"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ออนไลน์(อ.สุเพียร)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ จะติดตามการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3(พ.ศ. 2556 ถึง 2559) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะเข้าพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศให้บรรลุ 3 เรื่องคือ ความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     1) เพื่อพัฒนาส้วมครัวเรือนให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 

     2) เพื่อให้ประเทศไทยมีส้วมสาธารณะได้มาตรฐานสะอาดเพียงพอปลอดภัย 
     3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ 
     4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

     ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจและประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะ และสถานที่สาธารณะ 12 ประเภท ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยว 2) ร้านจำหน่ายอาหาร 3) ตลาดสด 4) สถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ 5) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 6) สถานศึกษา 7) โรงพยาบาล​ 8) สถานที่ราชการ 9) สวนสาธารณะ 10)ศาสนสถาน 11) ส้วมสาธารณะริมทาง 12) ห้างสรรพสิน/ค้าศูนย์การค้า

       และรายงานผลการดำเนินงานให้ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อส่งรายงานต่อให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ หรือทางอีเมล์ evocc_ssk@hotmail.com ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ให้จงได้

      
  คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบสำรวจและประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ https://docs.google.com/forms/d/1wAefpv7vJ63TNRT5ONIbseo4YW0ZYphn49koP--avCg/viewform

      
  คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายงานฯ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EJkpARZrDWuEWxtWvSBVDNXBoP3BVQg6OoX_zcBt2q0/edit?usp=sharing

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว.1607 ลง 22 เม.ย. 2559 เรื่อง สำรวจและประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย


2. ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ โดย สสจ.ศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สสจ.ศรีสะเกษ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

             ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ทุกแห่งๆละ 1 คน เข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จาก สสจ.ศรีสะเกษ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

         ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ  

3. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานการปฏิบัติ สำหรับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ต่อไป คลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดาวโหลด https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7aXlVSF9nYkxFMlU/view?usp=sharing


งานอาชีวอนามัย
            1. นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานอาชีอนามัยเพิ่มเติมอีก 1 งาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
            2. ด้วยกระทรวงแรงงานแจ้งว่า พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับกับสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมาและในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนราชการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ มีมติให้กระทรวงแรงงานมีหนังสือนำเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการตามความในมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

              ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ  ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยจัดให้มีการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงาน และหน่วยงานในการกำกับดูแลให้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น และให้ส่งผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยตัวอย่างกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ให้จงได้ 

        คลิกที่นี่ เพื่อกรอกรายงานผลการดำเนินงานฯ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LYTExln800E-uzskp3OubtOW_sp5RGlJqtN1EuUUwMc/edit?usp=sharing


ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว1547 ลง 20 เม.ย. 2559 เรื่อง การดำเนินงานรองรับมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554   


งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
            1. ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย  บริษัทไปรษณีย์ไทย  และธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จัดทำโครงการตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับถวายประจำวัดๆละ 1 ตู้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้วัดมีตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ไว้ใช้ เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพระสงฆ์นั้น
               ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่านดำเนินการดังนี้ 
               1. ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่รับผิดชอบได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยของตู้ยา ร่วมกับ เจ้าอาวาสวัด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดตั้งตู้ยาพระราชทาน พร้อมยาสามัญประจำวัด ให้สมพระเกียรติ ในสถานที่ และตำแหน่งที่เหมาะสม 
              2. บริหารเวชภัณฑ์ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ พร้อมใช้ตลอดเวลา

