"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานงานดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ/LTC (COC, Palliative Care)

1.สสจ. ศรีสะเกษ แจ้งผลการคัดเลือกบุคคล องค์กร และนวัตกรรมดีเด่นด้านผู้สูงอายุ 7 ประเภท ระดับจังหวัดศรีสะเกษ

เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          - สสจ. ศรีสะเกษ แจ้งผลการคัดเลือกบุคคล องค์กร และนวัตกรรมดีเด่นด้านผู้สูงอายุ 7 ประเภท ระดับจังหวัดศรีสะเกษ และได้เชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 7 ประเภท เข้าร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC เขต สุขภาพที่ ๑๐ ณ ห้องประชุมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ผ่านมา ซึ่งจะรอผระกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 กรกฏาคม 2567
         - “ศรีสะเกษ : ปลอดภัย สัมฤทธิผล ยังยืน” ผลการคัดเลือกผลงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๗ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์ ผ่านการคัดเลือก  2 ผลงาน ได้แก่ ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น (นายสมชัย แสงสว่าง อำเภอขุขันธ์) และผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ดีเด่น (นางสาววิรันตรี นัยนิตย์ โรงพยาบาลขุขันธ์)

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว4765 ลว 24 มิ.ย. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุม และขอแจ้งผลการคัดเลือกบุคคล องค์กรและนวัตกรรมดีเด่นด้านผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ

2. การประชุมประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อการประชุม “การแพทย์แผนไทยกับการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลระยะยาว และการดูแลแบบประคับประคอง

เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          - สสจ.ศรีสะเกษ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดของท่านที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเครือข่ายโรงพยาบาลศรีสะเกษ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมกิตติรังษี อาคารผู้ป่วยนอกชั้น ๕ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจำนวน ๑๐๐ คน ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง CNEU โดยสามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรมทาง QR Code หรือ  คลิก ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่มา : ที่ ศก0033.007/ว5030 ลว 3 ก.ค. 2567 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย เครือข่ายโรงพยาบาลศรีสะเกษ

3. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือท่าน สนับสนุนบุคลากร ในสังกัดเข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          - ตามที่  สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้

           ๑) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้าน สุขภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒,๘๔๙ คน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่หรือมีภาวะพึ่งพิงในหมู่บ้านหรือชุมชน

           ๒) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มเติมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจำนวน ๕๐ ชั่วโมง จำนวน ๑๕,๕๔๖ คน เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงในพื้นที่

          - สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือท่าน สนับสนุนบุคลากร ในสังกัดเข้าร่วมเป็นวิทยากร ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว5093 ลว 5 กรกฎาคม 2567  เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ขอเชิญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการcare giver : CG ในชุมชน เครือข่าย คปสอ.ขุขันธ์ ปี 2567

เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          - คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอขุขันธ์ขอความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งแจ้ง Care Giver ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Care Giver : CG ในชุมชน ณ. ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ในวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 -16.00 น. ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ที่มา : ที่ ศก 0033.310/824 ลว 4 ก.ค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการcare giver : CG ในชุมชน เครือข่าย คปสอ.ขุขันธ์ ปี 2567

5. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือท่านประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่สมัครส่งผลงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ 8 องค์ประกอบ 
เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.ศสม.ห้วยเหนือ
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          - ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานีว่า สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการรับรองผลงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และผู้พิการ (Age - Friendly Communities) ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการพิจารณา รับรองผลงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน ที่สมัครส่งผลงานจำนวน ๘ องค์ประกอบ ซึ่งต้องมีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย กรมอนามัย ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference)
          - สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือท่านประสานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่สมัครส่งผลงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ 8 องค์ประกอบในอำเภอของท่าน เพื่อจัดทำผลงาน และนำส่งผลงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หมายเหตุ รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัคร 8 องค์ประกอบ จังหวัดศรีสะเกษ
                        1. เทศบาลตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
                        2. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
                        3. เทศบาลตำบลขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
                        4. เทศบาลตำบลกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
                        5. เทสบาลตำบลบึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
                        6เทตบาลตำบลศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
                        7. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
                        8. อบต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
                        9. อบต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
                        10. เทศบาลตำบลบุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว5121 ลว 8 ก.ค. 2567 เรื่อง การรับรองผลงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ 8 องค์ประกอบ ประจำปี 2567

งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1. ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งที่ได้แจ้งและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมฯ

เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          - เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ขุขันธ์ โดย งานแพทยแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายฯ คือ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จากทุก รพ.สต.ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ทั้้ง 28 แห่งเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
         - ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งที่ได้แจ้งและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้

