"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนกรกฎาคม 2557


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึง สสอ.ขุขันธ์ ที่ วท 5404/ว 140 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลกรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมเก็บข้อมูลแบบพกพาบนฐานข้อมูล JHCIS” สำหรับบุคคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้ยกระดับการให้บริการสาธารณสุขในชุมชนโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาทดแทนการเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนในแฟ้มกระดาษแบบปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้ส่งบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดเข้าร่วมอบรม จำนวน 6 คน โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว จากงบกลางของ คปสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2557 นั้น
สำหรับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้  1. นายเชียรชัย  นอกไธสง นว.สาธารณสุข รพ.สต.หนองคล้า 2. นายกฤษดา  สอนพูด นว.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตะเคียนบังอีง 3. นายปริวัฒน์  กอสุระ  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.สมบูรณ์ 4. นายวินิจ  มนทอง นว.สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.วิทย์ 5. นายธานินทร์ สัมพุทธานนท์ นว.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ตรอย 6.นางเพ็ญทิวา สารบุตร  นว.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โคกเพชร
  
  
                   

วันนี้ ชาว สสอ.ขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 6 ท่านที่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรมฯ หวังว่าคงได้นำความรู้มาใช้พัฒนาการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนให้ทันสมัย สามารถประมวลผลข้อมูลคืนสุชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง และชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนต่อไป
หมายเหตุ ชมการนำเสนอการสาธิต “การใช้โปรแกรมเก็บข้อมูลแบบพกพาบนฐานข้อมูล JHCIS” สำหรับบุคคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยคุณเชียรชัย นอกไธสง นว.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองคล้า....ต่อไป ครับ


งานดูแลคนพิการ
1. โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข ปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ตามที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข ปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ เพื่อให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน นิ้วล็อก ซึ่งมีกำหนดปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗-๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดได้ขอความอนุเคราะห์ โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ คัดกรองคนไข้รายใหม่ และติดตามผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการรักษา พร้อมจัดพาหนะรับ- ส่งผู้ป่วยเพื่อมารับบริการคัดกรอง ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกิตติรังสี ชั้น ๕ โรงพยาบาลศรีสะเกษ สภากาชาดไทย จะมอบเงินสนับสนุน ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด รายละเอียดดังนี้ ผู้ป่วยปากแหว่ง – เพดานโหว่ ได้รับเงินสนับสนุน รายละ ๑,๐๐๐ บาท ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดอื่นๆ ได้รับเงินสนับสนุน รายละประมาณ ๗๐๐ บาท

 ที่มา : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (คปสจ.ศก.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

งานดูแลผู้สูงอายุ
1. ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ในสังกัดสำรวจข้อมูลคลังปัญญาในพื้นที่รับผิดชอบของท่านโดยเน้นท่านที่มีบทบาทหลักในชมรมผู้สูงอายุในสังกัด รพ.สต.ของท่าน จำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อจัดทำทำเนียบคลังปัญญาผู้สูงอายุในระดับจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

หมายเหตุ - ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจและกรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 พร้อมนี้ขอภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นด้วย 1 ภาพ(ถ่ายจากล้องโทรศัพท์ก็ได้...นะครับ)

***กรอกรายงานการสำรวจที่ฟอร์ม ด้านล่างนี้ ครับ
https://docs.google.com/forms/d/1AotGOPHxQxmKD-SynAUf8E66Z5OeM9Nns2WyFrqYZ5I/viewform

*** ตรวจสอบผลการกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่าง ครับ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o9tTkdBNJVJ85HOroguURUjPNnFhCnXuGWpSuc1M0Mw/edit?usp=sharing 


2. ขอบคุณ รพ.สต.ปรือใหญ่ ,รพ.สต.โคกโพน,รพ.สต.ใจดี,รพ.สต.หัวเสือ ,รพ.สต.อาวอย และPCUห้วยเหนือ ที่ได้ส่งผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2557 ขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ ประกอบด้วย
1) ภาคีด้านผู้สูงอายุในตำบลเป้าหมาย ได้แก่ จนท.ผู้รับผิดชอบงาน 1 คน จนท.อบต.ที่รับผิดชอบ 1 คน และประธานชมรมผู้สูงอายุหรือแกนนำ 1 คน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 2) ผู้รับผิดชอบคลีนิคผู้สูงอายุ รพท./รพช. แห่งละ 1 คน

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. แจ้งถึง ผอ.รพ.สต.หนองคล้า ,อาวอยและขนุน เท่านั้น
           ตามที่กรมควบคุมโรค ร่วมกับสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดมีการจัดตั้งคลินิคสุขภาพเกษตรกรในPCU/โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2556 นั้น
          ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทั้ง 3 แห่งข้างต้น ประเมินผลการจัดบริการคลินิคสุขภาพเกษตรกร ตามแบบประเมินที่ส่งมาด้วยในลิงก์ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เพื่อส่งรายงานต่อ สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป

*** แบบประเมินผลการดำเนินงานคลีนิคสุขภาพเกษตรกรของหน่วยบริการปฐมภูมิ พื้นที่เป้าหมายปี 2556และปี 2557
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dER6Tmt6S2dOdzZjSHJhekJoM21lMXc&usp=sharing

2. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินส้วมสาธารณะของรพ.สต.ตามเกณฑ์ประเมินตนเองเพื่อสรรหาสุดยอดส้วมสาธารณะ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557 โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าไปประเมินฯ (ดูรหัสเลขท้าย 2 ตัวของรพ.สต.ของท่านเป็นหลัก) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gsE3S4FnngnznKvC-AYpbwvmT__9JdPDRvPdIvr6jis/edit?usp=sharing 


3.ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาขยะ สืบเนื่องจากปัญหาเพลิงไหม้บ่อขยะขนาดใหญ๋ ที่ ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
       ในการนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะดังกล่าว สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธื ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้
       1. ตรวจสอบกระบวนการกำจัดขยะทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม การขนย้าย การนำไปใช้ประโยชน์ การกำจัด และทำลายให้มีประสิทธิภาพ
       2. แจ้งผลการดำเนินการให้งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสอ.ขุขันธ์ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เพื่อรายงาน สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป
       *** กรอกรายงานการตรวจสอบกระบวนการกำจัดขยะ ปี 2557 ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vm9P1a3H5entenBGfV4iJ_8NEel1eP8vrr4z-TvzvZ0/edit?usp=sharing

ที่มา: หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว 1999 ลง 15 พ.ค. 2557 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

4. ตามที่ ได้เกิดปัญหาไฟไหม้บ่อขยะบ่อยมากในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันกำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น
ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบกรอกแบบสำรวจข้อมูลการกำจัดขยะมูลฝอย ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งข้อมูลกลับไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เพื่อส่งต่อกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป
*** กรอกแบบสำรวจข้อมูลการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/1R28EwOxGVOU-sd7wV_OTbC68RRoxp3HurDwiuA8YJwQ/viewform ที่มา: หนังสือศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0032/ว5755 ลง 10 เม.ย.2557 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  (มีข้อสงสัยโทรประสานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสอ.ขุขันธ์ โทร.081-0751512 ในวันและเวลาราชการ ครับ)


งานสาธารณสุขระหว่างประเทศ
1.
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมการให้บริการสุขภาพเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2557 โดยกำหนดฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2557 ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้ สสอ.ขุขันธ์ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 โดยให้ส่งรายชื่อให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และเข้ารับการอบรม ตามวันที่ที่กำหนด ในเวลา 08.00 - 16.30 น.ทุกวัน โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะจากต้นสังกัด ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สสจ.ศรีสะเกษ

หมายเหตุ - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2557 กลุ่มเป้าหมาย จากสสอ.ขุขันธ์ 1 ท่าน ส่งชื่อ...คุณสุเพียร คำวงศ์... และรพ.สต.อำเภอละ 1 คน ส่งชื่อ...น.ส.นัฎฐา ไชยมาศ พยาบาวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หัวเสือ... - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2557 กลุ่มเป้าหมาย จากรพ.สต.อำเภอละ 1 คน ส่งชื่อ...น.ส.อนัญญา พันทอง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.อาวอย และน.ส.ศศิธร ธรรมบันเทิง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.ขนุน...
ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.002/ว.2722 ลง 26 มิ.ย. 2557 เรื่อง การอบรมพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างการให้บริการสุขภาพเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน http://www.ssko.moph.go.th/sarabun/upload_file/201406251648584.pdf

งานวัฒนธรรม/จริยธรรม
1.
กำหนดการปฏิบัติธรรมของบุคลากรในสังกัดคปสอ.ขุขันธ์ ณ วัดป่าหนองโพธิ์ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย...พี่วัลภา วิเศษสุกล หน.ฝ่ายหารพยาบาล ร.พ.ขุขันธ์ แจ้งมาล่าสุดว่า....
ขอรวบเป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 - ทุกโซน(โซน 1 - โซน6 )มาร่วมบุญกันวันนี้วันเดียวเลย...ขอความร่วมมือ รพ.สต.ละ 2 ท่าน ครับ
เวลา 07.00 – 07.30 น. - ถึงวัดวัดป่าหนองโพธิ์ โดยพร้อมเพรียงกัน
และร่วมถวายภัตตาการเช้า - รับศีลรับพร - รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน เวลา 09.30 – 12.00 น. - รับฟังธรรมเทศนาเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ - สนทนาธรรมและทบทวนตนเอง เวลา 12.00 – 13.00 น. –รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 17.30 น. –ฝึกนั่งสมาธิ - เดินจรงกรม เวลา 18.00 – 19.30 น. - ธรรมวัตรเย็น - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