              3. ถ่ายภาพเชิงประจักษ์การถวายตู้ยา แห่งละอย่างน้อย 4 ภาพ ส่งเป็นอัลบั้มเข้าไลน์ สสอ.ขุขันธ์ หรือเอาขึ้นเวปไซต์ รพ.สต.ของท่านแล้วส่งลิงค์มาให้ก็ได้ ดังนี้
                           3.1 ภาพป้ายชื่อวัด 
                           3.2 ภาพคณะผู้ที่นำตูยาฯไปถวายและพระที่รับถวาย
                           3.3 ภาพบริเวณที่ติดตั้งตู้ยาอย่างสมพระเกียรติในสถานที่ และตำแหน่งที่เหมาะสม
                           3.4 ภาพการจัดยาและเวชภัณฑ์ภายในตู้ยา
              ทั้งนี้ หากดำเนินการติดตั้งตู้ยาพระราชทานตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งไฟล์รูปภาพที่ดำเนินการติดตั้งตู้ยา ทั้งสถานที่ติดตั้ง  ป้ายชื่อวัด โดยรวบรวมส่ง สสอ.ขุขันธ์ ตรงที่ไลน์ อ.สุเพียร คำวงศ์ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อจะได้รวบรวมเป็นภาพรวมอำเภอขุขันธ์ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ให้ทันภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ต่อไป 

หมายเหตุ ขณะนี้ ตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ... วัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ได้รับตู้ยาฯเรียบร้อยแล้ว และได้ทำพิธีมอบส่วนราชการและหน่วยงาน ในวันประชุมประจำเดือน เมื่อวันอังคารที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อจะได้นำไปถวายวัด จำนวน 26 วัดต่อไป           สำหรับรายการยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ มี 13 รายการ ดังนี้ 1. ยาธาตุน้ำแดง 2. ยาแก้ไอน้ำดำ 3. ยาธาตุน้ำขาว (มิกซเจอร์ซาลอล-เมนทอล) 4. ยาหอม 5. ยาเม็ดคลอร์เฟนิรามีน 6. ยาเม็ดพาราเซตามอล 7. ผงน้ำตาลเกลือแร่  8. ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ง 9. ยาทาแก้ผื่นคัน คาลาไมน์ 10. ยาบาล์มแก้ปวด จีพีโอ 11. ยาไอโปดีน น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับแผลต่างๆ  12. แอลกอฮอล์  13. สำลี
 

           รายชื่อวัดที่ส่งตู้ยาไปแล้ว ของอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 26 วัด(มากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ) ดังนี้
               1. ลำดับที่ 5954 อบต.จะกง ส่งวัด วัดจะกง 
               2. ลำดับที่ 5955 อบต.จะกง ส่งวัดตาสุด 
               3. ลำดับที่ 5956 อบต.จะกง ส่งวัดตะเคียนน้อย 
               4. ลำดับที่ 5957 อบต.ห้วยใต้ ส่งวัดแขว ต.ห้วยใต้ 
               5. ลำดับที่ 5958 อบต.ปรือใหญ่ ส่งวัดปรือใหญ่ ต.ปรือใหญ่
               6. ลำดับที่ 5959 อบต.หนองฉลอง ส่งวัดนิคมสายเอก ต.หนองฉลอง 
               7. ลำดับที่ 5960 อบต.หนองฉลอง ส่งวัดบ้านตรอย ต.หนองฉลอง
               8. ลำดับที่ 5961 อบต.กฤษณา ส่งวัดสวัสดี ต.กฤษณา
               9. ลำดับที่ 5962 อบต.กฤษณา ส่งวัดหนองเข็ง ต.กฤษณา
             10. ลำดับที่ 5963 อบต.กฤษณา ส่งวัดฮ่องธาตุ ต.กฤษณา
             11. ลำดับที่ 5964 อบต.หัวเสือ ส่งวัดห้วยสระภูมิ ต.หัวเสือ
             12. ลำดับที่ 5965 อบต.หัวเสือ ส่งวัดสวงษ์ ต.หัวเสือ
             13. ลำดับที่ 5966 อบต.หัวเสือ ส่งวัดหัวเสือต.หัวเสือ
             14. ลำดับที่ 5967 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดปราสาทใต้ ต.ห้วยใต้
             15. ลำดับที่ 5968 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดลำภู ต.ใจดี
             16. ลำดับที่ 5969 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดตาอุด ต.ตาอุด
             17. ลำดับที่ 5970 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดเจ็กโพธิ์พฤกษ์ ต.ห้วยเหนือ
             18. ลำดับที่ 5971 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดอาวอย ต.โสน
             19. ลำดับที่ 5972 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดโสภณวิหารต.กันทรารมย์
             20. ลำดับที่ 5973 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดตะเคียน ต.ตะเคียน
             21. ลำดับที่ 5974 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดจันลม ต.ลมศักดิ์
             22. ลำดับที่ 5975 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดราษีพัฒนาต.ห้วยสำราญ
             23. ลำดับที่ 5976 ชาวบ้านตำบลปรือใหญ่ ส่งวัดถ้ำสระพงษ์ ต.ปรือใหญ่ 
             24. ลำดับที่ 5977 ชาวบ้านตำบลปรือใหญ่ ส่งวัดป่าเสรีธรรม ต.ปรือใหญ่
             25. ลำดับที่ 6070 สสจ.ศรีสะเกษ ส่งวัดขนุน ม.8 ต.โสน
             26. ลำดับที่ 6074 สสอ.ขุขันธ์ ส่งวัดโคกโพน ม.3 ต.กันทรารมย์