ที่มา : ที่ ศก 0033.312/724 ลว 11 มิ.ย. 2567 เรื่อง ขอเชิญอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุโรคเข่าเสื่อม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2. การประชุมประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อการประชุม “การแพทย์แผนไทยกับการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลระยะยาว และการดูแลแบบประคับประคอง

เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
            - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
            - สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญบุคลากรงานแพททย์แผนไทยในสังกัดหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อการประชุม “การแพทย์แผนไทยกับการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลระยะยาว และการดูแลแบบประคับประคอง” ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น ๑ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายจาก หน่วยงานต้นสังกัด 

ที่มา : ที่ ศก0033.0014/ว5022 ลว 3 ก.ค. 2567 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช 2567

3. ตรวจสอบการส่งรายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ อำเภอขุขันธ์ 2567 

เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
            - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
            - คปสอ.ขุขันธ์ ขอติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ อำเภอขุขันธ์ประจำ
เดือนพฤษภาคม 2567 และเดือนมิถุนายน 2567 คลิก


ที่มา : ไลน์กลุ่มแผนไทยขุขันธ์,25670705.

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์  ร่วมออกเดินทางไปส่งและจัดเตรียมอุปกรณ์ ณ  กุฏิชีวาภิบาลวัดโคกโพน กับทีมงานโรงพยาบาลขุขันธ์

             เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์  ออกเดินทางไปส่งและจัดเตรียมอุปกรณ์ ณ  กุฏิชีวาภิบาลวัดโคกโพน กับทีมงานโรงพยาบาลขุขันธ์  โดยจะมีกำหนดการเปิดกุฏิชีวาภิบาลวัดโคกโพน ซึ่งเป็นกุฏิชีวาภิบาลแห่งแรกของอำเภอขุขันธ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567  ตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มีนโยบายการดำเนินงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติ การจัดตั้งสถานชีวาภิบาลเป็นหนึ่งในนโยบายมุ่งเน้น เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยระยะท้าย รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในระบบ Long Term Care ให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมครอบคลุม ทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิตใจ  สังคม และจิตวิญญาณ อย่างต่อเนื่อง จากโรงพยาบาลสู่บ้าน ชุมชน โดยให้มีการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลครอบคลุมทุกจังหวัดต่อไป

2. พิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาล ณ  วัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำหรับเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 

             เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน2567 เวลา 09.00 น. อำเภอขุขันธ์ โดย คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ขุขันธ์ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ ได้จัดตั้งและจัดให้มีพิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาล ณ  วัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำหรับเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขค่อนข้างน้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพของประชาชน มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการของพื้นที่อำเภอขุขันธ์  โดยมี  นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  พร้อมด้วย นางณัฐนันท์ จันทร์สวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์  คณะเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลขุขันธ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดฯ  อสม. เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ และคณะเจ้าหน้าที่ กำนันตำบลกันทรารมย์ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  สภาวัฒนธรรมตำบลกันทรารมย์และพี่น้องประชาชน คณะศรัทธาสาธุชนจำนวนมากมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายมา ณ ที่นี้

         พระมหามังกร กนฺตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดโคกโพน  เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ ในนามคณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ ได้ฝากอนุโมทนาสาธุ ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอำนาจแห่งบุญกุศลจงช่วยอำนวยหนุนส่งเสริมให้ทุกท่าน จงเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมั่นคงก้าวหน้า มีโชคมีลาภมีชัย ปลอดภัยแคล้วคลาดปราศจากความทุกข์ มีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา สุขกายสบายอุรา ทุกทิวาราตรีกาล ทุกท่าน เทอญ เจริญธรรมฯ


3. หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์
ร่วมเป็นเป็นวิทยากร ในโครงการถอดบทเรียนรวบรวมองค์ความรู้ศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ
 
         เมื่อระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายและอนุญาตให้ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ ร่วมเป็นเป็นวิทยากรโครงการถอดบทเรียนรวบรวมองค์ความรู้ศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมบุญประเพณีแซนโฎนตา สารทแห่งความกตัญญูของชาวอำเภอขุขันธ์  (มิติสุขภาพด้านที่4 คือ มิติด้านปัญญา หรือ จิตวิญญาณจากปราชญ์ชุมชนสู่เด็กและเยาวชน เพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอดคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของอำเภอขุขันธ์ที่ดียิ่งขึ้นตลอดไป
ที่มา : ที่ อว0648/1615 ลว 17 มิ.ย. 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานทุกระดับในสังกัด สำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงความต้องการใช้ซอฟต์แวร์

