"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2558(อ.สุเพียร)

งานสาธารณสุขระหว่างประเทศ

1. ตามที่ สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดประชุมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของด่านช่องเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน ปีงบประมาณ 2558 ระว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด่านช่องทางเข้าออกประเทศและเครือข่ายจังหวัดชายแดนในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 และปรับปรุงแผนพัฒนาด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดนในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 อนุญาตให้นายกอบศักดิ์  พิมานแพง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประจำ รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 เข้าร่วมประชุมฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว กับนายสุเพียร  คำวงศ์หน.งานฯ จาก สสอ.ขุขันธ์ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการจากหน่วยงานผู้จัด

ที่มา : ที่ ศก 0032.006/ว.5439 ลง 25 ธ.ค. 2557 เรื่อง ขอเชิญประชุม


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดทำระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์(Pay Slip) ที่ลิงก์ http://www.ssko.moph.go.th/payslip/ (หรือคลิกดูที่ลิงก์ด้านล่างของหน้าเวปฯเวทีรายงานเฉพาะกิจ สสอ.ขุขันธ์) นั้น  เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์การกระทำความผิดตาม มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  ความว่า "ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ"  ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านลงทะเบียนเข้าใช้งาน และเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองใหม่อีกครั้ง เพื่อความปลอดภัย และปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน

งานดูแลผู้พิการ

1. ขอขอบคุณบุคลากรผู้สนใจที่ได้เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานเด่นเครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ สำหรับท่านที่เป็นพยาบาล จะได้รับหน่วยกิจ จำนวน 6 หน่วยกิจ

คำนำหน้าชื่อ - สกุลตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
นางพัทยา วันสุดลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ72 ตรอย
นางสุชาดา รัศมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ53 อาวอย
น.ส.จันทนีย์ บุญขาวพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ57 ปรือคันตะวันออก
นายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ56 ปรือใหญ่
นางกนกวรรณ บาตรโพธินันท์พยาบาลวิชาชีพ30 ร.พ.ขุขันธ์
นางกวิศรา สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ49 ตะเคียนบังอิง
นางณัฐธิดา ยุทธเลิศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ54 หนองคล้า
นางณัฎฐา ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ61 หัวเสือ
นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ74 โนน
นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ66 ปราสาท
นายวัชระ บุญเพ็งจพ.ทันตสาธารณสุข68 สำโรงตาเจ็น
นายกอบศักดิ์ พิมานแพงพยาบาลวิชาชีพ58 ทับทิมฯ 06
   

ตรวจสอบรายชื่อที่ที่ลิงก์  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IsxUa73v1sr5r6fuGfKhz3X8JzAM6PQTpNz-1vd88_4/edit?usp=sharing

ที่มา : http://www.ssko.moph.go.th/sarabun/upload_file/201411031554160.pdf   


งานจริยธรรม และวัฒนธรรม

1. นายสมชัย บูรณะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอขุขันธ์ ชื่นชมทีมงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ที่เข้าร่วมพระราชพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน และฝากขอบคุณคณะผู้จัดทำวีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอขุขันธ์ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป...
วีดิทัศน์งานวันพ่อแห่งชาติอำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557 

2. วีดีทัศน์ ส.ค.ส.ปีใหม่ 2558 "ฮักกัน...มั่นยืน...สุขสดชื่น...รับปีใหม่ 2558" จากใจ...ทีมงานชาวสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ...จัดให้ตามคำขอ ครับ  

รวมระบบสารสนเทศ คปสอ.ขุขันธ์(ICT-KK)

                 
เทคนิค JHCIS
การบันทึกอนามัยแม่และเด็ก

ประกาศ /ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
คำสั่งและประกาศหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ณ 1 เม.ย.56
ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557
PPTอบรม นสค.ศรีสะเกษ รุ่น 1-2(2013-06-05 15:02:03)