"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ งานรับผิดชอบ นายนพดล ศรีอินทร์

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

๑. การจัดเก็บขยะติดเชื้อให้มีส่งทุกสัปดาห์ และการจัดส่งเซตสเตอร์ไรด์

๒. การกรอกรายงานการลดพลังงาน

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
๑ กระทรวงแจ้งสถานการณ์วัคซีนเอชพีวีขาดชั่วคราว และการบริหารจัดการวัคซีน ปี ๒๕๖๒ ดังนี้
   ๑.๑ เนื่องจากตลาดวัคซีนโลกยังไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจัดหาวัคซีน เข็ม ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ และคาดว่าไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้จนถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ๑.๒ ให้ทุกรพ.สต.รวบรวมวัคซีนที่เหลือจาการให้บริการเข็ม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส่งคืนคลังวัคซีนระดับอำเภอ ภายใน ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ กรอกแบบรายงานที่เวปสสอ. งานรับผิดชอบนายนพดล
   ๑.๓ การให้วัคซีนก่อนอย่างน้อย ๑ เข็ม เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเกิดโรค และเมื่อได้วัคซีนเข็มกระตุ้น จะทำให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงและคงอยู่ได้นาน แม้จะทิ้งช่วงไปจากปัญหาการขาดวัคซีนก็ตาม สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอให้กรอกรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน เข็มที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ ส่งภายใน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ กรอกแบบรายงานที่เวปสสอ. งานรับผิดชอบนายนพดล

๒. สสจ.ศก. แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒ และการจัดสรรวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ รพ.ขข. ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐ ราย ขอให้ดำเนินการดังนี้
    ๒.๑ สำรวจเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้ เพื่อรับการจัดสรรวัคซีนต่อไป กรอกแบบรายงานที่เวปสสอ. งานรับผิดชอบนายนพดล


๓. สสจ.ศก แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๙


งานสุขภาพจิตและยาเสพติด 

๑. การตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ปี ๒๕๖๑ยาเสพติด