"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในรับผิดชอบของนางสาวศิวพร พึ่งภพ

งานที่รับผิดชอบ
1. งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
     - งานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
        🚩 คู่มือแนวทางการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี
    - งานโภชนาการเด็ก
    - งานอนามัยโรงเรียน
    - งานทันตสาธารณสุข
        📌 กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี
2. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกกลุ่มวัย
3. งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ก้าวท้าใจ, ชุมชนไอโอดีน, อนามัยโพล)
4. Fee Schudule
5. พอ.สว.
6. งานบัตรประจำตัวข้าราชการ
            🚩แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการ    เอกสารประกอบด้วย
                                                                    1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
                                                                    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
                                                                    3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
                                                                    4. กพ.7 (หน้าแรกพร้อมลงลายมือชื่อ) จำนวน 1 ฉบับ
                                                                    5. กรณีบัตรหมดอายุ ให้แนบบัตรเก่ามาด้วย
                                                                    6. กรณีบัตรหาย ให้นำใบแจ้งความแนบมาด้วย

วาระการประชุมประจำเดือน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

วาระการประชุม

มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
เมษายน 2562

วาระการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ งานรับผิดชอบ นายนพดล ศรีอินทร์

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

๑. การจัดเก็บขยะติดเชื้อให้มีส่งทุกสัปดาห์ และการจัดส่งเซตสเตอร์ไรด์

๒. การกรอกรายงานการลดพลังงาน

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
๑ กระทรวงแจ้งสถานการณ์วัคซีนเอชพีวีขาดชั่วคราว และการบริหารจัดการวัคซีน ปี ๒๕๖๒ ดังนี้
   ๑.๑ เนื่องจากตลาดวัคซีนโลกยังไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจัดหาวัคซีน เข็ม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ และคาดว่าไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้จนถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ๑.๒ ให้ทุกรพ.สต.รวบรวมวัคซีนที่เหลือจาการให้บริการเข็ม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่งคืนคลังวัคซีนระดับอำเภอ ภายใน ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ กรอกแบบรายงานที่เวปสสอ. งานรับผิดชอบนายนพดล
   ๑.๓ การให้วัคซีนก่อนอย่างน้อย ๑ เข็ม เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเกิดโรค และเมื่อได้วัคซีนเข็มกระตุ้น จะทำให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงและคงอยู่ได้นาน แม้จะทิ้งช่วงไปจากปัญหาการขาดวัคซีนก็ตาม สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอให้กรอกรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน เข็มที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ ส่งภายใน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ กรอกแบบรายงานที่เวปสสอ. งานรับผิดชอบนายนพดล

๒. สสจ.ศก. แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒ และการจัดสรรวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ รพ.ขข. ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐ ราย ขอให้ดำเนินการดังนี้
    ๒.๑ สำรวจเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้ เพื่อรับการจัดสรรวัคซีนต่อไป กรอกแบบรายงานที่เวปสสอ. งานรับผิดชอบนายนพดล


๓. สสจ.ศก แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๙


งานสุขภาพจิตและยาเสพติด 

๑. การตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ปี ๒๕๖๑ยาเสพติด

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC และวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. คืนข้อมูลจากการRanking 1/2562 : LTC และงานวัดส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพี่น้องจนท.รพ.สต.นำไปใช้ประโยชน์

สรุปผลการดำเนินงานLTC อ.ขุขันธ์ ปี 2559 - 2562 คลิก
ทะเบียน Care Manger อ.ขุขันธ์ คลิก
ทะเบียน Care Giver อ.ขุขันธ์ คลิก

ข้อมูลพระภิกษุ สามเณร แม่ชี (สำรวจทุกวัด/สำนักสงฆ์) ปี 2562  อำเภอขุขันธ์  อ.ขุขันธ์ คลิก

แบบสรุปรายงานคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สสจ.ศรีสะเกษ ปี 2562 (25มีนาคม 2562) อ.ขุขันธ์ คลิก
หมายเหตุ
รายชื่อ 1 วัด 1โรงพยาบาล /รพ.สต. คลิก


2. คปสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพสต.ทุกแห่งที่แจ้งและปรสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC โดย คปสอ.ขุขันธ์ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2562
          ตามที่ คปสอ.ขุขันธ์ ได้เชิญ ผอ.รพ.สต., ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ/LTC ประจำ รพ.สต., ผู้รับผิดชอบงานตำบลLTC​ จาก อปท. /อบต. และนายก อปท./อบต.ทุกแห่ง เข้าร่วมตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ โดย คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง : LTC ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งการอบรมฯในครั้งนี้ นายสะอาด  วงศ์รักษ์ นายอำเภขุขันธ์ มอบหมายให้นายชิดชัย จารัตน์ ท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดฯ และมีนายวิสิฐศักดิ์  พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายการอบรมฯจาก อปท.และ รพ.สต. เข้าร่วม  จำนวนทั้งสิ้น 106 คน  มาประชุมพร้อมเพียง พร้อมก้าวเดินและขับเคลื่อนไปด้วยกัน ขอบคุณทุกท่านมา ณโอกาสนี้ด้วย
ที่มา : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง : LTC โดย คปสอ.ขุขันธ์ คลิก

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนมีนาคม 2562

ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
หมายเหตุ
 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก

2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 เมษายน 2562

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service)  คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ข้อมูล ณ วันที่ : 5 เมษายน 2562

ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต.  คลิกตรวจสอบ
            ***ไม่ควรมีข้อมูลการการให้บริการPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***

ข้อมูล ณ วันที่ : 2 เมษายน 2562

3. เรื่องแจ้งจาก จนท. กสท.ศรีสะเกษ
             ที่ใดเนตช้า ? IT >> จนท.CAT คุณนิทัศน์ จันครา โทร.0812380122 แจ้งมาว่า Cat ได้อัพเดทความเร็ว 100/50 Mb ให้ รพ.สต.ทุกแห่งแล้ว และจะออกมาตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เนตและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยออก ในพื้นที่ของอำเภอขุขันธ์ สัปดาห์หน้า เริ่มต้นวันจันทร์หน้านี้ 8 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ครับ

4. สสอ.ขุขันธ์ ฝากดูแลและตรวจสภาพการใช้งานกล้องวงจรปิด(CCTV) ให้พร้อมใช้งาน
               ตามที่ อำเภอขุขันธ์ ได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษ และกระทรวงมหาดไทยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ให้ทุกหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจไปสำรวจกล้องวงจรปิด(CCTV)ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานให้พร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการติดตั้งกล้อง โดยกล้องใดติดตั้งเพื่อใช้ตรวจสภาพ หรือเพื่อใช้ป้องปรามก็ต้องปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยความปลอดภัย และหากเกิดเหตุการณ์ใดในช่วงที่ผ่านมา แล้วมีรายงานว่ากล้องวงจรปิด(CCTV) ไม่สามารถใช้การได้ หัวหน้าหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบ สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือดูแลและตรวจสภาพการใช้งานกล้องวงจรปิด(CCTV) ให้พร้อมใช้งานทุกแห่ง เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัย และให้บริการประชาชนเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ
ตัวอย่างภาพจากกล้องวงจรปิด สสอ.ขุขันธ์
เฝ้าระวังและตรวจตราสถานการณ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา : ที่ ศก 0418/ว 2743 ลง 27 มิถุนายน 2560 เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่