"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC
1. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทีมงานคณะ จนท.ผู้รับผิดชอยงานดูแลผู้สูงอายุทุกท่านรพ.สต.ทุกแห่ง ที่กรอกชื่อส่งรายผู้เข้าร่วมขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Aging Health Data และโปรแกรมอื่น ในงานผู้สูงอายุ ปี 2563

           ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดทําโครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจําปี ๒๕๖๓ และกําหนดจัดประชุม เชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลโปรแกรม Aging Health Data และโปรแกรมอื่นๆ ในงานผู้สูงอายุ โดยกําหนดจัดเป็น ๓ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
          ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอขุขันธ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ PCU ทุกแห่งๆ ละ ๑ คน ที่ได้กรอกรายชื่อเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ครบทุกท่านทุกสถานบริการ  และให้บุคคลดังกล่าว เข้าร่วมประชุมฯตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวให้จงได้  และให้นำคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คเข้าร่วมประชุมทุกคน รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยด้านล่าง 
-->
ลำดับที่สถานบริการคำนำหน้าชื่อ-สกุล
130 ศสม.ห้วยเหนือน.ส.วิรันตรี นัยนิตย์
248 โคกโพนน.ส.อรพรรณ วรยาน
349 ตะเคียนบังอิงนางกวิศรา สอนพูด
450 จะกงนายนายรัฐธนินท์ บุญใส
551 ใจดีนางภัทราวดี ประมวล
652 กันจานน.ส.วรรณกร แสนแสง
753 อาวอยน.ส.วรรณิษา มิ่งขวัญ
854 หนองคล้าน.ส.อัญญาพร พิมูลชาติ
955 ขนุนนางอัมพลิกา เสนาภักดิ์
1056 ปรือใหญ่น.ส.ธิดากาญจน์ ศรีมงคล
1157 ปรือคันตะวันออกนางผ่องศรี อินทนนท์
1258 ทับทิมฯ 06นายกอบศักดิ์ พิมานแพง
1359 หนองลุงน.ส.อภิรดี อินทรบุตร
1460 สมบูรณ์นางสิริพร ศรีอินทร์
1561 หัวเสือนางณัฎฐา ใชยมาศ
1662 ตะเคียนช่างเหล็กนายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์
1763 กวางขาวนางพีรภา จินดาวงษ์
1864 คลองกลางนางรุจิรา​ อ​ำ​พันธ์​
1965 โคกเพชรนายทวี ศิลารักษ์
2066 ปราสาทนางกฤษณา พันธ์แก่น
2167 บ่อทองนางกิริตา พละศักดิ์
2268 สำโรงตาเจ็นน.ส.สายยนต์ แหวนเพ็ชร
2369 นาก๊อกนายเสมือน อายุวงษ์
2470 กฤษณานางอริยพร บุญมา
2571 วิทย์น.ส.สุจิตรา ชาติตะคุ
2672 ตรอยนางพัทยา วันสุดล
2773 นิคมซอยกลางน.ส.สุจิตรา. ไชยนรา
2874 โนนน.ส.กานดา ประคอง
2994 สสอ.ขุขันธ์นายสุเพียร คำวงศ์

ที่มา : ที่ ศก 0432/     ลว 4 มิ.ย. 2563 เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลโปรแกรม Aging Health Data และโปรแกรมอื่น ในงานผู้สูงอายุ

2. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทีมงานคณะ จนท.ผู้รับผิดชอยงานดูแลผู้สูงอายุทุกท่านที่ความร่วมมือประเมินประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุผ่านโปรแกรม  Application  Health  For You (H๔U)  

            ตามที่  สํานักอนามัยผู้สูงอายุ ได้จัดทําเอกสารคู่มือการดําเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละของประชากร ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ประจําปี ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในผู้สูงอายุ ในระบบ Application Health For You (H๔U) หรือสมุดสุขภาพของประชาชนในการตอบตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมอย่างน้อยร้อยละ ๑ ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมทั้งหมดในพื้นที่   

            ในการนี้   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ     โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์    ขอขอบคุณทีมงานคณะ จนท.ผู้รับผิดชอยงานดูแลผู้สูงอายุทุกท่านที่ความร่วมมือประเมินประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุผ่านโปรแกรม  Application  Health  For You (H๔U) สถานบริการ แห่งละอย่างน้อย 5 คน ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ เสร็จสิ้นและสามารถสรุปส่งรายงานให้ สสจ.ศรีสะเกษ ได้ก่อนเวลาที่กำหนดภายในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลาก่อนเที่ยง
               ประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุผ่านโปรแกรม  Application  Health  For You (H๔U) คลิก   ตรวจสอบข้อมูล คลิก 

