"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

    งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. การสำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแบบรายงาน 1 -รายชื่อผู้ป่วยติดเตียง ส่งรายงานอำเภอขุขันธ์และจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

        ตามที่ อำเภอขุขันธ์ ได้รับแจ้งจาก จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ป่วยติดเตียงเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย

        - อำเภอขุขันธ์ ได้ขอให้ท่านดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแบบรายงาน (แบบรายงาน 1 -รายชื่อผู้ป่วยติดเตียง ) ส่งให้ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อรวบรวมส่งให้นายอำเภอขุขันธ์ทราบภายในวันที่ 13  กันยายน 2566 และรายงานจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุและLTC ทุกแห่งที่ร่วมด้วยช่วยกันสำรวจจนแล้วเสร็จ สรุปยอดผู้ป่วยติดเตียง อำเภอขุขันธ์ ที่สำรวจคัดกรอง ครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 344ราย

ตำบลรพ.สต.ที่รับผิดชอบจำนวน (ราย)
กฤษณา03370 รพ.สต.บ้านกฤษณา10
กันทรารมย์03348 รพ.สต.บ้านโคกโพน20
03367 รพ.สต.บ้านบ่อทอง1
โคกเพชร03365 รพ.สต.บ้านโคกเพชร15
จะกง03350 รพ.สต.บ้านจะกง16
ใจดี03351 รพ.สต.บ้านใจดี5
ดองกำเม็ด03352 รพ.สต.บ้านกันจาน15
ตะเคียน03362 รพ.สต.บ้านตะเคียนช่างเหล็ก5
ตาอุด03364 รพ.สต.บ้านคลองกลาง7
นิคมพัฒนา03363 รพ.สต.บ้านกวางขาว5
03372 รพ.สต.บ้านตรอย2
ปราสาท03366 รพ.สต.บ้านปราสาท18
03367 รพ.สต.บ้านบ่อทอง15
ปรือใหญ่03356 รพ.สต.บ้านปรือใหญ่7
03357 รพ.สต.บ้านปรือคัน21
03358 รพ.สต.ทับทิมสยาม064
ลมศักดิ์03371 รพ.สต.บ้านวิทย์16
ศรีตระกูล03374 รพ.สต.บ้านโนน6
ศรีสะอาด03349 รพ.สต.บ้านตะเคียนบังอิง6
สะเดาใหญ่03359 รพ.สต.บ้านหนองลุง7
สำโรงตาเจ็น03368 รพ.สต.บ้านสำโรงตาเจ็น17
โสน03353 รพ.สต.บ้านอาวอย39
03354 รพ.สต.บ้านหนองคล้า2
03355 รพ.สต.บ้านขนุน11
หนองฉลอง03372 รพ.สต.บ้านตรอย1
ห้วยใต้03348 รพ.สต.บ้านโคกโพน1
03360 รพ.สต.บ้านสมบูรณ์18
ห้วยสำราญ03369 รพ.สต.บ้านนาก๊อก4
ห้วยเหนือ10930 ศสม.ห้วยเหนือ23
หัวเสือ03361 รพ.สต.บ้านหัวเสือ27
ผลรวม344

ที่มา : ที่ศก 0418/2660 ลว 7 ก.ย. 2566 เรื่อง  การสำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง

2.การประเมินตนเองตามแบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)  ประจำปี พ.ศ. 2566
            เรียน  ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน LTCทุกแห่ง
                      - เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
                      - ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. (ส่วนกลาง) ขอความอนุเคราะห์ ขอท่านให้ประเมินตนเองตามแบบประเมินการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) หลักเกณฑ์การให้คะแนนการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduusaN8w3nLyjhDA0o75lVrmm0Hizz_PkXLS9cJSVkS0CLlw/viewform  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 
                     - ขอขอบพระคุณล่วงหน้าที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
ที่มา : เยี่ยม อุบลฯ.กลุ่มไลน์ CMศรีสะเกษ, 25660911.


