"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ งานรับผิดชอบ นายนพดล ศรีอินทร์

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


๑ สสจ.ศก.แจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีน DTP-HB-HIP ปี ๒๕๖๒ ที่เวปสสอ. งานรับผิดชอบนายนพดล


๒. สสจ.ศก. แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒ และการจัดสรรวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากร ปี ๒๕๖๒ รพ.ขข. ได้รับจัดสรร ๓๖๗ ราย


งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

๑. งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ๑๓ มิย. ๖๒ ณ รร.พรหมพิมาน