ที่มา : ที่ ศก 0432/405 ลว 19 พ.ค. 2563 เรื่อง  ขอความร่วมมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มผู้สูงอายุผ่านโปรแกรม H๔U

3. สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี จะลงพื้นที่CUPเพื่อติดตามเคลียร์ข้อมูลประเมิน ADL 

เรียน  CM/ผู้รับผิดชอบการลงประเมิน ADL ทุกท่าน  

         ตามที่ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ได้แจ้งยอดล่าสุด(ณ วันที่ ๑มิย.๖๓) ทางไลน์  เพื่อตรวจสอบข้อมูล และให้ลงประเมินให้ครบถ้วนต่อไป  โดยได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องไว้  สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  และขอความร่วมมือโปรดลงประเมิน ADL 9 เดือน 12 เดือน ให้ครบถ้วนทุกราย ดังรายชื่อที่ส่งมาตามไฟล์ Exel ที่เขตทำยอดสรุปไว้แล้ว  เพียงดับเบิ้ลคลิ๊กที่ตัวเลขสรุปแต่ละกองทุน  จะแสดงรายชื่ออีกไฟล์หนึ่งทันที  เพื่อให้ท่านได้ไปตรวจสอบและลงที่เมนูบันทึก ADL หลัง 9 เดือน  หากเคสที่ลงไม่แสดงสีแดงว่าเสียชีวิตแล้ว โปรด ติ๊กเลือกช่อง  DEATH  ด้วยทุกราย  ขอฝากขอบคุณทีมงานทุกท่าน  และในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓ จะลงที่พท.CUP เพื่อเคลียร์ข้อมูลประเมิน ADLต่อไป ที่มา : ไลน์กลุ่ม LTCอำเภอขุขันธ์ โดย สิทธิ์ทวี สปสช.เขต 10( 3 มิถุนายน 2563)


KPI 2563 ที่ได้รับมอบหมาย&รับผิดชอบ
จำนวน 5 กลุ่มงาน รวมทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด (รอบ2/2563 ตัดออก 8 ตัวชี้วัดเอกสารอ้างอิง

KPI 5 ประกันสุขภาพ
นางสมจันทร์ บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
901018  Template ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการกองทุนLTC  

KPI 7 ส่งเสริมสุขภาพ
นางสมจันทร์ บัวเขียว , นายสุเพียร คำวงศ์
401051 Template ชมรมผู้สูงอายุผ่านการประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพเกณฑ์ตำบลละ อย่างน้อย 1 ชมรม
401053 Template ร้อยละของการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ เกณฑร้อยละ 70
 แบบคัดกรองพระสงฆ์(ต้นฉบับเอกสารเวิร์ด)
       1. 
แบบคัดกรองพระ18-60ปีขึ้น คลิก
       2. แบบคัดกรองพระ60ปีขึ้น       คลิก
401054   Template  ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 80
401058  Template ร้อยละของการคัดกรองสายตานับนิ้ว 3 นิ้ว  3 เมตร   ร้อยละ 75

หมายเหตุ  Data Dictionary ตารางการคัดกรองสายตา นับนิ้ว3เมตร โดย อสม.  คลิก
 Data Dictionary และ วิธีการนำเข้าข้อมูลการวัดสายตา(va) โดยรพสต./รพ. คลิก

401065  Template ร้อยละของ Healthy Ageing ร้อยละ 80
401066  Template ร้อยละการคัดกรองสุขภาพ ADL ร้อยละ 95

ส่วนตัวชี้วัดที่ถูกต้ดออกในรอบ 1/2563 นี้ ได้แก่
??? 401050 ร้อยละของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 80
??? 401052 วัดผ่านการประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ สถานบริการอย่างน้อย 1 แห่ง
??? 401055 ร้อยละของผู้ป่วยดิตเตียงที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดบ้านเพิ่มขึ้นจากปี 62
??? 401056 ร้อยละของผู้ป่วยดิตบ้านที่เปลี่ยนกลุ่มเป็นติดสังคมเพิ่มขึ้นจากปี 62
??? 401067  ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ร้อยละ 60