3.สสจ.ศรีสะเกษ ขอขอบคุณ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ที่รับเป็นตัวแทนรุ่นบุกเบิกในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม ในพื้นที่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566

        เมื่อระหว่างวันที่ 3 - 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.   นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดการประชุมและเป็นวิทยากรบรรยาย ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม ในพื้นที่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และห้องประชุมในเครือข่ายพื้นที่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งจัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 900 คน แบ่งเป็น 7 รุ่นๆละ 2 วัน ดังนี้ 
        รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 4 ส.ค. 2566 ณ ห้องประชุม อบต.โสน 
        รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 8 (9) ส.ค. 2566 ณ ห้องประชุมศาลารวมใจรักษ์ไทยพัฒนา หมู่ 13 ต.สำโรงตาเจ็น 
        รุ่นที่ 3 วันที่ 9 - 10 ส.ค. 2566 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านคลองกลาง 
        รุ่นที่ 4 วันที่ 15- 16 ส.ค. 2566 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านโคกโพน 
        รุ่นที่ 5 วันที่ 17- 18 ส.ค. 2566 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านปรือใหญ่ 
        รุ่นที่ 6 วันที่ 21- 22 ส.ค. 2566 ณ ห้องประชุม ศสม.ห้วยเหนือ
        รุ่นที่ 7 วันที่ 28- 29 ส.ค. 2566 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านสมบูรณ์ 
        สสจ.ศรีสะเกษ ขอขอบคุณ รพ.สต.ทั้ง 6แห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์และ ศสม.ห้วยเหนือ ที่รับเป็นตัวแทนรุ่นบุกเบิก และขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม ในพื้นที่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566  ที่ผ่านมา
ที่มา : ด่วนที่สุดที่ ศก 0033.007/4732  ลว 27 ก.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานเปิดการประชุม
4. โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ใหม่)  หลักสูตร 70 ชั่วโมง  ประจำปีงบประมาณ 2566
        เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ขุขันธ์ (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ และโรงพยาบาลขุขันธ์) จัด โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ใหม่)  หลักสูตร 70 ชั่วโมง  ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเพิ่มจำนวนCGและศักยภาพในระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 61 คน และรองรับการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงของอำเภอขุขันธ์ที่เพิ่มขึ้นในทุกหมู่บ้านชุมชน โดยเป็นหลักสูตรภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2566 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ และหลักสูตรภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2566 ประกอบด้วยการศึกษาดูงาน ณ หน่วยบริการ โรงพยาบาลขุขันธ์ และการฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่CGสังกัด การดำเนินโครงการราบรื่นและประสบความสำเร็จด้วยดี  ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ในสังกัดทุกแห่งที่ส่งกลุ่มเป้าหมาย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ใหม่) เข้าร่วมการอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง และ ขอชื่นชมความตั้งใจCGทุกท่านยอดเยี่ยมมาก  
💙ขอขอบคุณ หน่วยบริการที่ โรงพยาบาลขุขันธ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่CGสังกัดทุกแห่ง ที่เอื้อเฟื้อเป็นอย่างดี มา ณโอกาสนี้

5. ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี #กรมอนามัยจะจัดหลักสูตรอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Care Community : CC) หลักสูตรต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง
            ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี กรมอนามัย จะจัดหลักสูตรอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Care Community : CC) หลักสูตรต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง  สำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จํานวน 70 ชั่วโมง
กําหนดการอบรม
  1. เรียนทฤษฎี 20 ชั่วโมง วันที่ 17-19 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง วันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 ณ แหล่งฝึกในพื้นที่หน่วยงานต้นสังกัด
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 5 ตุลาคม 2566 รับจํานวน จํากัด เพียง 90 ที่นั่ง (ขั้นต่ำ จำนวน 60 คน)
ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท รวมค่าที่พัก อาหารกลางวัน อาหารเย็น
ผู้สนใจและมีคุณสมบัติ สามารถสแกน OR Code เพื่อลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดตามป้ายประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
 งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ การดูแลพระภิกษุที่รับการรักษาในโรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566
        เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566  นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ  สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ การดูแลพระภิกษุที่รับการรักษาในโรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลพระภิกษุอาพาธที่รับการรักษา ในโรงพยาบาล และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ดำเนินงานด้านการดูแลพระภิกษุสงฆ์ในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ และห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

