"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมเดือนมกราคม 62 (นายครรชิต ชูกลิ่น)


4.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
     4.3.1 งานสาธารณสุขภาคประชาชน
             - การจัดทำบัตร Smart Card อสม.
               ด้วยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดโครงการจัดทำบัตร Smart card อสม. เพื่อรองรับการจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับ อสม.ทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
ที่มา : หนังสือที่ ศก 0032.008/ว 6630 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง การจัดทำบัตร Smart Card อสม.
โดยบัตรนี้มีคุณสมบัติ  ดังนี้
          1. ใช้เป็นบัตรประจำตัว อสม.
          2. ใช้เป็นบัตรเดบิต (กดเงินสดผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
          3. สามารถใช้ชำระสินค้า หรือบริการต่างๆตามที่กำหนดได้
          แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดทำบัตร Smart Card
          - การจัดทำข้อบังคับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขและการจัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ
                  สสอ.ขุขันธ์ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์และการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติปี2562    ในวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งและประธาน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง
ที่มา : หนังสือที่ ศก 0432/    ลงวันที่    มกราคม  2562  เรื่อง ขอเชิญประชุม
          - ผ้าป่า อสม.
                     สสอ.ขุขันธ์ ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง นำส่งเงินผ้าป่า อสม. คนละ 50 บาท ภายใน 7 มกราคม 2562
          4.3.2 งานอุบัติเหตุ
                     สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง ๗ วันอันตราย (วันที่27 ธันวาคม 2561 – วันที่ 2 มกราคม 2562) รายงานโดย ศปถ.อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ มีอุบัติเหตุทั้งหมด 27 ครั้ง บาดเจ็บ 24 ราย เสียชีวิต 9 ราย (อำเภอกันทรลักษ์ 3 ราย อำเภอเมืองศรีสะเกษ 2 ราย อำเภออุทุมพรพิสัย 1 ราย อำเภอปรางค์กู่ 1 ราย       อำเภอราศีไศล 1 ราย อำเภอขุนหาญ 1 ราย  วันที่รายงาน 3 มกราคม 2562)
          สรุปข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 เทียบกับ ปี 2561