"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ
งานจาก ศูนย์อนามัย เขตสุขภาพที่ 10 และ สสจ.ศรีสะเกษ
1.แบบประเมิน ใหม่
  แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ผู้สูงอายุอัพเดทใหม่ล่าสุด ณ วันนี้ คลิก
  แบบประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง 2559) คลิก
  แบบสรุปการประเมินตนเองเพื่อการประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ศอ. 10 อุบลราชธานี คลิก
  แบบสรุปให้คะแนนเกณฑ์การประเมินรับรองตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care : LTC) ศอ.10 อุบลราชธานี คลิก
2. การใช้โปรแกรม LTC สปสช. โดย นายสิทธวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ หัวหน้างาน สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี (24 พฤษภาคม 2562)
งานจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ฝากแจ้งมา...
ต่อไป...การผลิด CG น่าจะเป็นงานของ อปท.แล้ว...นะครับ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของ อปท.นั้นๆ  ดู...#ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย2562 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  คลิก
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561  คลิก
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ คลิก

สรุปผลการดำเนินงานLTC อ.ขุขันธ์ ปี 2559 - 2562 คลิก

ทะเบียน Care Manger อ.ขุขันธ์ คลิก

ทะเบียน Care Giver อ.ขุขันธ์ คลิก

 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1.แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ออนไลน์  
      สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง คัดลอกลิงก์แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ออนไลน์ เพื่อการประเมินตนเองของวัดในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ปี 2562 ส่งต่อให้อสว.แต่ละวัด ได้กรอกแบบประเมินตนเองฯ และกระตุ้นการพัฒนาวัดทุกแห่งในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ให้ได้มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพต่อไป

QR-code กรอกแบบประเมินวัดฯ
QR-code ดูผลประเมินวัดฯ

งานดูแลคนพิการ
1.โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุปี 2562
           ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ของมูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ประจําปี ๒๕๖๒ และขอให้สํารวจรวบรวมข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบที่ประสบกับสภาวะปัญหาความพิการแต่กําเนิด  และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหม้ น้ําร้อนลวก และยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ขอให้แจ้ง ความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยมูลนิธิ พอ.สว. จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่าง ดําเนินโครงการตามสิทธิ์ที่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์จะได้รับ ซึ่งจะต้องจัดส่งข้อมูลให้มูลนิธิ พอ.สว.ภายใน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อมูลนิธิ พอ.สว.จะได้ดําเนินการต่อไป
         ขอขอบคุณ รพ.สต.กวางขาว ที่ได้ลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาแล้ว

       
           สำหรับ ระยะเวลาดำเนินการ ครั้งที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒(1)
              ตรวจสอบรายชื่อฯ(2)  คลิก

ที่มา: 
(1) ศก 0032.007/ว.2421 ลง 14 พ.ค. 2562 เรื่อง แจ้งเลื่อนวันผ่าตัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการฯ 
(2) ศก 0032.007/ว.2038 ลง 23 เม.ย. 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ 

2. จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสําเนาหนังสือสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ แพทย์แห่งชาติ ที่ สธ ๐๓๐๘ /ว.๓๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแจ้งแนวทางการขอรับการ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง(ฉบับปรับปรุงใหม่) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้การเข้าถึง บริการเป็นไปด้วยความสะดวก และรวดเร็ว โดยสามารถดาวโหลดเอกสารดังกล่าวได้ทาง QR code หรือ Web Link ที่ปรากฏด้านล่างสําเนาหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
Web Link : อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง
 http://www.snmri.go.th/snmri_new/?p=478

ที่มา : ที่ ศก0032.013/ว 8448 ลง 24 พ.ค. 2562 สําเนาหนังสือสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ แพทย์แห่งชาติ ที่ สธ ๐๓๐๘ /ว.๓๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแจ้งแนวทางการขอรับการ สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง(ฉบับปรับปรุงใหม่)


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
             สสจ. ศรีสะเกษ ขอเชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบงานข้อมูลบริการสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิและผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล jhcis รวมทั้งผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างรายงานด้วยโปรแกรม i report ระดับต้น โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม เป็น 5 รุ่นๆละ 3 วัน (รุ่นละ 50คน) ณ ห้องฝึกอบรม KERNEL ชั้น 1 อาคาร Data center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักจากต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในURLในที่มาด้านล่างนี้ 
               ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฯ ที่ http://jhcis.moph.go.th/regisireport/

ที่มา: ที่ ศก 0032.011/2737 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2562 เรื่อง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้า รายงานด้วยโปรแกรม iReport ระดับต้น

1. สรุปผลงานOne Page เดือนเมษายน 2562
 
ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์ 
หมายเหตุ
 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก
2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ
            ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***

หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ข้อมูล ณ วันที่ :
1 มิถุนายน 2562

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service)  คลิกตรวจสอบ
       ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***

หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ข้อมูล ณ วันที่
1 มิถุนายน 2562

ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต.  คลิกตรวจสอบ
       ***ไม่ควรมีข้อมูลการการให้บริการPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***

ข้อมูล ณ วันที่  1 มิถุนายน 2562