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว1403 ลง 8 เม.ย. 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โครงการตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับถวายประจำวัดๆละ 1 ตู้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เพิ่มเติม


งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
1. อำเภอขุขันธ์  โดย นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขและ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปี 2559 เพื่อการติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป  ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วยกรณีมีเพิ่มเติมรายใหม่ (รพ.สต.กันจาน และหัวเสือ ยังไม่พบกรอกข้อมูล  ขอความร่วมมือเร่งรัดด้วย ครับ)

         กรอกข้อมูลการสำรวจฯ คลิกที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/13MUryPWqW62YWTIXSB7wgM8KhiSnERpi6X8BixH12aI/viewform

            

หมายเหตุ 19 พฤษภาคม 2559 หน่วยเคลื่อนที่ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) ม.3 ต.นิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ


2. 
ขอย้ำ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ทุกแห่งที่จะทำโครงการเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอความร่วมมือให้ใช้แบบฟอร์มสำหรับคัดกรองผู้สูงอาย(Geriatric Screening) สำหรับ รพ.สต.(สีชมพู) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7N1hRSDZsRHA3dkE/view


3. ด้วยจังหวัดศรีสะเกษมีการดำเนินการตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพระยะยาว(Long Term Care) ปี 2559 เพื่อดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง โดยมีCare Manager(CM) เป็นผู้วางแผนการดูแลสุขภาพรายบุคคล
(Care Plan) เพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนได้รับการสนับสนุนให้มีขีดความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สสจ.ศรีสะเกษ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการเขียนแผนการดูแลสุขภาพรายบุคคล(Care Plan) สำหรับCare Manager(CM) ขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ  อาคารอเนกประสงค์ สสจ.ศรีสะเกษ
     ในการนี้ สสจ. ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.โคกเพชร แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมCare Manager(CM) คือ นางเพ็ญทิวา  สารบุตร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว1750 ลง 3 พ.ค. 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการเขียนแผนการดูแลสุขภาพรายบุคคล(Care Plan) 

4. ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์(คปสอ.ขุขันธ์) จะจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง(Long Term Care)ด้านสุขภาพ โดยมีความมุ่งหวังว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงจะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพจากบุคลากร Care Manager(CM)ที่ได้ผ่านการอบรมฯ ซึ่งเน้นการสร้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทั่วไป(Care Giver 18 ชั่วโมง) หรือนักบริบาลผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นในพื้นที่อาสาสมัครกลุ่มนี้ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร การอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทั่วไป อย่างน้อย 18 ชั่วโมง(เป็นส่วนหนึ่งตามหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมงภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ ๖ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) นั้น


          ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติฯ มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 และมีจิตอาสาที่จะดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. แห่งละ 1 คน เข้ารับการอบรมที่ ร.พ.ขุขันธ์ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2559 วัน เวลา และสถานที่ จะได้แจ้งอีกครั้งในช่วงถัดไปนี้


