"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

สรุปเอกสารLong Term Care "รวมพลังขับเคลื่อน สังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมพัฒนาการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในพื้นที่ตําบล Long Term Care
"รวมพลังขับเคลื่อน สังคมผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”
ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมพูลแมน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
 • บรรยายพิเศษ "ทิศทางการเตรียมความพร้อมสังคมไทย ๕ กลุ่มวัย.....สู่สังคมผู้สูงอายุ” (ในห้องประชุม) โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Download)
 • อภิปราย "จากนโยบายสู่การปฏิบัติทำอย่างไร....ผู้สูงวัยสุขภาพดี”
 • อภิปราย "แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัย” 
  • รองอธิบดีกรมอนามัย (แม่และเด็ก/วัยเรียน) (Download
  • รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (วัยรุ่น) (Download)
  • รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (วัยทำงาน) (Download)  
  • รองอธิบดีกรมการแพทย์ (วัยสูงอายุ) (ไม่มีเอกสารประกอบการประชุม)
  • รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ) (Download)
 • บรรยาย เรื่อง "เงื่อนไขการจ่ายงบประมาณ LTC ในพื้นที่” โดย นางอรจิต  บำรุงสกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน สปสช (Download)  
 • บรรยาย เรื่อง "แนวทางการประเมินคัดกรอง....เพื่อจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ รายบุคคล” โดย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย (Download

วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙
 • เส้นทางสู่ความสำเร็จการดำเนินงานตำบล LTC นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อานวยการโรงพยาบาลแก่งคอย  (Download)   
 • บรรยาย เรื่อง "กระบวนการ Care management จากทฤษฎี ... สู่การปฏิบัติ”
  นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
  • ขั้นตอนปฎิบัติงาน CM  (Download)
  • การค้นพนผู้เป็นเป้าหมาย  (Download)
  • Care Conference  (Download)
  • Monitoring  (Download)
  • ตาราง Care Plan  (Download)
 • Lecture_Hasegawa_Care Management in Japan_Thai  (Download)   
 • คู่มือแนวทางการดำเนินงาน LTC  (Download

ข่าว....โดย สุเพียร คำวงศ์ ....รายงานจากโรงแรมพูลแมน อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น(26/1/2559)


VDO Conference เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) สู่ตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  แบบบูรณาการ 
ในวันอังคารที่ 19 ม.ค.2559 เวลา 08.30 - 09.30 น. ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุม