"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

สรุปเอกสารLong Term Care "รวมพลังขับเคลื่อน สังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมพัฒนาการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในพื้นที่ตําบล Long Term Care
"รวมพลังขับเคลื่อน สังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”
ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมพูลแมน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
 • บรรยายพิเศษ "ทิศทางการเตรียมความพร้อมสังคมไทย ๕ กลุ่มวัย.....สู่สังคมผู้สูงอายุ” (ในห้องประชุม) โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Download)
 • อภิปราย "จากนโยบายสู่การปฏิบัติทำอย่างไร....ผู้สูงวัยสุขภาพดี”
 • อภิปราย "แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัย” 
  • รองอธิบดีกรมอนามัย (แม่และเด็ก/วัยเรียน) (Download
  • รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (วัยรุ่น) (Download)
  • รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (วัยทำงาน) (Download)  
  • รองอธิบดีกรมการแพทย์ (วัยสูงอายุ) (ไม่มีเอกสารประกอบการประชุม)
  • รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ) (Download)
 • บรรยาย เรื่อง "เงื่อนไขการจ่ายงบประมาณ LTC ในพื้นที่” โดย นางอรจิต  บำรุงสกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน สปสช (Download)  
 • บรรยาย เรื่อง "แนวทางการประเมินคัดกรอง....เพื่อจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ รายบุคคล” โดย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย (Download

วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
 • เส้นทางสู่ความสำเร็จการดำเนินงานตำบล LTC นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อานวยการโรงพยาบาลแก่งคอย  (Download)   
 • บรรยาย เรื่อง "กระบวนการ Care management จากทฤษฎี ... สู่การปฏิบัติ”
  นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
  • ขั้นตอนปฎิบัติงาน CM  (Download)
  • การค้นพนผู้เป็นเป้าหมาย  (Download)
  • Care Conference  (Download)
  • Monitoring  (Download)
  • ตาราง Care Plan  (Download)
 • Lecture_Hasegawa_Care Management in Japan_Thai  (Download)   
 • คู่มือแนวทางการดำเนินงาน LTC  (Download

ข่าว....โดย สุเพียร คำวงศ์ ....รายงานจากโรงแรมพูลแมน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น(26/1/2559)


VDO Conference เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) สู่ตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  แบบบูรณาการ 
ในวันอังคารที่ 19 ม.ค.2559 เวลา 08.30 - 09.30 น. ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุม

ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายเข้าของอำเภอขุขันธ์ ปี พ.ศ. 2563 แยกรายตำบล


ข้อมูลจำนวนประชากรย้ายออกของอำเภอขุขันธ์ ปี พ.ศ. 2563 แยกรายตำบล


ข้อมูลจำนวนการตายของอำเภอขุขันธ์ ปี พ.ศ. 2563 แยกรายตำบล


ข้อมูลจำนวนการเกิดของอำเภอขุขันธ์ ปี พ.ศ. 2563 แยกรายตำบล


ข้อมูลจำนวนประชากรและบ้านของอำเภอขุขันธ์ ประจำปี พ.ศ.2563 รายตำบลวาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 ของ อ.สุเพียร

บัญชีข้อมูลวัดพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ปีงบประมาณ 2559
   (รพ.สต.ใดต้องการใช้ข้อมูล โปรดส่ง Gmailผู้รับผิดชอบงาน
    ส่งให้ อ.สุเพียร เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานข้อมูลฯ
)

รายงานการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 (ให้ส่งรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อรวบรวมส่ง สนย. ทุกวันที่ 20 ของเดือน ดาวน์โหลดรายละเอียด)

งานดูแลผู้สูงอายุ
1. เอกสารและแบบรายงานแนวทางการดำเนินงานผู้สุงอายุที่ควรทราบ ปี 2559
แผนงานยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มผู้สูงอายุ (Flagship 5)
ดาวน์โหลดเอกสารการดำเนินงานผุ้สูงอายุปีงบประมาณ 2559 
แบบกรอกคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ 2559
โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2559


แบบรง.ผสอ.1-4และ 5โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ รอบ1-2559(งวดที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 งวดที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559)

