"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในรับผิดชอบของนางสาวศิวพร พึ่งภพ

งานที่รับผิดชอบ
1. งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
     - งานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
        🚩 คู่มือแนวทางการจัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี
    - งานโภชนาการเด็ก
    - งานอนามัยโรงเรียน
    - งานทันตสาธารณสุข
        📌 กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี
2. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกกลุ่มวัย
3. งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (ก้าวท้าใจ, ชุมชนไอโอดีน, อนามัยโพล)
4. Fee Schudule
5. พอ.สว.
6. งานบัตรประจำตัวข้าราชการ
            🚩แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการ    เอกสารประกอบด้วย
                                                                    1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
                                                                    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
                                                                    3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
                                                                    4. กพ.7 (หน้าแรกพร้อมลงลายมือชื่อ) จำนวน 1 ฉบับ
                                                                    5. กรณีบัตรหมดอายุ ให้แนบบัตรเก่ามาด้วย
                                                                    6. กรณีบัตรหาย ให้นำใบแจ้งความแนบมาด้วย