KPI 8 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
 501019 Template 19. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยส่งต่อกลับบ้านในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่ 3 และ 4 ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
 501020 Template 20. ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกลุ่ม 1 และ 2 ที่รับการส่งต่อ ได้รับการตอบกลับและการเยี่ยมบ้านคุณภาพของผู้ป่วยตามโปรแกรม Thai COC
คู่มือThaiCOCล่าสุดส่วน
KPI 10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุเพียร คำวงศ์
110003   Template หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผู้ป่วยนอกบริการส่งเสริมสุขภาพ
110005   Template ร้อยละข้อมูลประชากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 97.00
110007   Template  หน่วยบริการมีข้อมูลน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลการบริการคนตาย ข้อมูลบริการล่วงหน้า 

KPI 12 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
นางอังคณาลักษณ์ , สุเพียร คำวงศ์
111068 Template 16.7 เยื่ยมติดตามผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่าร้อยละ 90
น.ส.สุธาสินีย์ สืบสนธิ์ , นายสุเพียร คำวงศ์
111128 Template 28.1 มีข้อมูลผู้พิการในพื้นที่แยกรายประเภท ที่เป็นปัจจุบัน (สำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) ครบถ้วน

ส่วนตัวชี้วัดที่ถูกต้ดออกในรอบ 1/2563 นี้  ได้แก่
??? 111129  28.2 มีการบันทึกข้อมูลผู้พิการใน 43 แฟ้ม ครบถ้วน สมบูรณ์ร้อยละ 90
??? 111130 28.3 ผู้พิการได้รับการประเมินและหรือบริการฟื้นด้านการแพทย์ที่เหมาะสม กับสภาพความพิการอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง   ร้อยละ 70

หมายเหตุ
 KPI110002 เหตุการตายไม่ผ่านเพราะว่าอะไร?  เหตุการตายที่เขาระบุไม่ถูกต้องระบุว่าอะไร ? ( KPI นี้ รพ.ขุขันธ์ ...ดูแลฯ)

ตอบ  ระบุสาเหตการตายไม่ถูกต้องตามหลักการ...ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ระบุสาเหตุการตายไม่ใช่แพทย์ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ...เป็น Case ที่แพทย์ไม่ได้ชันสูตรศพ
แนวทางแก้ไข  CUP ควรมีการจัดอบรม เรื่องการให้สาเหตุการตาย....ครับ     ข้อมูลของ CUP ขุขันธ์...ไม่มีข้อมูลดิบว่าผิดกี่ราย? สาเหตุใดบ้าง? จังหวัดดึงข้อมูลจากมหาดไทย ...ไม่แน่ใจว่า มีใน HDC หรือเปล่าครับ(ขอบคุณ...อ.สนั่น เทียนทอง)

 ระบุสาเหตุอะไร ส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกต้อง?  
ตอบ ชราภาพ

คู่มือการตายและการรับรองสาเหตุการตาย คลิก
แนวทางสรุปสาเหตุการตาย คลิก
สาเหตุการตาย และ การเขียนหนังสือรับรองฯ คลิก

 KPI 110003 หน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผู้ป่วยนอกบริการส่งเสริมสุขภาพ ( KPI นี้ รพ.สต.ทุกแห่ง...ดูแลฯ)
ตอบ  หน่วยบริการต้องส่งข้อมูล 43 แฟ้ม OP/PP ภายใน 30 วันหลังจากรับบริการ  และสาเหตุที่ไม่ผ่าน เพราะมีการ Key ข้อมูลเพื่อความครอบคลุมย้อนหลังเพี่อเก็บคะแนน QOF ถ้าไม่คีย์ ...QOF ตก ไม่ได้เงินครับ 
แนวทางแก้ไข    ถ้าต้องการคีย์ย้อนหลัง ไม่ควรเปิด visit ใหม่ ให้แก้ไข visit เดิม แต่ไม่รู้ว่า สสจ.ศรีสะเกษ จับที่วันที่ส่งครั้งแรก หรือวันที่ส่งตัวแก้ไข ครับ?

กิจกรรมสมรรถนะ 2563 ดู 3 เรื่อง 

 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
 งาน 43แฟ้ม @ตรวจสอบการส่ง คลิก
                            @ตรวจสอบService คลิก
 ตรวจสอบบริการPt.Dead รายรพ.สต. คลิก