KMองค์ความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม
ระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.07/ว5236 ลว 22 ส.ค. 2566 เรื่อง เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการการดูแล พระภิกษุที่รับการรักษาในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
1.ข้อมูลการติดตามดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ 
         ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์จากรพ.สต./หน่วยงานฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้กรอกข้อมูลการติดตามดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม และสสอ.ขุขันธ์ ได้รวบรวมข้อมูลส่งกลับไปที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แล้ววันที่ 13 กันยายน 2566 
         สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.และคณะเจ้าที่ผู้รับผิดชอบงานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวิทย์ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใจดี , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาก๊อก , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมบูรณ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนบังอีง ที่ได้ให้ความร่วมมือติดตามดูแลและรายงานข้อมูลฯ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวขุขันธ์
           ข้อมูลการติดตามดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ (ดูได้เฉพาะ จนท.ที่ได้รับอนุญาต เท่านั้น)
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว5720 ลว 6 กันยายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลการติดตามดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนว ทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เรียน  ผอ.รพ.สต./จนท.งานไอที ทุก รพ.สต.
          - เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
          - 
ด้วยปัจจุบันพบเหตุการณ์และความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งการบุกรุกโจมตีผ่านอินเตอร์เน็ต การเรียกค่าไถ่ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย การลบฐานข้อมูลผู้ป่วย สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
        1. ให้ทำการสำรองข้อมูล (Backup) ทุกวัน อย่างน้อย ๒ ชุด และจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้ในที่ปลอดภัยจากการเข้าถึงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกช่องทาง
        2. 
ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบงานต่างๆ เปลี่ยนรหัสผ่านของฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการที่ไม่สามารถคาดเดาได้ง่าย
        3. ห
ากมีระบบงานที่ต้อง Online ต้องมีระบบความปลอดภัยระดับสูง เพื่อป้องกันการบุกรุกเช่น อุปกรณ์ Firewall
        4. 
ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงงบประมาณ บุคลากร และ แนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๘
ที่มา : ที่ ศก 0033.001/ว5700 ลว 5 ก.ย. 2566 เรื่อง 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. การประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
         เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกฤษณา  จำนวน 98 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 588,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี    
      ขอขอบคุณ วันชัย ศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด , ท่านรองนายกฯ ,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา , ผอ.รพ.สต.บ้านกฤษณา ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ตำบลกฤษณา  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก.LTC.82801/ว.2 ลว 9 ส.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

2. การ
ประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี2566 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโสน โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาวอย 150 ราย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน  46 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า 50 ราย  รวมทั้งสิ้น 246 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น1,476,000บาท   ผ่านไปได้ด้วยดี    
      ขอขอบคุณ นายสำราญ อ่อนคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสน , น.ส.สุทธิพร แซ่โค้ว   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสน , นายสรพัศ บูรณ์เจริญ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสน , ผอ.รพ.สต.ทั้ง 3 แห่ง ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ตำบลโสน  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และถอดบทเรียนการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด19และอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ
        เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์และคณะ เข้าร่วม  ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และถอดบทเรียนการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด19และอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ  ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุม และหัวหน้างานควบคุมโรคจาก 22 อำเภอเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
KMเก็บตกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และถอดบทเรียนการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขใสถานการณ์โควิด19และอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ

4. การประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์ 
       เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี2566 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวิทย์  รวมทั้งสิ้น 63 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 378,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี    
      ขอขอบคุณ นายณัฐพล พันแก่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสน , นายพีรศิลป์ นิลวรรณ ผอ.รพ.สต.บ้านวิทย์ ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM และCG ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ตำบลลมศักดิ์  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก 81901/ว439  ลว 6 ก.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

5. นายสุเพียร  คำวงศ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานแสง สี เสียง ประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์  เนื่องในงานงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแชนโฏนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2566 
        เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/ LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานแสง สี เสียง ประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์  เนื่องในงานงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแชนโฏนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย อำเภอขุขันธ์ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 23 แห่ง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ สำหรับ บุญประเพณีแซนโฎนตา สารทแห่งความกตัญญูของชาวเมืองขุขันธ์ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) และบริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์   ซึ่งงานบุญปีนี้ของ อำเภอขุขันธ์ เป็นตัวแทนและยกระดับการจัดงานบุญประเพณีแซนโฎนตาเป็นงานระดับจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมรักษาและอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ที่สืบทอดกันมายาวนาน และต่อยอดคุณค่าและมูลค่าให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสู่อนุชนรุ่นหลังตลอดไป
ที่มา : ที่ ศก 0418/ว871  ลว 5 ก.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานแสง สี เสียง ประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์  เนื่องในงานงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแชนโฏนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2566