         ส่งรายชื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทั่วไป(Care Giver 18 ชั่วโมง) รพ.สต.ละ 1 คน ที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/1IaEmCXnTLYgYEOv5btBl-4aYNz8mH-h6dpnEEwd-lEU/viewform

        คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ส่งแล้วที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YmIUDdmINnW80gYN_755wryfbSoQ6fPGklBcXV-RfhA/edit?usp=sharing

5. รพ.สต.โคกเพชร ฝากประชาสัมพันธ์จำหน่ายตะกร้าเยี่ยมบ้าน สนใจติดต่อ คุณเพ็ญทิวา สารบุตร โทร.087-9617951

            ตะกร้า 1 ใบ ประกอบด้วย
                1.ไข่ไก่สด 10 ฟอง
                2. ข้าวหอมมะลิ 1 กก.
                3. เกลือเสริมไอโอดีน 1 มัด
                4. นมตราหมี 8 กระป๋อง
                5. ธัญญาหารปรุงสำเร็จ 6 ซอง
                6. ตะกร้าพลาสติกสาน 1 ใบ
           จำหน่ายในราคา 329 บาท 


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. ด้วย เขตสุขภาพที่ 10 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศได้จัดประชุมแนวทางการบันทึกข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพPP special ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

    ในการนี้ สสจ. ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.หนองคล้า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการในหน่วยงานของท่าน คือ นายเชียรชัย นอกไธสง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ข้างต้นโดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะในการเดินทางจากต้นสังกัด   
ที่มา : ที่ ศก 0032.011/ว8161 ลง 10 พ.ค. 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุม(แนวทางการบันทึกข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพPP special ) 

2. ด้วย คณะรัฐมนตรี​มีมติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม​  2559 เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เสนอให้หน่วยงานภาครัฐนำระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง(MailGo Thai)และระบบ G-Chatไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารภายใน และระหว่างหน่วยงาน เพื่อเกิดความเชื่อถือมีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และมีความเสี่ยงและการถูกลักลอบนำข้อมูลทางราชการไปใช้ในทางทุจริต และเกิดความเสียหาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้นำระบบสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ(G-Chat)มาใช้ในการติดต่อสื่อสารจากทุกหน่วยงานในสังกัด โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2559
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ สำรวจข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงาน(
สาธารณสุขอำเภอ  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)ตามแบบฟอร์มที่กำหนดดังนี้ 
         กรอกรายชื่อสำรวจข้อมูลผู้บริหารเพื่อใช้งานG-Chatที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/1tSIa64dxvvMeWISOyhxS58QkddeiXw8OKpbxy2IjK6Q/viewform

        คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่กรอกแล้วที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tGJOFrVbDaYhYlkleS_QGnXF_wyHXMOwJgh12ux9AeA/edit?usp=sharing

        หมายเหตุ ขอความร่วมมือรพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเช้าวันนี้(17/5/2559) เพื่อส่งรายงานให้ สสจ.ศรีสะเกษ ให้สามารถใช้งานG-Chatได้ทันเวลาที่กำหนดในเวลา 14.00 น. วันนี้

ที่มา : ที่ ศก 0032.011/ว1869 ลง 12 พ.ค. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้บริหารในการใช้ระบบ G-chat 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ให้ทุกส่วนราชการรวบรวมโครงการที่ดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เสนอรองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน และให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือนราย ละเอียดแจ้งแล้วนั้น
    ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่านในการดำเนินการในการดำเนินการตามโครงการมอบเป็นของขวัญปีใหม่และวันเด็ก และรายงานผลการดำเนินงาน  ยอดสะสม  ส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หรือทางเมล์ neng2505@gmail.com ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ให้จงได้
  รายงานการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 (ให้ส่งรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อรวบรวมส่ง สนย. ทุกวันที่ 20 ของเดือน ดาวน์โหลดรายละเอียด)

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว.1826 ลง 10 พ.ค. 2559 เรื่อง รายงานของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน