"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 ของ อ.สุเพียร

บัญชีข้อมูลวัดพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ปีงบประมาณ 2559
   (รพ.สต.ใดต้องการใช้ข้อมูล โปรดส่ง Gmailผู้รับผิดชอบงาน
    ส่งให้ อ.สุเพียร เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานข้อมูลฯ
)

รายงานการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 (ให้ส่งรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อรวบรวมส่ง สนย. ทุกวันที่ 20 ของเดือน ดาวน์โหลดรายละเอียด)

งานดูแลผู้สูงอายุ
1. เอกสารและแบบรายงานแนวทางการดำเนินงานผู้สุงอายุที่ควรทราบ ปี 2559
แผนงานยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มผู้สูงอายุ (Flagship 5)
ดาวน์โหลดเอกสารการดำเนินงานผุ้สูงอายุปีงบประมาณ 2559 
แบบกรอกคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ 2559
โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2559


แบบรง.ผสอ.1-4และ 5โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ รอบ1-2559(งวดที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 งวดที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559)

แนะนำ นวัตกรรมใหม่ "แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพออนไลน์" ที่ได้ส่งลิงก์ไปให้เจ้าอาวาส/พระคุณเจ้าทุกวัดในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ กรอกข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ส่งรายงานตรงมายัง สสอ.ขุขันธ์  จัดทำโดยงานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์  คลิกที่นี่ดูหน้าตาแบบฟอร์ม   จนท.ผู้รับผิดชอบคลิกที่นี่ดูผลการประเมินฯ  

              สำหรับข้อเสนอแนะที่พระคุณเจ้าฝากมาที่กรองได้จากแบบประเมินฯ ดังนี้
              1. อยากให้จัดให้มีการอบรมพระสงฆ์ที่เป็นอาสาสมัครเกี่ยวกับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
              2. น่าจะส่งเสริมสนับสนุนให้วัดมีเวชภัณฑ์ในเบื้องต้น เช่น เครื่องวัดความดัน เป็นต้นและยาสามัญประจำวัดให้เป็นกิจลักษณะ 
              3. ควรที่จะส่งเสริมให้วัดที่มีความพร้อมจัดอบรมรณรงค์บำบัดยาเสพติดประจำอำเภอเป็นต้น

             4. อยากให้มีเจ้าหน้าช่วยแนะนำทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่บทกฏหมาย เรื่องการติดสติ๊กเกอร์  ห้ามสูบบุหรี่  และการดื่มสุราในที่สาธารณะให้ชัดเจนและเข้าใจ   ดังที่มีกรณีการแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าอาวาสวัดที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ที่จังหวัดน่าน ดังข่าวที่ทราบกันแล้ว
             5. อยากให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาศีล5มากยิ่งขึ้น

แบบรายงานตำบล Long Term Care(ทุก รพ.สต.ต้องรายงาน) แบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย จังหวัดศรีสะเกษ (รอบ3เดือนแรก-วันที่ 12 ธันวาคม  2559 รอบ6เดือน-วันที่ 31 มีนาคม  2559 รอบ 9 เดือน-วันที่ 30 มิถุนายน  2559 และรอบ12 เดือน-วันที่ 30 กันยายน  2559 )
2. โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2559
               ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานีได้สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่(งบPPA) ให้ สสจ.ศรีสะเกษ ตามโครงการคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง และต้องได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ จำนวน 720,000บาท และ สสจ.ศรีสะเกษได้โอนฝากไว้ที่โรงพยาบาลปรางค์กู่ นั้น
              ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ  ได้ส่งโครงการคัดกรองสุขภาพ ในผู้สูงอายุ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อให้ คปสอ.ขุขันธ์ ได้ดำเนินงานตามโครงการ และทำหนังสือตามแบบคำขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงจากหน่วยบริการอื่น  พร้อมแนบโครงการเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่  เพื่อขอให้โอนงบประมาณจำนวนดังกล่าว  ต่อไป(ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ)
แบบบันทึกการประเมิน/คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุที่ต้องมีในแฟ้มงาน ปีงบประมาณ 2559
งานดูแลคนพิการ
OK ข้อมูลการสำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด พื้นที่อำเภอขุขันธ์ พ.ศ. 2557 - 2558

งานจริยธรรม
1. ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจะทำการปรับปรุงทะเบียนเครือข่ายชมรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 ให้เป็นปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง
               ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งแบบสำรวจเครือข่ายชมรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขมายังผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.ดำเนินการและส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2559 นี้ให้ จงได้
คลิกที่นี่เพื่อรอกแบบสำรวจ  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TjfJ6FBtjJSNlWfBn4ixftBT6yTVaidGTdqsYKd3pmU/edit?usp=sharing
ที่มา ศก 0032.006/ว.118 ลง 12 ม.ค. 2559 เรื่อง การสำรวจเครือข่ายชมรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
      1. มีปัญหาสัญญาณเนตของCAT โทร. 1322 Cat Call Center


      2. สลากกาชาดการกุศลนำโชค "งานเทศกาลสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ" ประจำปี 2559 ในโค้วต้าของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์...ขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่าน ดังรายชื่อด้านล่างนี้ ที่ได้ช่วยซื้อจนหมดแผง... 
         เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2559 นี้ ขอให้ท่านสุขภาพดี มั่งมีศรีสุข เฮงๆหมานๆ กิจการค้าขายรุ่งเรืองตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป...เทอญ...สำหรับ การตรวจสลากงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ที่ลิงก์ http://www.sisaket.go.th/lottery/index.php