"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ฝากแจ้งมา...
1.โครงการสร้างเสริมประชาสัมพันธ์องค์กรโดยการจัดรายการวิทยุชุมชน
               ด้วย เครือข่ายสุขภาพอำเภอขุขันธ์ คปสอ.ขุขันธ์ จะจัดประชุมชี้แจงตามโครงการสร้างเสริมประชาสัมพันธ์องค์กรโดยการจัดรายการวิทยุชุมชน โดย คปสอ.ขุขันธ์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากยิ่งขึ้น และมีความครอบคลุมในพื้นที่

               ในการนี้ เครือข่ายสุขภาพอำเภอขุขันธ์ (คปสอ.ขุขันธ์) จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบในหน่วยงานของท่าน ที่มีรายชื่อด้านล่างนี้ เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังกล่าว

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหน่วยงาน / เครือข่าย
1นายสุเพียร คำวงศ์จพ.สาธารณสุขชำนาญงานสสอ.ขุขันธ์
2นางเพ็ญทิวา สารบุตรนวก.สาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.โคกเพชร
3นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ตะเคียน
4นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอยจพ.สาธารณสุขชำนาญงานรพ.สต. นิคมพัฒนา
5นางณัฎฐา ไชยมาศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต. หัวเสือ
6นายธานินทร์ สัมพุทธานนท์นวก.สาธารณสุขชำนาญการรพ.สต. ตรอย
7นายปริวัฒน์ กอสุระจพ.สาธารณสุขชำนาญงานรพ.สต. สมบูรณ์
8นางสมใจ ทองมนต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขุขันธ์ ( OPD )
9นางนพนิต เหล่าแคพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขุขันธ์ ( ประชาสัมพันธ์)
10นางรัตนา วรสารพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขุขันธ์ ( หัวหน้า OPD )
11นางเพ็ญประภา ศรีฤทธิประดิษฐ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ขุขันธ์ ( หัวหน้า ER )
12นางดวงนภา สีหะวงษ์เวชกิจ งานอุบัติเหตุรพ.ขุขันธ์ งาน ER
13นางสาวจารุวรรณ ถนอมนวก.สาธารณสุขศสม.ห้วยเหนือ
14นางสาววิรันตรี นัยนิตย์จพ.เภสัชกรรมศสม.ห้วยเหนือ
15นายเด่นชัย ดอกพองเภสัชกร รพ.ขุขันธ์ประธานเครือข่ายวิจัยชาวนา
16นางสุรีรัตน์ สาลิวงษ์เครือข่ายวิจัยชาวนา
17ทีมงาน เครือข่ายวิจัยชาวนา


ที่มา : ที่ ศก 0032.305.10/38 ลง 4 พฤษภาคม 2562 เรื่องขอเชิญเครือข่ายจัดรายการวิทยุชุมชนร่วมประชุมชี้แจง

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1.แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ออนไลน์  
      สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง คัดลอกลิงก์แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ออนไลน์ เพื่อการประเมินตนเองของวัดในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ปี 2562 ส่งต่อให้อสว.แต่ละวัด ได้กรอกแบบประเมินตนเองฯ และกระตุ้นการพัฒนาวัดทุกแห่งในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ให้ได้มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพต่อไป

คลิกกรอกแบบประเมินฯ 
QR-code กรอกแบบประเมินวัดฯ
ดูผลการประเมินฯ
QR-code ดูผลประเมินวัดฯ

งานดูแลคนพิการ
1.โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุปี 2562
           สสจ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ของมูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ประจําปี ๒๕๖๒ และขอให้สํารวจรวบรวมข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบที่ประสบกับสภาวะปัญหาความพิการแต่กําเนิด  และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหม้ น้ําร้อนลวก และยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ขอให้แจ้ง ความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยมูลนิธิ พอ.สว. จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่าง ดําเนินโครงการตามสิทธิ์ที่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์จะได้รับ ซึ่งจะต้องจัดส่งข้อมูลให้มูลนิธิ พอ.สว.ภายใน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อมูลนิธิ พอ.สว.จะได้ดําเนินการต่อไป
         