แนะนำ นวัตกรรมใหม่ "แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพออนไลน์" ที่ได้ส่งลิงก์ไปให้เจ้าอาวาส/พระคุณเจ้าทุกวัดในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ กรอกข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ส่งรายงานตรงมายัง สสอ.ขุขันธ์  จัดทำโดยงานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์  คลิกที่นี่ดูหน้าตาแบบฟอร์ม   จนท.ผู้รับผิดชอบคลิกที่นี่ดูผลการประเมินฯ  

              สำหรับข้อเสนอแนะที่พระคุณเจ้าฝากมาที่กรองได้จากแบบประเมินฯ ดังนี้
              1. อยากให้จัดให้มีการอบรมพระสงฆ์ที่เป็นอาสาสมัครเกี่ยวกับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
              2. น่าจะส่งเสริมสนับสนุนให้วัดมีเวชภัณฑ์ในเบื้องต้น เช่น เครื่องวัดความดัน เป็นต้นและยาสามัญประจำวัดให้เป็นกิจลักษณะ 
              3. ควรที่จะส่งเสริมให้วัดที่มีความพร้อมจัดอบรมรณรงค์บำบัดยาเสพติดประจำอำเภอเป็นต้น

             4. อยากให้มีเจ้าหน้าช่วยแนะนำทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่บทกฏหมาย เรื่องการติดสติ๊กเกอร์  ห้ามสูบบุหรี่  และการดื่มสุราในที่สาธารณะให้ชัดเจนและเข้าใจ   ดังที่มีกรณีการแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าอาวาสวัดที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ที่จังหวัดน่าน ดังข่าวที่ทราบกันแล้ว
             5. อยากให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาศีล5มากยิ่งขึ้น

แบบรายงานตำบล Long Term Care(ทุก รพ.สต.ต้องรายงาน) แบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย จังหวัดศรีสะเกษ (รอบ3เดือนแรก-วันที่ 12 ธันวาคม  2559 รอบ6เดือน-วันที่ 31 มีนาคม  2559 รอบ 9 เดือน-วันที่ 30 มิถุนายน  2559 และรอบ12 เดือน-วันที่ 30 กันยายน  2559 )
2. โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2559
               ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานีได้สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่(งบPPA) ให้ สสจ.ศรีสะเกษ ตามโครงการคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง และต้องได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ จำนวน 720,000บาท และ สสจ.ศรีสะเกษได้โอนฝากไว้ที่โรงพยาบาลปรางค์กู่ นั้น
              ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ  ได้ส่งโครงการคัดกรองสุขภาพ ในผู้สูงอายุ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อให้ คปสอ.ขุขันธ์ ได้ดำเนินงานตามโครงการ และทำหนังสือตามแบบคำขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงจากหน่วยบริการอื่น  พร้อมแนบโครงการเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่  เพื่อขอให้โอนงบประมาณจำนวนดังกล่าว  ต่อไป(ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ)
แบบบันทึกการประเมิน/คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุที่ต้องมีในแฟ้มงาน ปีงบประมาณ 2559
งานดูแลคนพิการ
OK ข้อมูลการสำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557 - 2558

งานจริยธรรม
1. ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจะทำการปรับปรุงทะเบียนเครือข่ายชมรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 ให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง
               ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งแบบสำรวจเครือข่ายชมรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขมายังผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.ดำเนินการและส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 นี้ให้ จงได้
คลิกที่นี่เพื่อรอกแบบสำรวจ  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TjfJ6FBtjJSNlWfBn4ixftBT6yTVaidGTdqsYKd3pmU/edit?usp=sharing
ที่มา ศก 0032.006/ว.118 ลง 12 ม.ค. 2559 เรื่อง การสำรวจเครือข่ายชมรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
      1. มีปัญหาสัญญาณเนตของCAT โทร. 1322 Cat Call Center


      2. สลากกาชาดการกุศลนำโชค "งานเทศกาลสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ" ประจำปี 2559 ในโค้วต้าของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์...ขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่าน ดังรายชื่อด้านล่างนี้ ที่ได้ช่วยซื้อจนหมดแผง... 
         เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 นี้ ขอให้ท่านสุขภาพดี มั่งมีศรีสุข เฮงๆหมานๆ กิจการค้าขายรุ่งเรืองตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป...เทอญ...สำหรับ การตรวจสลากงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ที่ลิงก์ http://www.sisaket.go.th/lottery/index.php