กันจาน102000000000012
53 อาวอย130000000000013
54 หนองคล้า130000000000013
55 ขนุน8000000000008
56 ปรือใหญ่233000000000026
57 ปรือคันตะวันออก7000000000007
58 ทับทิมฯ 065000000000005
59 หนองลุง92000000000011
60 สมบูรณ์6100000000007
61 หัวเสือ7000000000007
62 ตะเคียนช่างเหล็ก100000000000010
63 กวางขาว5000000000005
64 คลองกลาง8000000000008
65 โคกเพชร7200000000009
66 ปราสาท7000000000007
67 บ่อทอง130000000000013
68 สำโรงตาเจ็น8100000000009
69 นาก๊อก6000000000006
70 กฤษณา6000000000006
71 วิทย์4000000000004
72 ตรอย101000000000011
73 นิคมซอยกลาง7000000000007
74 โนน7100000000008
ภาพรวมทั้งอำเภอฯ238170000000000255

-->ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 5 ก.พ. 2562 โดย อ.สุเพียร  คำวงศ์หมายเหตุ
 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก
  3. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม

แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก

ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp 
ข้อมูล ณ วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service)  คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ) 
ข้อมูล ณ วันที่ :: 7 มกราคม 2562

4. เกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(งานไอที) 100/100 คะแนน
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สำหรับ รพ.สต. เน้น 5 ข้อ ดังนี้ 
รายละเอียดตัวชี้วัดงานไอที คลิก
      1. ร้อยละหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลครบและทันเวลา ทุกเดือน ที่ ประเมิน
     2. ร้อยละข้อมูลแฟ้ม ประชากร(Person) ถูกต้อง เงื่อนไขการตรวจสอบ (ประเมิน 1 วัน นับจากวันสุดท้ายของการออก ranking ) และข้อมูลการเสียชีวิตที่ไม่ปรับปรุงสถานะ
     3. ข้อมูล แฟ้ม Labor , newborn มีความครบถ้วนเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเกิด Online 
     4. ไม่มีข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยที่เสียชีวิตก่อนวันรับบริการในระดับอำเภอ และไม่มีข้อมูลการให้บริการในอนาคตในฐานข้อมูล HDC ของ แฟ้ม service,ncdscreen,anc,epi,fp, specialpp,nutri ประมวลผลรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน 
     5. ร้อยละข้อมูลระบุสาเหตุการตายในหน่วยบริการ มีความถูกต้องตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะที่ตายในหน่วยบริการ (ข้อมูลจากใบมรณะบัตร ที่ กยผ. ส่งให้ในระบบ FTP)
  ตรวจสอบข้อมุลตามตัวชี้วัดงานไอที คลิก
ที่มา : ที่ ศก 0032.002/73 ลง 8 ม.ค. 2562 เรื่อง ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

5. งานฝากมาจากไอที สสจ.ศรีสะเกษ
    แจ้งปรับปรุงข้อมูล อสม. ในระบบ HDC
    - ทราบว่าขณะนี้ กำลังมีการปรับปรุงระบบการจ่ายในชดเชย อสม. โดยตรวจสอบผลงาน และ อสม. จาก ระบบ HDC ดังนั้นจึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูล อสม. ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ให้ถูกต้อง และส่งเข้าระบบ HDC
    การตรวจสอบ/แก้ไข
    1. ตรวจสอบจำนวน ให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง
    2.ตรวจชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เลข 13 หลัก เพศ ให้ถูกต้อง
    3. typearea ต้องเป็น 1,3 เท่านั้น
    4. ที่อยู่ต้องมีที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน ชุมชน เขตรับผิดชอบของหน่วยบริการในแฟ้ม HOME
    5. discharge ต้อง เป็น 9 เท่านั้น

  ศูนย์เทคฯ ได้ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ HDC ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 ตามไฟล์ดาวน์โหลด คลิก