           สำหรับ ระยะเวลาดำเนินการ ครั้งที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กรอกรายงานคนพิการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ คลิก

@ตรวจสอบรายชื่อฯ คลิก

ที่มา: ศก 0032.007/ว.2038 ลง 23 เม.ย. 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ

2. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต
         จังหวัดศรีสะเกษ  ส่งสําเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๗.๐๖ / ๘๗๗๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต มาเพื่อทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบ

ที่มา: สําเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๗.๐๖ / ๘๗๗๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
โครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
            คปสอ.ขุขันธ์  ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ที่ได้แจ้งให้ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไอทีประจำ รพ.สต.ทุกแห่งได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ชั้น 2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ในการอบรมฯครั้งนี้ ขอขอบคุณ นายไตรรงค์ ทองนาค ผช.สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และขอบคุณ นายสมศักดิ์ ทวีพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานประเมินผล สสอ.ขุขันธ์ ให้เกียรติกล่าวรายงาน

ที่มา: ที่ ศก0432/264  ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562 เรื่อง ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาระบบสื่อสารด้านสุขภาพ คปสอ.ขุขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

1. สรุปผลงานOne Page เดือนเมษายน 2562

ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์ 
หมายเหตุ
 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก

2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562


ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service)  คลิกตรวจสอบ
       ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ข้อมูล ณ วันที่  7 พฤษภาคม 2562


ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต.  คลิกตรวจสอบ
       ***ไม่ควรมีข้อมูลการการให้บริการPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***
ข้อมูล ณ วันที่  7 พฤษภาคม 2562

การส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม และรายชื่อหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลบริการเดือนเมษายน ๒๕๖๒ น้อยกว่าปกติ 

          ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ใช้ข้อมูลบริการสุขภาพในระบบ HDC ในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ทั้งในระดับประเทศเขตสุขภาพ หรือในระดับจังหวัด การส่งข้อมูลบริการสุขภาพในระบบ ๔๓ แฟ้ม ของหน่วยบริการ เข้าระบบ HDC อย่างครบถ้วน ทันเวลา จึงเป็นสิ่งที่สําคัญ ที่จะทําให้รายงานผลการ ปฏิบัติงานในระบบ HDC เป็นปัจจุบัน ทําให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเพื่อการประเมินผล กํากับติดตาม และแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ กํากับ และติดตาม การส่งข้อมูล ๔๒ ของหน่วย ดังนี้

           ๑. กํากับให้หน่วยบริการในสังกัดทุกแห่ง บันทึกข้อมูลบริการให้เป็นปัจจุบัน และส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มเข้าระบบ HDC อย่างสม่ําเสมอ


           ๒. เร่งรัดหน่วยบริการตามรายชื่อที่ส่งมาด้วย บันทึกข้อมูลบริการเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และส่ง ข้อมูลเข้าระบบ HDC ให้เป็นปัจจุบัน
ที่มา : ที่ ศก ๑๐๓๒.๐๑๑/๒๒๓๒ ลง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง การส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Mobile Application

              ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดจัดประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนา Mobile Application สําหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถพัฒนา Application ที่สนับสนุนการดําเนินงานหรือการบริการ ประชาชน ให้สะดวกและเพิ่มคุณภาพการบริการมากยิ่งขึ้น

              ในการนี้ 
สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพสํานักงาน สสจ.ศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๓๐ คน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่  http://203.157.165.13/register/register.php?topic_no=179
ปิดลงทะเบียนเมื่อมีผู้สมัครลงทะเบียนครบ ตามเป้าหมาย โดยเบิกค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด

ที่มา : ที่ ศก ๑๐๓๒.๐๑๑/ว.๒๒๕๖  ลง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Mobile Application