เรียน  ผู้บังคับบัญชา/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          - ตามที่ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการยกระดับมาตรการ โซเบอร์ และกำชับให้ดำเนินการทันทีเรื่องการสำรองข้อมูลและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานภายใน หน่วยงานให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
          - สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานทุกระดับในสังกัด สำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2569 ในแบบฟอร์มที่กำหนดในลิงก์นี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NmvHoY1CrtRQBmuM40YgfWu6otAhOGYmxawGv-A4PWY/edit?usp=sharing 
           - ขอความร่วมมือดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นี้

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว5183 ลว 9 ก.ค. 2567 เรื่อง สำรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์

2. สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอแจ้งให้หน่วยบริการดำเนินการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานเอง  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

เรียน  ผู้บังคับบัญชา
          - เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
          - ตามที่ สป.กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในภาพรวมเพื่อให้ บริการแก่หน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันใช้บริการความเร็วรับ - ส่งข้อมูล 600/600 Mbps ภายใต้สัญญาเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สัญญาเลขที่ 17/2567, 18/2567 และ 19/2567ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2567
          - สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอแจ้งให้หน่วยบริการดำเนินการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานเอง ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป จะไม่มีการดำเนินการเช่าใช้บริการในภาพรวมโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติราชการและการให้บริการแก่ประชาชน มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว4693 ลว 20 มิ.ย. 2567 เรื่อง แจ้งเตรียมการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. การประชุมแนะนำเครื่องมือสำหรับการทำ Vuinerability Assessment (VA Scan)
           เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสอ.ขุขันธ์ ร่วมประชุมชี้แจงเครื่องมือสำหรับการทำ Vulnerability Assessment (VA Scan) สำหรับตรวจสอบช่องโหว่ ระดับ OS และ Service ที่ติดตั้ง โดยผ่านระบบ Video Conference (Cisco Webex ) 

           Web Application Scanners เช่น OWASP ZAP, Burp Suite สำหรับทดสอบและจำลองการโจมตี - Protocol Scanners เช่น Nessus เพื่อหาช่องโหว่ที่เกี่ยวกับ Port และระบบเครือข่าย - Network Scanners เช่น Nmap ใช้แสดงผลความผิดปกติในระบบเครือข่าย  หากทุก รพ.สต.ต้องการตรวจสอบช่องโหว่ฯ ดาวน์โหลดโปรแกรมด้านล่างนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป


 สสจ.ศรีสะเกษ ฝากช่วยเร่งรัดและดำเนินการ 3 เรื่องในปีนี้ ได้แก่ ร.พ.อัจฉริยะ-แสดงคิว-Tele Medicine-ระบบส่งยาถึงบ้านโดยRider/อสม. , 30บาท+Health ID และ Cyber Security

ที่มา :
 ที่ ศก 0033.011/88 ลว 2 ก.ค. 2567 เรื่อง เชิญประชุม

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1. ร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยม และ ประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
        เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ สสอ.ขุขันธ์  เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยม และ ประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

      ซึ่งในการนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดเป็นนโยบายประจำปี พ.ศ. 2567 โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ที่ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับงานด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเหล่าพสกนิกรชาวไทย และผู้ป่วยได้รับการดูแล สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ และ การช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลต่อไป

คำสั่งอำเภอขุขันธ์ ที่ 334/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว4221  ลว 6 มิ.ย. 2567 เรื่อง  ขอเชิญประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ และกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง  ณ วัดทุ่งบังอีงวิหาร ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง  ณ วัดทุ่งบังอีงวิหาร ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีฯ นางณัฐนันท์ จันทร์สวัสดิ์ นายกกิ่งอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ สภาวัฒนธรรมตำบลศรีสะอาด ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบลศรีสะอาด คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลศรีสะอาด นายไสย สมาธิ กำนันตำบลศรีสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลศรีสะอาด ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน และภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ฯ ร่วมชม #การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567​ และได้ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อีกด้วย

 
ที่มา : ที่ ศก0418/ว608 ลว 10 มิ.ย. 2567 เรื่อง เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

3. ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านยาง หมู่ที่ 7 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
           เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ สสอ.ขุขันธ์  เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านยาง หมู่ที่ 7 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ใน กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 2  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่แหล่งเรียนรู้ และการศึกษาดูงานต่อไป
ที่มา : ที่ ศก 0419/1688 ลว 13 มิ.ย. 2567 เรื่อง การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567