"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. การอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) เขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
             ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) เขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สามารถจัดการดูแลผู้สูงอายุในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุขด้านอื่นๆ โดยอบรมในช่วงวันที่ 6 -10 และ 16 -17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 

              ในการนี้  สสจ.ศรีสะเกษ  โดย สสอ.ขุขันธ์  จึงขอให้ท่าน ผอ.รพ.สต. แจ้งบุคลากรสาธารณสุขที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าที่พัก(คู่) ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง จากผู้จัด  สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเบิกจากต้นสังกัด


หมายเหตุ - สำหรับหนังสือขออนุญาต สสอ.ขุขันธ์ เป็นผู้ดำเนินการให้ และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ...ครับ

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว 3474 ลง 26 ก.ค. 2561 เรื่อง  ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุcare Manager เขตสุขภาพที่ 10 

2. ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดูแลรับผิดชอบเติมยา และเวชภัณฑ์ในตู้ยาสามัญประจำวัดฯ
             ด้วย มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ได้ดำเนินโครงการตู้ยาสามัญประจำวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(พระอิสริยยศในขณะนั้น)ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้วัดมีตู้ยา พร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาอาการเบื้องต้นของพระภิกษุ  และได้จัดส่งตู้ยาพร้อมยาสามัญให้กับวัดต่างๆทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมีความต่อเนื่อง  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จึงขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุนและบริหารจัดการเติมยาที่เหมาะสมให้เพียงพอในตู้ยาประจำวัดในโครงการดังกล่าว

             ในการนี้  สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดูแลรับผิดชอบเติมยา และเวชภัณฑ์ในตู้ยาสามัญประจำวัด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือ อสม.ได้ตรวจเยี่ยมวัดโดยบูรณาการเข้าร่วมกับเข้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ( พชอ.) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตู้ยาสามัญประจำวัด
ที่มา : ที่ 0032.007/3592 ลง 19 ก.ค. 2561 เรื่อง โครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร(พระอิสริยยศในขณะนั้น) 

3. ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดูแลรับผิดชอบเติมยา และเวชภัณฑ์ในตู้ยาสามัญประจำวัดฯ
             ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาจักษุและพัฒนาโปรแกรม Vision 2020 Thailand เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันภาวะตาบอดจากโรคต้อกระจก(การคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ ,การผ่าตัดต้อกระจก) และโครงการเด็กไทยสายตาดี (การคัดกรองสายตา การตรวจวินิจฉัยภาวะสายตาผิดปกติ)ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการติดตามประเมินผลผ่านโปรแกรม Vision 2020 Thailand พบปัญหาการนำเข้าข้อมูลประชากรไม่เป็นปัจจุบัน  และไม่ครอบคลุมทุกหน่วยบริการนั้น 

           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ  โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือให้ ผอ.รพ. สต.ทุกแห่งเร่งรัดกำกับดูแลแจ้งผู้เกี่ยวข้องในการนำเข้าข้อมูลประชากร และการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020 Thailand ให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุกหน่วยบริการ

ที่มา : ที่ ศก 0032.007 /ว 3474 ลง 13 ก.ค.  2561 เรื่อง  ขอความร่วมมือเร่งรัดบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Vision 2020 Thailand

โปรแกรมและแบบคัดกรองผู้สูงอายุ 2561 http://164.115.22.135/geriatrics/

การตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม)
10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561 คลิกเพื่อตรวจสอบ
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561 คลิกเพื่อตรวจสอบ
12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561 คลิกเพื่อตรวจสอบ